Smaller Default Larger

LÝ LỊCH KHOA HỌC

THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Tuyền

2. Năm sinh: 01/01/1988                                       

3. Nam/ Nữ: Nữ

   Dân tộc: Kinh

4. Nơi sinh: Đắk Mil-Đắk Nông

5. Quê Quán: Hồng Sơn-Mỹ Đức-Hà Nội

6. Địa chỉ th­ường trú hiện nay:

      Số nhà, đường: 84 Đặng Trần Côn

      Phư­ờng (Xã): Phường Tân Thành

      Quận (Huyện): TP.Buôn Ma Thuột

      Thành Phố (Tỉnh): Tỉnh Đắk Lắk

      Điện thoại: NR...........................DĐ 0968010188........Fax:.....................................................

      Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Học vị:

7.1. Tiến sĩ                      

  Năm bảo vệ:................................. tại ..................................................................................................

  Ngành:.......................................................Chuyên ngành...................................................................

7.2. Tiến sỹ Khoa học                       

  Năm bảo vệ:................................. tại ..................................................................................................

  Ngành:..................................................................................................................................................

  Chuyên ngành......................................................................................................................................

8. Chức danh khoa học :

8.1. Phó giáo sư­                     Năm phong :.....................Nơi phong :..................................................

8.2. Giáo S­ư                           Năm phong :.....................Nơi phong :.................................................

9. Chức danh nghiên cứu:                                       10. Chức vụ:

11. Cơ quan công tác:

    Tên cơ quan:.....Trường Đại học Tây Nguyên..............

    Phòng, Ban, Viện, Bộ môn (Trung tâm), Khoa:...Kinh tế.......

    Địa chỉ Cơ quan: .567 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột.........................

    Điện thoại:........................................................Fax:.........................................................................

    Email:...............................................................................................................................................

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

Trường Đại học Luật Hà Nội

Luật Dân sự

2009

Thạc sĩ

Đại học Quốc Gia Hà Nội

Luật Kinh tế

2014

Tiến sĩ

 

 

 

TSKH

 

 

 

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn Bằng

Tên khoá đào tạo

Nơi đào tạo

Thời gian đào tạo

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Trình độ ngoại ngữ (ghi rõ cấp độ: Tốt, Rất tốt, Khá, Trung bình)

Ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

Chứng chỉ quốc tế

Tiếng Anh

8/20

14/20

33/60

B1

 

 

 

 

 

 

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

15. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Chức vụ

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

Từ năm 2010-2015

Giảng Viên

Trường Đại học Tây Nguyên

567 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột

16. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố

16.1. Sách giáo trình

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

16.2 Sách chuyên khảo

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

16.3 Các bài báo khoa học

    16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nư­ớc ngoài:

    16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nư­ớc:

    16.3.3. Số báo cáo  tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế:

    16.3.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nư­ớc:

    16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ tr­ước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất:

TT

Tên bài báo

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Tên tạp chí công bố

Năm công bố

1

Năng lượng xanh và vai trò của nó đối với phát triển kinh tế xã hội

Nguyễn Thị Tuyền, Nguyễn Văn Đạt

Thông tin Khoa học và Công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk

2014

2.  Chế định thừa phát lại ở Việt Nam và kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới Nguyễn Thị Tuyền Tạp chí Tòa án nhân dân Số 20/2017
3  Một số vấn đề về xã hội hóa thi hành án dân sự Nguyễn Thị Tuyền Tạp chí Dân chủ và pháp luật 2017
4 Một số nguyên tắc tranh tụng trong tố tụng dân sự của Cộng hòa Pháp Nguyễn Thị Tuyền- Bùi Ngọc Tân Tạp chí Khoa học xã hội Tây Nguyên 2018
         
         
         
         

2

Thực tiễn thực hiện pháp luật về thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Nguyễn Thị Tuyền

Thông tin Khoa học và Công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk

2015

 

 

 

 

17. Số l­ượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã đ­ược cấp:

TT

Tên và nội dung văn bằng

Số, Ký mã hiệu

Nơi cấp

Năm cấp

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

18. Sản phẩm KHCN:

18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở n­ước ngoài:…………………………….

18.2 Số l­ượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nư­ớc:……………………………….

18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:

TT

Tên sản phẩm

Thời gian, hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Hiệu quả

 

1

 

 

 

2

 

 

 

19. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

Tên/ Cấp

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

Cơ quản quản lý đề tài,

thuộc Ch­ương trình

(nếu có)

Tình trạng đề tài

(đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

Đề tài khoa học cấp Trường

2012 -2013

Trường Đại học Tây Nguyên

Đã nghiệm thu

 

 

 

 

19.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với t­ư cách thành viên

Tên/ Cấp

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Ch­ương trình

(nếu có)

Tình trạng đề tài

(đã nghiệm thu/ chư­a nghiệm thu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Giải thư­ởng về KHCN trong và ngoài nư­ớc

TT

Hình thức và nội dung giải thư­ởng

Tổ chức, năm tặng th­ưởng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nư­ớc; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế; ...

   ..............................................................................................................................................

   ...........................................................................................................................................................

 

Tôi cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác, đầy đủ và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm nếu có sai lệch.

                                                                      Đắk Lắk., ngày .10. tháng.11.. năm 2015

       XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ                         NGƯỜI KHAI

                                                                               (Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

                                                                            Nguyễn Thị Tuyền

                                                                                                                                                                            

 

New layer...
New layer...
New layer...