Smaller Default Larger

 

TẠP CHÍ KHOA HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN

ISSN 1859 - 4611

 

BAN BIÊN TẬP

TỔNG BIÊN TẬP

TS. NGUYỄN TẤN VUI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

TS. TRẦN TRUNG DŨNG

PGS. TS. TRẦN QUANG HÂN

 

PHỤ TRÁCH TRỊ SỰ

TS. Văn Tiến Dũng, Phòng Khoa học và Quan hệ Quốc tế

 

BAN THƯ KÝ

TS. Nguyễn Đình Sỹ, Phòng Khoa học và Quan hệ Quốc tế;

ThS. Đoàn Thị Dung, Khoa Ngoại Ngữ;

KS. Lê Thị Vân Nhi, Phòng Khoa học và Quan hệ Quốc tế;

CN. Võ Thị Thu Nguyệt, Phòng Khoa học và Quan hệ Quốc tế;

CN. Y Zina Ksor, Phòng Khoa học và Quan hệ Quốc tế;

CN. Nguyễn Nguyên Viễn, Phòng Khoa học và Quan hệ Quốc tế.