Smaller Default Larger
Hiển thị # 
Đăng ký danh sách cán bộ, giảng viên và sinh viên tham gia Lớp tập huấn về Sở hữu trí tuệ năm 2020 30 Tháng 9 2020
Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ bảo vệ môi trường thực hiện từ năm 2021 10 Tháng 8 2020
Đăng ký và sử dụng tài khoản trên Google Scholar công bố kết quả hoạt động khoa học và công nghệ của cán bộ giảng viên Trường Đại học Tây Nguyên 05 Tháng 8 2020
Thông báo v/v tổ chức nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài cấp Bộ mã số B2018 - TTN - 02 29 Tháng 6 2020
Thông báo về việc đăng ký ý tưởng và nhóm cán bộ, sinh viên tham gia các cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2020 19 Tháng 5 2020
Thông báo về việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021 18 Tháng 5 2020
Thông báo về việc kê khai công trình khoa học để đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm học 2019-2020 15 Tháng 5 2020
THÔNG BÁO VỀ CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG SAU ĐẠI HỌC GRS NĂM 2020 03 Tháng 3 2020
Thông báo về việc điều chỉnh thời gian đăng ký danh mục đề tài KHCN cấp cơ sở của sinh viên năm 2020 - 2021 27 Tháng 2 2020
Công văn tổ chức xét tặng Giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học" năm 2020 25 Tháng 2 2020