Smaller Default Larger

LÝ LỊCH KHOA HỌC

THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

1. Họ và tên: TRƯƠNG THỊ HIỀN

2. Năm sinh: 1977 Nam/ Nữ: Nữ

3. Dân tộc: Kinh

4. Nơi sinh: Thanh Hóa

5. Quê Quán: Thanh Hóa

6. Địa chỉ th­ường trú hiện nay:

Số nhà, đường: 119/17B Mai Hắc Đế

Phư­ờng: Tân Thành

Thành phố: Buôn Ma Thuột

Tỉnh: Đắk Lắk

Điện thoại: 0905091558

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Học vị: Tiến sỹ

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư­ Năm phong :.....................Nơi phong :..................................................

8.2. Giáo S­ư Năm phong :.....................Nơi phong :.................................................

9. Chức danh nghiên cứu:

10. Chức vụ: Cán bộ giảng

10. Cơ quan công tác:

Tên cơ quan: Trường Đại học Tây Nguyên

Phòng, Ban, Viện, Bộ môn (Trung tâm), Khoa: Sư Phạm

Địa chỉ Cơ quan: 567 Lê Duẩn, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (0500)3825185 Fax: (0500)3825184

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

 Đại học Phân viên Báo chí và Tuyên truyền (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) Xã hội học 1999
 Đại học Đại học Ngoại ngữ Tiếng Anh 1999
 Thạc sỹ Trường Đại học KHXH&NV (Đại học Quốc gia Tp. HCM) Xã hội học 2008
 Tiến sỹ Học viên Khoa học Xã hội (Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam) Xã hội học 2015
       

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn Bằng

Tên khoá đào tạo

Nơi đào tạo

Thời gian đào tạo

       
       
       
       
       
14. Trình độ ngoại ngữ (ghi rõ cấp độ: Tốt, Rất tốt, Khá, Trung bình)

Ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

Chứng chỉ quốc tế

 Anh Văn TB TB TB TB  
           
           

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

15. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Chức vụ

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

 01/01/2001 - 08/2012 Giảng viên Khoa Sư phạm - Trường Đại học Tây Nguyên 567 Lê Duẩn, Tp. BMT
 08/2012 - 09/2015 Phó trưởng Khoa Khoa Sư phạm - Trường Đại học Tây Nguyên  567 Lê Duẩn, Tp. BMT 
 09/2015 - nay Giảng viên Khoa Sư phạm - Trường Đại học Tây Nguyên  567 Lê Duẩn, Tp. BMT 

16. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố

16.1. Sách giáo trình

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc
là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

 Bài giảng Xã hội học đại cương Tác giả Trường Đại học Tây Nguyên 2011

2

       

16.2 Sách chuyên khảo

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.3 Các bài báo khoa học

16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nư­ớc ngoài:

16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nư­ớc:

16.3.3. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế:

16.3.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nư­ớc:

16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ tr­ước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất:

TT

Tên bài báo

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Tên tạp chí công bố

Năm công bố

 1 Vai trò của truyền thông đại chúng đối với việc hình thành và thể hiện dư luận xã hội trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng hiện nay Tác giả Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, số 1/2008 2008
2 Nâng cao hiệu lực của chính quyền cơ sở ở Tây Nguyên - Nhìn từ quá trình tương tác giữa chính quyền với nhân dân Tác giả Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, số 8/2009 2009
3 Những cản trở từ phía xã hội trong việc thực hiện Luật Bình đẳng giới Tác giả Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, số 11/2009 2009
4 "The Unnatural Family" và một số lưu ý khi nghiên cứu về gia đình Tác giả Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây Nguyên số 02/2010 2010
5 Tìm hiểu quan điểm của E. Durkhiem về hiện tượng tội phạm Tác giả Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, số 01/2011 2011
6 Thiết chế gia đình mẫu hệ Ê Đê trong bối cảnh kinh tế - xã hội và văn hóa của người Ê Đê hiện nay Tác giả Tạp chí Khoa học và Xã hội Tây Nguyên, số 3/2012 2012
7 Cơ sở lý thuyết của việc nghiên cứu vận dụng luật tục trong quản lý xã hội trên phương diện xã hội học Tác giả Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây Nguyên số 06/2013 2013
8 Quy ước thôn buôn, cơ chế hòa giải cơ sở và vấn đề đa dạng luật Tác giả Tạp chí Khoa học Trường ĐH Tây Nguyên số 12/2014 2014
9 Tinh thân hòa giải trong luật tục Ê Đê Tác giả Tạp chí Khoa học Xã hội Tây Nguyên số 12/2014 2014
10 Pháp luật và hương ước trong quản lý xã hội nông thôn: đánh giá từ phía người dân Tác giả Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam, số 6(91) 2015 2015
   
17. Số l­ượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã đ­ược cấp:

TT

Tên và nội dung văn bằng

Số, Ký mã hiệu

Nơi cấp

Năm cấp

1

       

2

       

3

       
         
18. Sản phẩm KHCN:

18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở n­ước ngoài:…………………………….

18.2 Số l­ượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nư­ớc:……………………………….

18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:

TT

Tên sản phẩm

Thời gian, hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Hiệu quả

1

     

2

     
19. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quản quản lý đề tài, thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

Áp lực của dư luận xã hội đối với hoạt động chuyên môn của cán bộ cấp cơ sở/Cấp Cơ sở 2006 Trường Đại học Tây Nguyên Đã nghiệm thu
Tìm hiểu các yếu tố tác động tới mức độ hoàn thành vai trò xã hội của cán bộ chính quyền cơ sở/Cấp Cơ sở 2009 Trường Đại học Tây Nguyên  Đã nghiệm thu
Nhận diện sự tồn tại của luật tục Ê Đê trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk/Cấp Cơ sở 2012 Trường Đại học Tây Nguyên Đã nghiệm thu
Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu việc vận dụng luật tục trong quản lý xã hội ở Việt Nam/Cấp Cơ sở 2013 Trường Đại học Tây Nguyên Đã nghiệm thu
Nghiên cứu áp dụng Quy ước thôn buôn trong quản lý xã hội nông thôn vùng dân tộc thiểu số Tây Nguyên/Cấp Bộ 2015 - 2016 Bộ Giáo dục và Đào tạo Chưa nghiệm thu

19.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với t­ư cách thành viên

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Ch­ương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chư­a nghiệm thu)

 Vai trò của một số định chế xã hội phi chính thức đối với sự phát triển bền vững Tây Nguyên/Cấp Nhà nước 2014 - 2015 Chương trình Tây Nguyên 3 Chưa nghiệm thu
       
       
       
       
       

20. Giải thư­ởng về KHCN trong và ngoài nư­ớc

TT

Hình thức và nội dung giải thư­ởng

Tổ chức, năm tặng th­ưởng

 1 Giấy khen: Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu khoa học Trường Đại học Tây Nguyên, 2011
     
     

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nư­ớc; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế:

 

 

Tôi cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác, đầy đủ và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm nếu có sai lệch.

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Đắk Lắk, ngày 20 tháng 11 năm 2015.
NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)