Smaller Default Larger
Hiển thị # 
Thông báo về việc Thống kê bài báo được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế năm 2021 để xét thưởng 22 Tháng 11 2021
Thông báo Nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở, cấp cơ sở trọng điểm năm 2020-2021 17 Tháng 11 2021
Thông báo chương trình học bổng YSEALI dành cho cán bộ trẻ năm 2022 28 Tháng 10 2021
Thông báo "Lớp tập huấn về phương pháp XLSL và viết báo cáo tổng kết đề tài cơ sở dành cho Sinh viên năm 2021" 25 Tháng 10 2021
Thông báo tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động KHCN và QHQT giai đoạn 2016-2020 và định hướng hoạt động giai đoạn 2021-2025 18 Tháng 10 2021
Thông báo Đăng kí tham gia Chương trình Đào tạo và Nghiên cứu Chung Quốc tế Đông Nam Á năm 2021 về các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) và Không phát thải carbon (NZE) 07 Tháng 10 2021
Quyết định thành lập Hội đồng xét duyệt thuyết minh chi tiết đề tài KHCN cấp cơ sở và cấp cơ sở trọng điểm năm 2022 (bổ sung) 24 Tháng 9 2021
Thông tư 26/2021/TT-BGDĐT Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên 23 Tháng 9 2021
Kết quả đánh giá, xác định danh mục đề tài cấp cơ sở và cấp cơ sở trọng điểm năm 2022 (bổ sung) 17 Tháng 9 2021
Thông báo về việc xét công nhận sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học năm học 2020 - 2021 01 Tháng 9 2021