Smaller Default Larger
Hiển thị # 
Quyết định về việc giao nhiệm vụ và kinh phí thực hiện đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2020 07 Tháng 1 2020
Thông báo về việc trường Đại học Tây Nguyên được cấp Chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ 26 Tháng 12 2019
Thông báo về việc thống kê bài báo được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế năm 2019 để xét thưởng 11 Tháng 12 2019
Thông báo về việc đăng ký đi du học thực hành nông nghiệp tại Israel 2020 11 Tháng 11 2019
Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ bảo vệ môi trường thực hiện từ năm 2020 22 Tháng 10 2019
Thông báo về việc tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài cấp Bộ mã số B2017 - TTN - 02 23 Tháng 9 2019
Quyết định thành lập Hội đồng Biên tập tạp chí Khoa học Trường đại học Tây Nguyên 11 Tháng 9 2019
Thông báo về việc tuyển chọn các cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KHCN cấp cơ sở trọng điểm của Trường Đại học Tây Nguyên 27 Tháng 8 2019
Thông báo về việc ban hành quy trình quản lý hoạt động hợp tác quốc tế của trường Đại học Tây Nguyên 26 Tháng 8 2019
Quyết định thành lập Hội đồng xét duyệt thuyết minh đề tài cơ sở năm 2020 09 Tháng 8 2019