Smaller Default Larger

Thông báo thi tiếng Anh tháng 12

THÔNG BÁO

- Danh sách và kế hoạch thi Tiếng Anh  khóa ngày 03-04 tháng 12 năm 2022 (xem file đính kèm)

- Thí sinh lấy thẻ dự thi tại Trung tâm Ngoại ngữ Tin học vào thứ 6 ngày 02/12/2022

- Khi nhận thẻ dự thi tại Trung Tâm, Thí sinh hoãn thi nộp bổ sung 2 hình. Thí sinh đã nộp 1 hình, yều cầu bổ sung thêm 1 hình.