Smaller Default Larger

Ôn thi chứng chỉ tiếng Anh online

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học trường Đại học Tây Nguyên dự kiến ôn thi chứng chỉ tiếng Anh theo khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam:

- Số tiết: 40 tiết

-Thời gian: ngày 17,18/7 và 24,25/7/2021

-Hình thức: online bằng MS. Teams

Đăng ký ôn, thi chứng chỉ tiếng Anh hạn chót ngày 15/7/2021 tại Trung tâm.

Cập nhật: Lớp ôn thi chứng chỉ tiếng Anh sẽ không học vào ngày 17, 18, 24, 25 tháng 7/2021 và được tạm hoãn cho tới khi có thông báo mới.