Smaller Default Larger

Thông báo kế hoạch thi tháng 11 năm 2022

THÔNG BÁO

- Tin học thi ngày 26-27 tháng 11 năm 2022 (thí sinh lấy thẻ dự thi ngày 25/11/2022)

- Anh văn thi ngày 03-04 tháng 12 năm 2022 (Thí sinh lấy thẻ dự thi ngày 02/12/2022)

- Danh sách thí sinh và kế hoạch thi Tin học (file đính kèm)