Smaller Default Larger

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1.        Giám đốc: ThS. Hồ Thị Phượng

Phụ trách công tác tổ chức, điều hành chung công việc của Trung tâm, trực tiếp giải quyết các công việc sau:

 • Quản lý công tác nhân sự tại Trung tâm;
 • Quản lý nội dung chương trình và kế hoạch đào tạo, nội dung và kế hoạch thi, tổ chức thi kết thúc các khóa học;
 • Tham mưu, đề xuất với Ban giám hiệu Nhà trường trong việc ký kết các hợp đồng đào tạo và các giấy tờ hồ sơ liên quan;
 • Mời giảng cho học viên các lớp Tin học, giám sát việc giảng dạy các lớp của Trung tâm về nội dung chương trình, kế hoạch, thời gian, tiến độ để đảm bảo chất lượng;
 • Đôn đốc việc kiểm tra giám sát của Phó giám đốcđối với các giáo viên tham gia giảng dạy các lớp Ngoại ngữ của Trung tâm về nội dung chương trình, kế hoạch, thời gian và tiến độ đào tạo;
 • Kiểm tra việc quản lý số lượng học viên của Trung tâm;
 • Chỉ đạo công tác thu hồ sơ và kiểm soát hồ sơ đăng ký học và thi;
 • Tham mưu, đề xuất với Ban giám hiệu Nhà trường trong việc ban hành các quyết định về Hội đồng thi, quyết định cấp chứng nhận/chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học;
 • Quản lý việc nhập và xuất các phôi chứng chỉ và các loại giấy tờ hồ sơ liên quan;
 • Công việc thanh quyết toán tại Trung tâm;
 • Tham gia giảng dạy tại Khoa KHTN&CN. 

2.        Phó giám đốc: ThS. Hoàng Thị Xuân

Giúp Giám đốc trực tiếp quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm các công tác sau:

 • Phụ trách việc tổ chức đào tạo, nội dung, chương trình các khóa học ngoại ngữ của Trung tâm;
 • Mời giảng và giám sát việc giảng dạy các lớp ngoại ngữ của Trung tâm về nội dung chương trình, kế hoạch, thời gian, tiến độ để đảm bảo chất lượng dạy và học;
 • Phụ trách công tác tiếp thị chiêu sinh;
 • Kiểm tra việc quản lý số lượng học viên các lớp ngoại ngữ của TT;
 • Duyệt nội dung trang Web của Trung tâm trước khi đăng;
 • Chịu trách nhiệm về nội dung, qui trình làm đề cho các kỳ thi Ngoại ngữ, Tin học của Trung tâm;
 • Đôn đốc nhắc nhở cán bộ trong Trung tâm nhập danh sách thi, làm thẻ dự thi, phân phòng thi và in danh sách thi của các khóa thi;
 • Kiểm tra việc nhập điểm, công bố kết quả thi và ra quyết định của các khóa thi;
 • Quản lý USB và máy ghi âm, file ghi âm của các khóa thi;
 • Quản lý về ngân hàng đề thi, đáp án của các học phần liên quan đến các khóa thi;
 • Chuẩn bị đề thi nói cho các khóa thi;
 • Nếu được ủy quyền, Phó giám đốc sẽ ký kết các hợp đồng đào tạo và các giấy tờ có liên quan và thực hiện những nhiệm vụ do Giám đốc phân công trong từng thời điểm cụ thể.

3.        Chuyên viên: ThS. Trần Quang Nhật

Chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc các công tác sau đây:

 • Tham gia giảng dạy tại Khoa Ngoại ngữ;
 • Phụ trách Công đoàn tại Trung tâm;
 • Phát thẻ dự thi cho thí sinh trước các kỳ thi tại Trung tâm;
 • In, giữ và cấp phát chứng chỉ/chứng nhận cho học viên;
 • Theo dõi cơ sở vật chất của Trung tâm;
 • Phụ trách công tác PCCC tại Trung tâm;
 • Kiểm tra theo dõi lịch học của các lớp học Ngoại ngữ, Tin học tại Trung tâm;
 • Quản lý và cấp phát tài liệu học tập cho học viên;
 • Chuẩn bị Loa cho các Khóa thi;
 • Thực hiện những nhiệm vụ do ban giám đốc phân công trong từng thời điểm cụ thể.

4.        Chuyên viên: ThS. Vũ Xuân Chung

Chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc các công tác sau đây:

 • Ghi danh và thu hồ sơ đăng ký học và thi;
 • Quyết toán sổ sách theo các khóa học và hàng năm với phòng Kế hoạch tài chính;
 • Thu tiền học phí theo quy định, báo cáo với Giám đốc trước khi báo sổ và nộp về phòng Kế hoạch tài chính;
 • Chịu trách nhiệm trước ban giám đốc về quản lý Hóa đơn tài chính;
 • Kiểm tra theo dõi lịch học của các lớp học Ngoại ngữ, Tin học tại Trung tâm;
 • Theo dõi và chuẩn bị hồ sơ thanh quyết toán tài liệu theo từng khóa học;
 • Viết báo cáo tổng kết hàng tháng;
 • Thực hiện những nhiệm vụ do ban giám đốc phân công trong từng thời điểm cụ thể.

5.        Chuyên viên: CN Phạm Thị Nga

Chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc các công tác sau đây:

 • Nhận công văn từ phòng hành chính và lưu giữ sổ sách, hồ sơ, công văn và các giấy tờ liên quan đến mọi hoạt động của Trung tâm;
 • Gửi đề nghị về việc xin cán bộ giảng dạy và cán bộ coi thi tại các đơn vị trong toàn trường;
 • Quản lý sử dụng văn phòng phẩm tại Trung tâm: Giấy thi, giấy nháp, Bì đựng đề thi,…
 • Chấm công cho CBVC tại Trung tâm;
 • Phụ trách công tác nữ công;
 • Ghi danh và thu hồ sơ đăng ký học và thi (trong trường hợp chuyên viên Chung đi vắng);
 • Thanh quyết toán kinh phí và chi trả các khoản giảng dạy, các khoản tổ chức thi với phòng KHTC;
 • Thực hiện những nhiệm vụ do ban giám đốc phân công trong từng thời điểm cụ thể

6.        Chuyên viên: ThS. Vũ Anh Tuấn

Chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc các công tác sau đây:

 • Tham gia giảng dạy tại Khoa KHTN&CN; 
 • Quản lý phòng máy tại Trung tâm;
 • Quản trị trang Web của Trung tâm;
 • Nhập danh sách học viên đăng kí học và phân chia bố trí lớp học;
 • Lập thời biểu giảng dạy cho các lớp Ngoại ngữ, Tin học;
 • Nhập danh sách học viên dự thi.
 • Quản lý hồ sơ đăng ký dự thi theo từng Khóa thi;
 • In và phát thẻ dự thi, danh sách thi của các khóa thi tại Trung tâm;
 • Thực hiện những nhiệm vụ do Ban giám đốc phân công trong từng thời điểm cụ thể.

Thông báo