Smaller Default Larger

LÝ LỊCH KHOA HỌC

THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: Trịnh Thị Thủy

2. Năm sinh:  1985 

3. Nam/ Nữ: Nữ

    Dân tộc: Kinh

4. Nơi sinh: Xã Nga An,  Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

5. Quê Quán: Xã Nga An,  Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

6. Địa chỉ th­ường trú hiện nay:

Số nhà, đường: 84 Đường Đặng Trần Côn 

Phư­ờng: Tân Thành

Thành phố: Buôn Ma Thuột

Tỉnh: Đắk Lắk

Điện thoại: 0972 344 322

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Học vị:

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư­ Năm phong :.....................Nơi phong :..................................................

8.2. Giáo S­ư Năm phong :.....................Nơi phong :.................................................

9. Chức danh nghiên cứu:

10. Chức vụ: Phó Trưởng Bộ môn

11. Cơ quan công tác:

Tên cơ quan: Trường Đại học Tây Nguyên

Phòng, Ban, Viện, Bộ môn (Trung tâm), Khoa: Bộ môn Luật kinh doanh, Khoa Kinh tế.

Địa chỉ Cơ quan: 567 Lê Duẩn, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (0500)3825185 Fax: (0500)3825184

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

 Đại học  Đại học Khoa học- Đại học Huế  Luật Kinh tế  2008
 Thạc sĩ  Học viện Khoa học xã hội  Luật Kinh tế  2014
       
       
       

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn Bằng

Tên khoá đào tạo

Nơi đào tạo

Thời gian đào tạo

 Chứng chỉ bồi dưỡng  nghiệp vụ sư phạm  Bồi dưỡng NVSP cho giảng viên ĐH,CĐ  Học viện Quản lý giáo dục  2010
 Bằng tốt nghiệp trung cấp công nghệ thông tin  Trung cấp tin học  Trường Trung cấp Đắk Lắk  2017-2018
 Hoàn thành chương trình: Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN Giảng viên chính   Giảng viên chính  Trường Đại học Quy Nhơn  2018
       
       
14. Trình độ ngoại ngữ (ghi rõ cấp độ: Tốt, Rất tốt, Khá, Trung bình)

Ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

Chứng chỉ quốc tế

 Tiếng Anh          B1
           
           

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

15. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Chức vụ

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

 9/2008 – 2/2009    Chuyên viên Phòng Nội vụ UBND Huyện Krông Pắk  TT Phước An, Huyện Krông Pắk
 2/2009 – 1/2015    Giảng viên Bộ môn Luật, Khoa kinh tế Đại học Tây Nguyên  567 Lê Duẩn, TP Buôn Ma Thuật, Đắk Lắk
 1/2015 – 12/2015  Phó trưởng Bộ môn  Bộ môn Luật, Khoa kinh tế Đại học Tây Nguyên  567 Lê Duẩn, TP Buôn Ma Thuật, Đắk Lắk
       
       

16. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố

16.1. Sách giáo trình

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc
là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.2 Sách chuyên khảo

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.3 Các bài báo khoa học

16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nư­ớc ngoài:

16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nư­ớc:

16.3.3. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế:

16.3.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nư­ớc:

16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ tr­ước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất:

TT

Tên bài báo

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Tên tạp chí công bố

Năm công bố

 1 Pháp luật về cổ phần hóa – thực trạng và giải pháp đối với doanh nghiệp nhà nước ở tỉnh Đắk Lắk     Tác giả Kỷ yếu Khoa  2014
 2 Thực trạng và giải pháp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk    Tác giả Thông tin khoa học và công nghệ  Đắk Lắk  2016
 3 Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk    Tác giả Thông tin khoa học và công nghệ Đắk Lắk  2016
4 Các biện pháp bảo đảm nghĩa vụ mới được ghi nhận trong Bộ Luật dân sự 2015     Đồng tác giả Thông tin khoa học và công nghệ Đắk Lắk  2017
 5 Thực tiễn hợp đồng lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk    Tác giả Thông tin khoa học và công nghệ Đắk Lắk

 2018

6 Chủ thể của tư pháp quốc tế theo quy định tại Bộ Luật dân sự 2015 - một số vấn đề lý luận và kiến nghị    Đồng tác giả Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây Nguyên 

 2018

7 Quyền con người trong thi hành án hình sự - từ thực tiến Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk    Tác giả Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây Nguyên   2018
   
17. Số l­ượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã đ­ược cấp:

TT

Tên và nội dung văn bằng

Số, Ký mã hiệu

Nơi cấp

Năm cấp

1

       

2

       

3

       
         

18. Sản phẩm KHCN:

18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở n­ước ngoài:…………………………….

18.2 Số l­ượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nư­ớc:……………………………….

18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:

TT

Tên sản phẩm

Thời gian, hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Hiệu quả

1

     

2

     

19. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quản quản lý đề tài, thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

 Giáo dục pháp luật cho sinh viên Trường đại học Tây Nguyên – Thực trạng và giải pháp (Cấp Trường)  01/2019-12/2019  Đại học Tây Nguyên  Chưa nghiệm thu
       
       
       
       

19.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với t­ư cách thành viên

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Ch­ương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chư­a nghiệm thu)

 Phân tích và đánh giá công tác phổ biến,  giáo dục pháp luật cho đồng bào các dân tộc thiểu số tại chỗ trên đại bàn tỉnh Đắk Lắk (Cấp Bộ)  2016-2019  Trường đại học Tây nguyên   Đã nghiệm thu

 Pháp luật về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài tại tỉnh Đắk Lắk (Cấp Trường)

 01/2018-12/2018  Trường đại học Tây nguyên  Đã nghiệm thu
       
       
       

20. Giải thư­ởng về KHCN trong và ngoài nư­ớc

TT

Hình thức và nội dung giải thư­ởng

Tổ chức, năm tặng th­ưởng

     
     
     

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nư­ớc; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế:

 

 

Tôi cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác, đầy đủ và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm nếu có sai lệch.

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Đắk Lắk, ngày 22 tháng 02 năm 2019.
NGƯỜI KHAI

Trịnh Thị Thủy