Smaller Default Larger

LÝ LỊCH KHOA HỌC

THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: Bùi Thị Thu Dung

2. Năm sinh:  1987

3. Nam/ Nữ: Nữ

    Dân tộc: Kinh

4. Nơi sinh: Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

5. Quê Quán: Gia Hưng, Gia Viễn, Ninh Bình 

6. Địa chỉ th­ường trú hiện nay:

Số nhà, đường: Lô A37 Khu 560 Lê Duẩn.

Phư­ờng: EaTam

Thành phố: Buôn Ma Thuột

Tỉnh: Đắk Lắk

Điện thoại: 01653030033

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Học vị:

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư­ Năm phong :.....................Nơi phong :..................................................

8.2. Giáo S­ư Năm phong :.....................Nơi phong :.................................................

9. Chức danh nghiên cứu:

10. Chức vụ: Cán bộ giảng dạy

11. Cơ quan công tác:

Tên cơ quan: Trường Đại học Tây Nguyên

Phòng, Ban, Viện, Bộ môn (Trung tâm), Khoa: Bộ môn Luật Kinh doanh, Khoa Kinh tế

Địa chỉ Cơ quan: 567 Lê Duẩn, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (0500)3825185 Fax: (0500)3825184

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

 Đại học  Đại Học Luật Tp. Hồ Chí Minh  Luật  2009
 Thạc sĩ  Đại học Công Nghệ, Sydney  Luật  2014
       
       

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn Bằng

Tên khoá đào tạo

Nơi đào tạo

Thời gian đào tạo

       
       
       
       
       
14. Trình độ ngoại ngữ (ghi rõ cấp độ: Tốt, Rất tốt, Khá, Trung bình)

Ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

Chứng chỉ quốc tế

 Tiếng Anh  Tốt  Tốt  Tốt  Tốt  IELTS 6.5
           
           

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

15. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Chức vụ

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

 Từ năm 2010 đến 2017  Giảng viên  Trường Đại học Tây Nguyên  567 Lê Duẩn, TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
       
       

16. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố

16.1. Sách giáo trình

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc
là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.2 Sách chuyên khảo

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.3 Các bài báo khoa học

16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nư­ớc ngoài:

16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nư­ớc:

16.3.3. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế:

16.3.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nư­ớc:

16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ tr­ước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất:

TT

Tên bài báo

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Tên tạp chí công bố

Năm công bố

1  Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương: thách thức đối với ngành công nghiệp dược phẩm Việt Nam  Đồng tác giả  Tạp chí Khoa học Đại học Tây Nguyên  2016
 Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về tài sản ảo trên thế giới và Việt Nam  Tác giả  Tạp chí Khoa học Đại học Tây Nguyên  2016
 Nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập  Đồng tác giả  Tạp chí Khoa học Đại học Tây Nguyên  2016
4  Cấp bằng sáng chế cho gien con người - kinh nghiệm từ một số quốc gia  Đồng tác giả  Tạp chí Khoa học Pháp lý  2017
5  Cơ hội và thách thức của hội nhập kinh tế đến phát triển kinh tế vùng Tây Nguyên  Đồng tác giả  Kỷ yếu Hội Thảo Khoa học Quốc gia: “Phát triển kinh tế-xã hội vùng Tây Nguyên”  2017
6  Nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập  Đồng tác giả  Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Chất lượng nguồn nhân lực Tài chính ngân hàng trong quá trình hội nhập  2016
 Quyền nhận nuôi trẻ em của cặp đôi đồng giới trong pháp luật Úc - Kinh nghiệm cho Việt Nam   Tác giả  Hội Thảo Nhân Quyền – Khoa Luật Quốc tế, ĐH Luật Tp Hồ Chí Minh  2015
   
17. Số l­ượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã đ­ược cấp:

TT

Tên và nội dung văn bằng

Số, Ký mã hiệu

Nơi cấp

Năm cấp

1

       

2

       

3

       
         

18. Sản phẩm KHCN:

18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở n­ước ngoài:…………………………….

18.2 Số l­ượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nư­ớc:……………………………….

18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:

TT

Tên sản phẩm

Thời gian, hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Hiệu quả

1

     

2

     

19. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quản quản lý đề tài, thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

 Tội phạm máy tính: vấn đề lý luận và thực tiễn – Đề tài cấp Trường  10/2007-10/2008  Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh  Đã nghiệm thu
 Khảo cứu pháp luật thế giới và Việt Nam liên quan đến việc công nhận và bảo hộ tài sản ảo – Đề tài cấp Trường  01/2016-12/2016  Đại học Tây Nguyên  Đã nghiệm Thu
       
       

19.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với t­ư cách thành viên

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Ch­ương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chư­a nghiệm thu)

 Phân tích và đánh giá công tác tuyên truyền và phổ biến pháp luật cho đồng bào các dân tộc thiểu số tại Đắk Lắk - Đề tài cấp Bộ  01/2016 – 12/2017  Bộ Giáo dục và Đào tạo  Chưa nghiệm thu
       
       

20. Giải thư­ởng về KHCN trong và ngoài nư­ớc

TT

Hình thức và nội dung giải thư­ởng

Tổ chức, năm tặng th­ưởng

1  Giải nhất – Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Eureka  Thành đoàn Tp. Hồ Chí Minh/2008
     
     

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nư­ớc; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế: