Smaller Default Larger

Thông báo kế hoạch và danh sach thi ngay 11-12 tháng 6 năm 2022

THÔNG BÁO KHÓA THI NGÀY 11-12 THÁNG 6 NĂM 2022

- Danh sách kiểm tra chứng nhận Tiếng Anh tương đương trình độ bậc 3 và kế hoạch thi ngày 12 tháng 6 năm 2022 (file đính kèm)

- Danh sách thi ứng dụng tin học cơ bản và kế hoạch thi ngày 11 tháng 6 năm 2022 (file đính kèm)