Smaller Default Larger

LÝ LỊCH KHOA HỌC

THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

1. Họ và tên: TRẦN THÀNH THẮNG

2. Năm sinh: 1983 Nam/ Nữ: Nam

3. Dân tộc: Kinh

4. Nơi sinh: Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

5. Quê Quán: Kiến An, Hải Phòng

 

6. Địa chỉ th­ường trú hiện nay:

Số nhà, đường: 15 Nguyễn Thông

Phư­ờng: Tân Lợi

Thành phố: Buôn Ma Thuột

Tỉnh: Đắk Lắk

Điện thoại: 0913400678

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Học vị:

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư­ Năm phong :.....................Nơi phong :..................................................

8.2. Giáo S­ư Năm phong :.....................Nơi phong :.................................................

9. Chức danh nghiên cứu: 10. Chức vụ: Cán bộ giảng dạy

10. Cơ quan công tác:

Tên cơ quan: Trường Đại học Tây Nguyên

Phòng, Ban, Viện, Bộ môn (Trung tâm), Khoa: Khoa học tự nhiên & Công nghệ

Địa chỉ Cơ quan: 567 Lê Duẩn, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (0500)3825185 Fax: (0500)3825184

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

 Đại học  Đại học Khoa học Tự nhiên Tp. Hồ Chí Minh  Công nghệ thông tin  2006
Thạc sĩ    Đại học Khoa học Tự nhiên Tp. Hồ Chí Minh Khoa học máy tính  2009 
Tiến sĩ   Viện nghiên cứu tiên tiến Nhật Bản (JAIST) Khoa học thông tin  2014 
       
       

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn Bằng

Tên khoá đào tạo

Nơi đào tạo

Thời gian đào tạo

       
       
       
       
       
  1. Trình độ ngoại ngữ (ghi rõ cấp độ: Tốt, Rất tốt, Khá, Trung bình)

Ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

Chứng chỉ quốc tế

 Tiếng Anh Tốt  Tốt  Tốt  Tốt  TOEFL ITP: 513 
           
           

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

15. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Chức vụ

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

 6/2009 - 9/2010 Giảng viên  Trường ĐH Tôn Đức Thắng  19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Tp. HCM 
 3/2015 - nay Giảng viên 

Trường Đại học Tây Nguyên 

 567 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
       

6. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố

16.1. Sách giáo trình

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc
là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.2 Sách chuyên khảo

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.3 Các bài báo khoa học

16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nư­ớc ngoài:

16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nư­ớc:

16.3.3. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế:

16.3.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nư­ớc:

16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ tr­ước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất:

TT

Tên bài báo

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Tên tạp chí công bố

Năm công bố

 Automatic Extraction of Discriminative Semantic Features For Action Recognition  Tran Thang Thanh  Doctor of Philosophy Submitted to School of Information Science Japan Advanced Institute of Science and Tecnology  2014
Automatic Extraction of Semantic Features for Real-time Action Recognition using Depth Architecture Networks  Tran Thang Thanh, Fan Chen, Kazunori Kotani, Bac Le  The 21th IEEE Intenational Conference on Image Processing (ICIP)  2014 
Action Recognition by using Depth Architecture Networks on Relational Features  Tran Thang Thanh, Fan Chen, Kazunori Kotani, Bac Le  The 17th Meeting on Image Recognition and Understanding (MIRU)  2014 
Automatic Extraction of Semantic Action Features   Tran Thang Thanh, Fan Chen, Kazunori Kotani, Bac Le  The 9th Intenational Conference on SIgnal-Image Tecnology & Internet-Based Systems, 978-1-4799-3211-5/13 IEEE, DOI 10.1109/SITIS.2013.35  2013 
5 Automatic Extraction of The Common Action Features  Tran Thang Thanh, Fan Chen, Kazunori Kotani, Bac Le  The 11th IEEE RIVF International Conference on Computing and Communication Technology 2013
6 Automatic Extraction of Action Features from 3D Action MOCAP Database Tran Thang Thanh, Fan Chen, Kazunori Kotani, Bac Le  The 1th Japan Advanced Institue of Science and Technology (JAIST) poster Challenge 2013
7 Automatic Extraction of Common Action Features Characteritics Tran Thang Thanh, Fan Chen, Kazunori Kotani, Bac Le  The 12th IEEE international Symposium on Signal Processing and Information Technology (ISSPIT) 2012
8 Extraction of Discriminative Patterns from Skeleton Sequences for Human Action Recognition Tran Thang Thanh, Fan Chen, Kazunori Kotani, Bac Le  The IEEE RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies 2012
9 Applying HTM-Based Systems to Recognize Object in Visual Attention Tran Thanh Thang, Fan Chen, Kazunori Kotani, Bac Le  Intelligent Interactive Multimedia Systems and Services. Smart Innovation, Systems and Technologies, Volume 6, 79-90 2010
10 Recognizing objects in images using visual attention schema Hoai-Bac Le, Tran Thang Thanh New Directions in Intelligent Interactive and Services - 2, Studies in Computational Intelligence, Volume 26, pp. 129 - 144 2009
   
  1. Số l­ượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã đ­ược cấp:

TT

Tên và nội dung văn bằng

Số, Ký mã hiệu

Nơi cấp

Năm cấp

1

       

2

       

3

       
         

8. Sản phẩm KHCN:

18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở n­ước ngoài:…………………………….

18.2 Số l­ượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nư­ớc:……………………………….

18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:

TT

Tên sản phẩm

Thời gian, hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Hiệu quả

1

     

2

     

9. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quản quản lý đề tài, thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

       
       

19.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với t­ư cách thành viên

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Ch­ương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chư­a nghiệm thu)

       
       
       
       
       
       

Giải thư­ởng về KHCN trong và ngoài nư­ớc

TT

Hình thức và nội dung giải thư­ởng

Tổ chức, năm tặng th­ưởng

     
     
     

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nư­ớc; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế:

 

 

Tôi cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác, đầy đủ và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm nếu có sai lệch.

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Đắk Lắk, ngày tháng năm 2016.
NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)