LÝ LỊCH KHOA HỌC

THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

1. Họ và tên: LÊ TỬ TRƯỜNG

2. Năm sinh: 1967 Nam/ Nữ: Nam

3. Dân tộc: Kinh

4. Nơi sinh: Đà Nẵng

5. Quê Quán: Thanh Hóa

6. Địa chỉ th­ường trú hiện nay:

Số nhà, đường: 432/22 Bùi Minh Trực

Phư­ờng: 6

Thành phố: Quận 8

Tỉnh: Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0963115759

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Học vị: Tiến sỹ

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư­ Năm phong :.....................Nơi phong :..................................................

8.2. Giáo S­ư Năm phong :.....................Nơi phong :.................................................

9. Chức danh nghiên cứu:

10. Chức vụ: Phó trưởng khoa Sư phạm

10. Cơ quan công tác:

Tên cơ quan: Trường Đại học Tây Nguyên

Phòng, Ban, Viện, Bộ môn (Trung tâm), Khoa: Sư phạm

Địa chỉ Cơ quan: 567 Lê Duẩn, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (0500)3825185 Fax: (0500)3825184

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

 Đại học Trường TDTT Kiev - Ucraina Thể dục dụng cụ 1993
 Tiến sỹ Trường ĐH THTDTTvDL - Liên Bang Nga Giáo dục thể chất 2004
       
       
       

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn Bằng

Tên khoá đào tạo

Nơi đào tạo

Thời gian đào tạo

       
       
       
       
       
14. Trình độ ngoại ngữ (ghi rõ cấp độ: Tốt, Rất tốt, Khá, Trung bình)

Ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

Chứng chỉ quốc tế

Nga Văn Tốt Tốt Tốt TB  
           
           

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

15. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Chức vụ

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

 1993 - 1999 HLV đội tuyển trẻ nam môn TDDC Trường năng khiếu TDTT - TP. HCM 43 Điện Biên Phủ, Q.1, Tp. HCM
 1996 - 1999 Giảng viên Trường ĐH TDTT - Tp. HCM Linh Trung, Thủ Đúc, Tp. HCM
 12/1999 - 01/2004 Nghiên cứu sinh Trường Đại học tổng hợp - TDTT và du lịch Liên Bang Nga
 01/2004 - 12/2005 Huấn luyện viên đội tuyển trẻ nữ môn TDDC Trường năng khiếu TDTT - TP. HCM 43 Điện Biên Phủ, Q.1, Tp. HCM
 01/2004 - 12/2005 Giảng viên Trường ĐH TDTT - Tp. HCM Linh Trung, Thủ Đúc, Tp. HCM
 11/01/2006 - nay Giảng viên Phó trưởng khoa Sư phạm Trường ĐHTN 567 Lê Duẩn, Tp. BMT

16. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố

16.1. Sách giáo trình

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc
là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

 Giáo trình thể dục cho sinh viên chuyên ngành Đồng tác giả Trường Đại học TDTT TP. HCM 2004

2

 Giáo trình thể dục cho sinh viên không chuyên Đồng tác giả  Trường Đại học TDTT TP. HCM 2004

16.2 Sách chuyên khảo

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.3 Các bài báo khoa học

16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nư­ớc ngoài:

16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nư­ớc:

16.3.3. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế:

16.3.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nư­ớc:

16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ tr­ước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất:

TT

Tên bài báo

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Tên tạp chí công bố

Năm công bố

 1 Chẩn đoán trình độ thể lực chuyên môn VĐV 6,7 và 8 tuổi từ các lớp phong trào Tác giả Học viên TDTT Liên Bang Nga - Lý luận và phương pháp GDTC/ kỷ yếu những công trình khoa học của bộ môn nhân 70 năm thành lập bộ môn 2002
2 Đánh giá trình độ thể lực chuyên môn trẻ em gái Nga và Việt Nam tập luyện TDDC tại các lớp phong trào Tác giả  Học viên TDTT Liên Bang Nga - Lý luận và phương pháp GDTC/ kỷ yếu những công trình khoa học của bộ môn nhân 70 năm thành lập bộ môn 2002
3 Chẩn đoán khả năng chuyên môn nữ VĐV thể dục nữ 6,7,8 tuổi từ các lớp năng khiếu ban đầu Tác giả Viện thể dục thể thao quốc gia Xanhpe6tebua.P.Ph.Lexgaph/ tập san khoa học CTB/ số 1 2003
4 Huấn luyện thể lực của các nữ VĐV thể dục 6-8 tuổi là một phận của việc chẩn đoán tổng thể về mặt thể lực Đồng tác giả. ROZIN.E.I  Viện thể dục thể thao quốc gia Xanhpe6tebua.P.Ph.Lexgaph/ tập san khoa học CTB/ số 1 2003
5 Hình thể và thể lực, một phần quan trọng trong quá trình huấn luyện VĐV TDDC Tác giả Tạp chí khoa học TDTT Việt Nam 2002
   
17. Số l­ượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã đ­ược cấp:

TT

Tên và nội dung văn bằng

Số, Ký mã hiệu

Nơi cấp

Năm cấp

1

       

2

       

3

       
         
18. Sản phẩm KHCN:

18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở n­ước ngoài:…………………………….

18.2 Số l­ượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nư­ớc:……………………………….

18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:

TT

Tên sản phẩm

Thời gian, hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Hiệu quả

1

     

2

     
19. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quản quản lý đề tài, thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

 Thực trạng và những giải pháp cho công tác GDTC các trường tiểu học tại Tp. Buôn Ma Thuột/Cấp cơ sở 2007 - 2008 Trường Đại học Tây Nguyên Đã nghiệm thu
       

19.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với t­ư cách thành viên

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Ch­ương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chư­a nghiệm thu)

       
       
       
       
       
       

20. Giải thư­ởng về KHCN trong và ngoài nư­ớc

TT

Hình thức và nội dung giải thư­ởng

Tổ chức, năm tặng th­ưởng

     
     
     

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nư­ớc; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế:

 

 

Tôi cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác, đầy đủ và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm nếu có sai lệch.

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Đắk Lắk, ngày 02 tháng 4 năm 2019.
NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)