Smaller Default Larger

LÝ LỊCH KHOA HỌC

THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

1. Họ và tên: Nguyễn Hà Hồng Anh

2. Năm sinh:  1987

3. Nam/ Nữ: Nữ

    Dân tộc: Kinh

4. Nơi sinh: Thụy Phong, Thái Thụy, Thái Bình

5. Quê Quán: Thụy Phong, Thái Thụy, Thái Bình 

6. Địa chỉ th­ường trú hiện nay:

Số nhà, đường: 17/29 Võ Văn Kiệt

Phư­ờng: Khánh Xuân

Thành phố: Buôn Ma Thuột

Tỉnh: Đắk Lắk

Điện thoại: 0978311579

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Học vị: Thạc sĩ

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư­ Năm phong :.....................Nơi phong :..................................................

8.2. Giáo S­ư Năm phong :.....................Nơi phong :.................................................

9. Chức danh nghiên cứu:

10. Chức vụ: Cán bộ giảng dạy

11. Cơ quan công tác:

Tên cơ quan: Trường Đại học Tây Nguyên

Phòng, Ban, Viện, Bộ môn (Trung tâm), Khoa: Kinh tế

Địa chỉ Cơ quan: 567 Lê Duẩn, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (0500)3825185 Fax: (0500)3825184

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

 Đại học  Trường ĐH Tây Nguyên  Kế toán  2009
 Thạc sĩ   Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng  Kế toán  2015
       
       

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn Bằng

Tên khoá đào tạo

Nơi đào tạo

Thời gian đào tạo

       
       
       
       
       
14. Trình độ ngoại ngữ (ghi rõ cấp độ: Tốt, Rất tốt, Khá, Trung bình)

Ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

Chứng chỉ quốc tế

 Tiếng Anh  4.5  6.0  5.0  6.0  Ielts 5.5
           
           

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

15. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Chức vụ

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

 Từ 2010 đến 2019  CB giảng dạy  Trường ĐH Tây Nguyên  567 Lê Duẩn, BMT, Đắk Lắk
       
       

16. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố

16.1. Sách giáo trình

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc
là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

 Giáo trình Nguyên lý kế toán  Đồng tác giả  Thành phố Huế  2016

2

       

16.2 Sách chuyên khảo

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.3 Các bài báo khoa học

16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nư­ớc ngoài:

16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nư­ớc:

16.3.3. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế:

16.3.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nư­ớc:

16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ tr­ước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất:

TT

Tên bài báo

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Tên tạp chí công bố

Năm công bố

1  Kiểm soát chi phí sản xuất giai đoạn khai thác mủ tại công ty TNHH MTV Cao su Eah’Leo, tỉnh Đắk Lắk  Tác giả  Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương  2016
2  Kế toán trách nhiệm tại công ty TNHH MTV Cao su Krông Buk – Đắk Lắk  Tác giả  Kinh tế và Dự báo  2016
3  Cơ sở lý luận về tín dụng ngân hàng đối với hộ sản xuất cà phê  Đồng tác giả  Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây Nguyên  2016
4  Thực trạng và giải pháp công tác kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng – thu tiền tại công ty CP Nicotex Đắk Lắk  Tác giả  Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây Nguyên  2017
 5  Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam  Tác giả  Kỷ yếu hội thảo quốc gia khoa học quản trị và kinh doanh lần thứ VI  2017
6  Kiểm soát vốn bằng tiền - trường hợp công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Á Đông thành phố Hồ Chí Minh  Đồng tác giả  Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây Nguyên  2018
7  Thủ tục kiểm soát chi phí sản xuất trong các công ty thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk  Tác giả  Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây Nguyên  2018
   
17. Số l­ượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã đ­ược cấp:

TT

Tên và nội dung văn bằng

Số, Ký mã hiệu

Nơi cấp

Năm cấp

1

       

2

       

3

       
         

18. Sản phẩm KHCN:

18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở n­ước ngoài:…………………………….

18.2 Số l­ượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nư­ớc:……………………………….

18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:

TT

Tên sản phẩm

Thời gian, hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Hiệu quả

1

     

2

     

19. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quản quản lý đề tài, thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

       
       
       
       
       

19.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với t­ư cách thành viên

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Ch­ương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chư­a nghiệm thu)

 Nghiên cứu thực trạng áp dụng chuẩn mực kế toán Việt nam tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ĐắkLắk/ Cấp cơ sở  04/2012 – 04/2013  Trường ĐH Tây Nguyên  Đã nghiệm thu
 Ứng dụng công nghệ làm nấm rơm ((volvariella volvacea) trên địa bàn huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk/ Cấp cơ sở  09/2015 – 12/2016  Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk  Đã nghiệm thu
 Xây dựng tài liệu hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp phục vụ cho giảng dạy tại trường Đại học Tây Nguyên/ Cấp cơ sở trọng điểm  01/2017 – 12/2017  Trường ĐH Tây Nguyên  Đã nghiệm thu
 Xây dựng mô hình kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa trên nền tảng phần mềm Microsoft Excel cho sinh viên chuyên ngành Kế toán trường Đại học Tây Nguyên  01/2017 – 12/2017  Trường ĐH Tây Nguyên  Đã nghiệm thu
       

20. Giải thư­ởng về KHCN trong và ngoài nư­ớc

TT

Hình thức và nội dung giải thư­ởng

Tổ chức, năm tặng th­ưởng

     
     
     

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nư­ớc; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế:

 

 

Tôi cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác, đầy đủ và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm nếu có sai lệch.

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Đắk Lắk, ngày 28 tháng 01 năm 2019.
NGƯỜI KHAI

Nguyễn Hà Hồng Anh