Smaller Default Larger

CƠ CẤU TỔ CHỨC

a. Ban Giám đốc

 

ThS. Hồ Thị Phượng

Giám đốc

 

ThS. Hoàng Thị Xuân

Phó giám đốc

  

b. Chuyên viên   

     

ThS. Trần Quang Nhật

Chuyên viên

 

ThS. Vũ Xuân Chung

Chuyên viên

 

CN. Phạm Thị Nga

Chuyên viên

 

ThS. Vũ Anh Tuấn

Chuyên viên

Thông báo