Smaller Default Larger

Thông báo

THÔNG BÁO

- Tin học thi ngày 6-7 tháng 8 năm 2022 (thí sinh lấy thẻ dự thi ngày 05/08/2022)

- Anh văn thi ngày 13-14 tháng 8 năm 2022 (Thí sinh lấy thẻ dự thi ngày 12/08/2022)

- Danh sách thí sinh và kế hoạch thi Tin học (file đính kèm)