Smaller Default Larger
Hiển thị # 
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KHCN cấp Bộ tuyển chọn thực hiện từ năm 2024 của Bộ GD và ĐT 25 Tháng 5 2023
Thông báo lấy ý kiến Dự thảo Quy định về liêm chính học thuật trong hoạt động KH&CN trong Trường ĐHTN 28 Tháng 4 2023
Thông báo Tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài cấp Bộ mã số B2020-TTN-01 (PGS.TS. Lê Đức Niêm) 11 Tháng 4 2023
Thông báo nghiệm thu cấp Bộ đề tài cấp Bộ mã số B2021-TTN-03 (PGS.TS Nguyễn Quang Vinh) 01 Tháng 4 2023
Thư mời viết bài cho Tạp chí Trường ĐH Tây Nguyên 24 Tháng 3 2023
Thông báo về việc thưởng bài báo được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín trong danh mục Web of Science năm 2022 09 Tháng 3 2023
Thông báo v/v sinh viên đăng ký danh mục đề tài KHCN cấp cơ sở năm 2023-2024 13 Tháng 2 2023
Thông báo về việc thống kê bài báo được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế năm 2022 để xét thưởng 07 Tháng 1 2023
Thông báo về việc nhập dữ liệu kê khai công trình khoa học năm học 2022-2023 (đợt 1) vào phần mềm Quản lý khoa học của Nhà trường 07 Tháng 1 2023
Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài cấp Bộ (PGS.TS. Lê Đức Niêm) 04 Tháng 1 2023