Smaller Default Larger

LÝ LỊCH KHOA HỌC

THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

1. Họ và tên: TRẦN VĂN HƯNG

2. Năm sinh: 1979 Nam/ Nữ: Nam

3. Dân tộc: Kinh

4. Nơi sinh: Thị trấn Liễu Đề, Nghĩa Hưng, Nam Định

5. Quê Quán: Thị trấn Liễu Đề, Nghĩa Hưng, Nam Định

6. Địa chỉ th­ường trú hiện nay:

Số nhà, đường: 04 Ama Quang

Phư­ờng: Tự An

Thành phố: TP Buôn Ma Thuột

Tỉnh: Đắk Lắk

Điện thoại: 0919140979

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Học vị:

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư­ Năm phong :.....................Nơi phong :..................................................

8.2. Giáo S­ư Năm phong :.....................Nơi phong :.................................................

9. Chức danh nghiên cứu:

10. Chức vụ: Cán bộ giảng day

10. Cơ quan công tác:

Tên cơ quan: Trường Đại học Tây Nguyên

Phòng, Ban, Viện, Bộ môn (Trung tâm), Khoa: Sư Phạm

Địa chỉ Cơ quan: 567 Lê Duẩn, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (0500)3825185 Fax: (0500)3825184

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

 Đại học Trường Đại học TDTT Từ Sơn Bắc Ninh Cử nhân 2001
 Thạc sỹ Học viện TDTT Quảng Châu Chuyên ngành GDTC 2010
       
       
       

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn Bằng

Tên khoá đào tạo

Nơi đào tạo

Thời gian đào tạo

       
       
       
       
       
14. Trình độ ngoại ngữ (ghi rõ cấp độ: Tốt, Rất tốt, Khá, Trung bình)

Ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

Chứng chỉ quốc tế

Anh Văn TB TB TB TB B
Tiếng Trung TB TB TB TB C
           

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

15. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Chức vụ

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

 10/2001 - 02/2006 Giáo viên Trường PTTH Dân tộc nội trú N'Trang Lơng - Đắk Lắk KM10, P. Khánh Xuân, TP. BMT
 03/2006 - 10/2017 Trưởng Bộ môn GDTC chuyên ngành Trường Đại học Tây Nguyên 567 Lê Duẩn, TP. BMT
 11/2017 - 04/2019 Cán bộ giảng dạy BM GDTC Trường Đại học Tây Nguyên 567 Lê Duẩn, TP. BMT

16. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố

16.1. Sách giáo trình

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc
là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.2 Sách chuyên khảo

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.3 Các bài báo khoa học

16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nư­ớc ngoài:

16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nư­ớc: 02

16.3.3. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế:

16.3.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nư­ớc: 01

16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ tr­ước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất:

TT

Tên bài báo

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Tên tạp chí công bố

Năm công bố

 1 Một số vấn đề đổi mới phương pháp dạy học các học phần giáo dục thể chất cho sinh viên không chuyên ở các Trường Đại học  Tác giả Thiết bị Giáo dục 2014
 2 Giải pháp nâng cao trình độ thể lực cho Nam sinh viên không chuyên ngành TDTT Trường Đại học Tây Nguyên  Tác giả  Tạp chí Giáo dục - Xã hội  2018
         
         
   
17. Số l­ượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã đ­ược cấp:

TT

Tên và nội dung văn bằng

Số, Ký mã hiệu

Nơi cấp

Năm cấp

1

       

2

       

3

       
         
18. Sản phẩm KHCN:

18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở n­ước ngoài:…………………………….

18.2 Số l­ượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nư­ớc:……………………………….

18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:

TT

Tên sản phẩm

Thời gian, hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Hiệu quả

1

     

2

     
19. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quản quản lý đề tài, thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

 Thực trạng công tác giảng dạy môn thể dục ở trường Trung học phổ thông Thực hành Cao Nguyên/ Cơ sở 01/2015 - 12/2015   Dự kiến nghiệm thu cuối tháng 11/2015
       

19.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với t­ư cách thành viên

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Ch­ương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chư­a nghiệm thu)

Giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn giáo dục thể chất tại Trường ĐHTN 01/2012 - 12/2012  ĐHTN Đã nghiệm thu
 Lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao thành tích cho đội tuyển chạy Việt dã Trường ĐHTN 04/2010 - 01/2011   ĐHTN
Đã nghiệm thu
Thực trạng công tác giảng dạy môn thể dục ở trường Trung học phổ thông Thực hành Cao Nguyên 01/2015 - 12/2015  ĐHTN  Đã nghiệm thu
       
       
       

20. Giải thư­ởng về KHCN trong và ngoài nư­ớc

TT

Hình thức và nội dung giải thư­ởng

Tổ chức, năm tặng th­ưởng

     
     
     

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nư­ớc; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế:

 

 

Tôi cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác, đầy đủ và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm nếu có sai lệch.

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Đắk Lắk, ngày 9 tháng 04 năm 2019
NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)