Smaller Default Larger

LÝ LỊCH KHOA HỌC

THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: Đỗ Thị Bông

2. Năm sinh:  1986

3. Nam/ Nữ: Nữ

    Dân tộc: Kinh

4. Nơi sinh: Hoàng Diệu – TP. Thái Bình

5. Quê Quán: Hoàng Diệu – TP. Thái Bình 

6. Địa chỉ th­ường trú hiện nay:

Số nhà, đường: 40/23 Nguyễn Trường Tộ

Phư­ờng: Ea Tam

Thành phố: phố Buôn Ma Thuột

Tỉnh: Đắk Lắk

Điện thoại: 0986 22 39 79

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Học vị: Thạc sỹ

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư­ Năm phong :.....................Nơi phong :..................................................

8.2. Giáo S­ư Năm phong :.....................Nơi phong :.................................................

9. Chức danh nghiên cứu:

10. Chức vụ: Cán bộ giảng dạy

11. Cơ quan công tác:

Tên cơ quan: Trường Đại học Tây Nguyên

Phòng, Ban, Viện, Bộ môn (Trung tâm), Khoa: Bộ môn Luật KD - Khoa Kinh tế

Địa chỉ Cơ quan: 567 Lê Duẩn, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (0262)3825185 Fax: (0262)3825184

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

 Đại học  ĐH Tây Nguyên  Quản trị Kinh doanh  2008
 Thạc sĩ  Trường Đại học Kinh tế Luật – TP.HCM  Luật học  2017
 Đại học (VB2)  Trường ĐH Kinh tế TP.HCM  Luật Kinh tế 2012 
 Đại học (VB2)  Trường Đại học Quy Nhơn (cơ sở đào tạo tại Đắk Lắk)  Ngôn ngữ Anh  2018

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn Bằng

Tên khoá đào tạo

Nơi đào tạo

Thời gian đào tạo

       
14. Trình độ ngoại ngữ (ghi rõ cấp độ: Tốt, Rất tốt, Khá, Trung bình)

Ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

Chứng chỉ quốc tế

 Tiếng anh  Khá Khá Khá  Khá  

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

15. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Chức vụ

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

 2/2009 - đến nay  Giảng viên  Khoa Kinh tế - Trường Đại học Tây Nguyên  567 Lê Duẩn – TP Buôn Ma Thuột – Đăk Lăk

16. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố

16.1. Sách giáo trình

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc
là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

16.2 Sách chuyên khảo

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

16.3 Các bài báo khoa học

16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nư­ớc ngoài:

16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nư­ớc:

16.3.3. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế:

16.3.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nư­ớc:

16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ tr­ước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất:

TT

Tên bài báo

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Tên tạp chí công bố

Năm công bố

 1  Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập của nông hộ  trên đại bàn huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông  Đồng tác giả  Tạp chí khoa học - Đại học Tây Nguyên. Số 27 - tháng 12 năm 2017, tr. 58-63  2017
 2        
17. Số l­ượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã đ­ược cấp:

TT

Tên và nội dung văn bằng

Số, Ký mã hiệu

Nơi cấp

Năm cấp

1

       

18. Sản phẩm KHCN:

18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở n­ước ngoài:…………………………….

18.2 Số l­ượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nư­ớc:……………………………….

18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:

TT

Tên sản phẩm

Thời gian, hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Hiệu quả

1

     

19. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quản quản lý đề tài, thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

  Hợp đồng mua bán cà phê trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk/ Đề tài cấp cơ sở   01/2018-12/2018  Trường ĐH Tây Nguyên  Đã nghiệm thu (Chủ nhiệm)

19.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với t­ư cách thành viên

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Ch­ương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chư­a nghiệm thu)

  Phát triển kinh tế hộ nông dân trên địa bàn huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông /Đề tài cấp cơ sở
 01/2017-12/2017  Trường ĐH Tây Nguyên   Đã nghiệm thu
 Phân tích và đánh giá công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào các dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk / Cấp bộ  01/2016-12/2017  Trường ĐH Tây Nguyên  Đã nghiệm thu
       

20. Giải thư­ởng về KHCN trong và ngoài nư­ớc

TT

Hình thức và nội dung giải thư­ởng

Tổ chức, năm tặng th­ưởng

 1    

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nư­ớc; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế:  

 

Tôi cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác, đầy đủ và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm nếu có sai lệch.

 

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

                                                                                                                   Đắk Lắk, ngày 28 tháng  02 năm 2019. 
                                                                                                                                    NGƯỜI KHAI

                                                                                                                                    Đô Thị Bông