Smaller Default Larger
Hiển thị # 
Lấy ý kiến đóng góp Dự thảo "Báo cáo tổng kết hoạt động Khoa học công nghệ và Quan hệ quốc tế giai đoạn 2016-2020 và định hướng giai đoạn 2021-2025" 19 Tháng 12 2020
Thông báo về kế hoạch xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN đợt 6 07 Tháng 12 2020
Thông báo về việc Thống kê bài báo được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế (thuộc danh mục ISI, SCI, SCIE) năm 2020 để xét thưởng 02 Tháng 12 2020
Thông báo về việc sẽ tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài cấp Bộ mã số B2018 - TTN - 02 02 Tháng 12 2020
Thông báo về việc kiểm tra tiến độ thực hiện dự án có yếu tố nước ngoài 6 tháng cuối năm 2020 19 Tháng 11 2020
Thông báo về việc thành lập các nhóm nghiên cứu, nhóm nghiên cứu mạnh năm 2020 16 Tháng 11 2020
Thông báo về việc xét khen thưởng hoạt động KHCN và QHQT giai đoạn 2016 - 2020 22 Tháng 10 2020
Thông báo về việc tổ chức Hội nghị "Tổng kết hoạt động KHCN và QHQT giai đoạn 2016-2020 và định hướng hoạt động giai đoạn 2021-2025" 21 Tháng 10 2020
Thông báo về việc báo cáo hoạt động, kết quả nổi bật của các dự án/đề tài/hợp đồng dịch vụ có yếu tố nước ngoài giai đoạn 2016-2020 19 Tháng 10 2020
Thông báo về việc yêu cầu nghiệm thu đề tài Khoa học công nghệ cấp Cơ sở năm 2020 19 Tháng 10 2020