Smaller Default Larger

LÝ LỊCH KHOA HỌC

THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: Bùi Thị Hiền

2. Năm sinh:  1968

3. Nam/ Nữ: Nữ

    Dân tộc: Kinh

4. Nơi sinh: Xã Thạch đài huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

5. Quê Quán: Xã Thạch đài huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

  

6. Địa chỉ th­ường trú hiện nay:

Số nhà, đường: 03, đường Bà Huyện Thanh Quan

Phư­ờng: Ea Tam

Thành phố: Buôn Ma Thuột

Tỉnh: Đắk Lắk

Điện thoại: 0905382551

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Học vị:

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư­ Năm phong :.....................Nơi phong :..................................................

8.2. Giáo S­ư Năm phong :.....................Nơi phong :.................................................

9. Chức danh nghiên cứu:

10. Chức vụ: 

11. Cơ quan công tác:

Tên cơ quan: Trường Đại học Tây Nguyên

Phòng, Ban, Viện, Bộ môn (Trung tâm), Khoa: Kinh tế

Địa chỉ Cơ quan: 567 Lê Duẩn, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (0500)3825185 Fax: (0500)3825184

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

 Đại học  Trường Đại học Tây Nguyên  Chăn nuôi thú y  1990
 Đại học  Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội  Kế toán tổng hợp  1997
 Thạc sĩ  Học viện nông nghiệp Hà Nội  Kinh tế nông nghiệp  2003
       
       

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn Bằng

Tên khoá đào tạo

Nơi đào tạo

Thời gian đào tạo

       
       
14. Trình độ ngoại ngữ (ghi rõ cấp độ: Tốt, Rất tốt, Khá, Trung bình)

Ngoại ngữ

Nói

Đọc

Viết

Chứng chỉ quốc tế

 Tiếng Anh  Trung bình  Khá  Khá  
         
         

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

15. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Chức vụ

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

 1991 đến 2001    Đại học Tây Nguyên  567 Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột Đắk Lắk
 2002 đến 2005  Phó bộ môn  Đại học Tây Nguyên  567 Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột Đắk Lắk
 2006 đến 2019  Trưởng bộ môn  Đại học Tây Nguyên  567 Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột Đắk Lắk

16. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố

16.1. Sách giáo trình

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc
là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.2 Sách chuyên khảo

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.3 Các bài báo khoa học

16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nư­ớc ngoài:

16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nư­ớc:

16.3.3. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế:

16.3.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nư­ớc:

16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ tr­ước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất:

TT

Tên bài báo

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Tên tạp chí công bố

Năm công bố

1  Vai trò của phụ nữ Ê Đê trong kinh tế hộ tại huyện Krông Ana, Đắk Lắk (Thực trạng và giải pháp)  Tác giả  Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây Nguyên  2003
 Nghiên cứu thực trạng tổ chức quản lý và các giải pháp thúc đẩy phát triển các hình thức kinh tế hợp tác trong sản xuất nông nghiệp ở Tây Nguyên  Tác giả  Tạp chí kinh tế phát triển  2007
 Giải pháp tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng Agribank tỉnh Đắk Nông  Tác giả  Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Tây Nguyên  2012

 Thực trạng sử dụng vốn vay tại các hộ sản xuất cà phê

 Tác giả  Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Tây Nguyên  2012
5

 

Kết quả đào tạo sinh viên ngành kế toán

 

trường Đại học Tây Nguyên                                                    

 

   Tác giả    Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Tây Nguyên  

   2017

 

 

6

  

17. Số l­ượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã đ­ược cấp:

TT

Tên và nội dung văn bằng

Số, Ký mã hiệu

Nơi cấp

Năm cấp

1

       

2

       

3

       
         

18. Sản phẩm KHCN:

18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở n­ước ngoài:…………………………….

18.2 Số l­ượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nư­ớc:……………………………….

18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:

TT

Tên sản phẩm

Thời gian, hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Hiệu quả

1

     

2

     

19. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quản quản lý đề tài, thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

 Vai trò của phụ nữ Ê Đê trong kinh tế hộ tại huyện Krông Ana, Đắk Lắk (Thực trạng và giải pháp)  2002 - 2003  Trường Đại học Tây Nguyên  Đã nghiệm thu
 Nghiên cứu thực trạng tổ chức quản lý và các giải pháp thúc đẩy phát triển các hình thức kinh tế hợp tác trong sản xuất nông nghiệp ở Tây Nguyên  2003 - 2005  Trường Đại học Tây Nguyên, chương trình trọng điểm cấp bộ  Đã nghiệm thu
 Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tín dụng cho các hộ trồng cà phê trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk  2011 - 2012  Trường Đại học Tây Nguyên, chương trình nghiên cứu cấp bộ  Đã nghiệm thu
 Xây dựng tài liệu hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp phục vụ cho giảng dạy tại trường Đại học Tây Nguyên  1/2017-12/2017  Trường Đại học Tây Nguyên, chương trình nghiên cứu cấp cơ sở trọng điểm  Đã nghiệm thu
       

19.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với t­ư cách thành viên

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Ch­ương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chư­a nghiệm thu)

       
       
       
       
       

20. Giải thư­ởng về KHCN trong và ngoài nư­ớc

TT

Hình thức và nội dung giải thư­ởng

Tổ chức, năm tặng th­ưởng

     
     
     

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nư­ớc; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế: