Smaller Default Larger

LÝ LỊCH KHOA HỌC

THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: VĂN TIẾN DŨNG

2. Năm sinh: 16/01/1963 Nam/ Nữ: Nam

3. Dân tộc: Kinh

4. Nơi sinh: Quận Đống Đa, Hà Nội

5. Quê Quán: Xã Cát Chánh, Huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

 

6. Địa chỉ th­ường trú hiện nay:

Số nhà, đường: 357, đường Lê Hồng phong, thành phố Buôn Ma Thuột 

Phư­ờng: Phường Thành Công

Thành phố: Buôn Ma Thuột

Tỉnh: Đắk Lắk

Điện thoại: 0262 3860059; DĐ: 09140 75140 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Học vị:

7.1. Tiến sĩ 

Năm bảo vệ: 2012 tại: Hà Nội

Ngành: Nông nghiệp

Chuyên ngành: Chăn nuôi động vật

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư­

Năm phong : 2018

Nơi phong: Hà Nội

 

9. Chức danh nghiên cứu:

10. Chức vụ: Trưởng phòng KH&QHQT

11. Cơ quan công tác:

Tên cơ quan: Trường Đại học Tây Nguyên

Phòng, Ban, Viện, Bộ môn (Trung tâm), Khoa:

Địa chỉ Cơ quan: 567 Lê Duẩn, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (0500)3825185 Fax: (0500)3825184

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

 Đại học  Trường Đại học Tây Nguyên  Chăn nuôi Thú y  1986
 Thạc sĩ  Trường Đại học NN I Hà Nội  Chăn nuôi động vật  1998
 Tiến sĩ  Viện chăn nuôi quốc gia  Chăn nuôi động vật  2012
       
       

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn Bằng

Tên khoá đào tạo

Nơi đào tạo

Thời gian đào tạo

       
       
       
       
       
14. Trình độ ngoại ngữ (ghi rõ cấp độ: Tốt, Rất tốt, Khá, Trung bình)

Ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

Chứng chỉ quốc tế

 Anh văn  Tốt  Tốt  Tốt  Tốt  
 Nga Văn  Tốt  Tốt   Tốt    Tốt   
           

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

15. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Chức vụ

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

 1987-2005  Giảng Viên   Trường ĐHTN  567 Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
 2005-2007  Tổ Trưởng  Trường ĐHTN  567 Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
 2007-2013  Phó chủ nhiệm khoa  Trường ĐHTN  567 Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
 2013-nay  Trưởng phòng  Trường ĐHTN  567 Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
       

16. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố

16.1. Sách giáo trình

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc
là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.2 Sách chuyên khảo

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

 Kĩ thuật chăn nuôi bò thịt tại Tây Nguyên  Tác giả, chủ biên  NXB Đại học Huế  2011 

2

       

16.3 Các bài báo khoa học

16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nư­ớc ngoài: 01

16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nư­ớc: 31

16.3.3. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế: 01

16.3.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nư­ớc:

16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ tr­ước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất:

TT

Tên bài báo

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Tên tạp chí công bố

Năm công bố

1  Tình hình chăn nuôi bò và khả năng sinh trưởng của bò Vàng và bò Lai Sind tại huyện M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk    Tạp chí Khoa học Công nghệ chăn nuôi. Viện Chăn nuôi  2007
2  Growth performance and carcass characters of crossbred (Sindhy x Yellow Cattle) cattle kept in small holders in mountainous Eakar district, Daklak province    The 13th Animal Science congress of the Asian-Australasian Association of Animal production societies 9/2008  2008
3  Đánh giá hiện trạng nuôi bò vỗ béo trong nông hộ tại huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk    Tạp chí khoa học. Trường Đại học Tây Nguyên  2009
4  Hiện trạng chăn nuôi bò thịt ở nông hộ tại huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk    Tạp chí Khoa học Công nghệ chăn nuôi. Viện Chăn nuôi  2009
5  Sinh trưởng của bê lai ½ Red Angus và bê Lai Sind nuôi tập trung bán chăn thả tại Đắk Lắk    Tạp chí Khoa học Công nghệ chăn nuôi. Viện Chăn nuôi   2010
6   Tập tính thường ngày và mối liên hệ giữa chỉ số nhiệt ẩm (THI) với các chỉ tiêu sinh lý của bê Lai Sind và lai ½ Red Angus nuôi bán chăn thả tại tỉnh Đắk Lắk    Tạp chí Khoa học Công nghệ chăn nuôi. Viện Chăn nuôi   2010
7   So sánh khả năng tăng khối lượng và hiệu quả sử dụng thức ăn khi nuôi vỗ béo giữa bê Lai Sind và bê ½ Red Angus x Lai Sind nuôi tại Đắk Lắk    Tạp chí Khoa học Công nghệ chăn nuôi. Viện Chăn nuôi   2011
8   Khả năng sinh trưởng của bê lai ½ Droughmaster và ½ Limuosine nuôi tại Đắk Lắk     Báo cáo khoa học Viện Chăn nuôi   2011
9   Ảnh hưởng của giống đến năng suất, chất lượng thịt của bò vỗ béo    Tạp chí Khoa học Công nghệ chăn nuôi. Viện Chăn nuôi   2012
10   Nghiên cứu quy trình nuôi vỗ béo bò thịt chất lượng cao tại huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk     Tạp chí khoa học. Trường Đại học Tây Nguyên   2012
11   Nghiên cứu quy trình nuôi dưỡng bò thịt chất lượng cao giai đoạn 6-18 tháng tuổi tại huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk     Tạp chí khoa học. Trường Đại học Tây Nguyên   2013
12   Hiện trạng và một số kịch bản giảm phát thải khí Mêtan từ chăn nuôi bò thịt bán thâm canh quy mô nông hộ ở Tây Nguyên: Nghiên cứu trường hợp tại huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk     Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Bộ NN&PTNT   2016
13   So sánh lượng thu nhận thực tế so với nhu cầu dinh dưỡng của Kearl (1982) trên các nhóm bò thịt sinh trưởng nuôi tại huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk     Tạp chí Khoa học Công nghệ chăn nuôi. Viện Chăn nuôi   2016
14   Nhu cầu năng lượng duy trì của bò thịt nuôi tại Việt Nam     Tạp chí Khoa học Công nghệ chăn nuôi. Viện Chăn nuôi   2016
15   Ảnh hưởng của chỉ số nhiệt ẩm (THI) lên một số chỉ tiêu sinh lý của các nhóm bò lai chuyên thịt nuôi tại Đắk Lắk     Tạp chí Khoa học Công nghệ chăn nuôi. Viện Chăn nuôi   2016
16   Một số chỉ số huyết học của các nhóm bò lai chuyên thịt nuôi tại tỉnh Đắk Lắk     Tạp chí Khoa học Công nghệ chăn nuôi. Viện Chăn nuôi   2016
17   Ảnh hưởng của cỏ lạc dại (Arachis Pintoi) trong khẩu phần đến khả năng sinh trưởng của thỏ New Zealand     Kỉ yếu Hội thảo khoa học khối các ngành Nông Lâm Ngư Thủy lợi lần thứ VII, tháng 10 năm 2016   2016
18   Tập tính thường ngày của một số nhóm bò lai chuyên thịt nuôi tại tỉnh Đắk Lắk     Tạp chí Khoa học Kĩ thuật Chăn nuôi. Hội chăn nuôi   2016
19   Estimation of methane emissions from local and crossbreed beef cattle in Dak Lak province of Vietnam     AJAS. Asian-Australasian Jourlnal of Animal Sciense   2017
20   Hiệu quả nuôi vỗ béo bò Vàng địa phương và bò Lai Sind nuôi tại tỉnh Đắk Lắk     Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Bộ NN&PTNT   2017
21   Ảnh hưởng của các mức thức ăn tinh hỗn hợp trong khẩu phần đến tiêu hóa thức ăn, tăng khối lượng, năng suất và chất lượng thịt bò lai F1 (Brahman x Lai Sind) nuôi tại huyện Krong Bông, tỉnh Đắk Lắk     Tạp chí Khoa học Kĩ thuật Chăn nuôi. Hội chăn nuôi   2017
22   Hiệu quả của việc bổ sung thức ăn tinh đến bê F1 (Brahman x Lai Sind) nuôi sau cai sữa tại huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông    Tạp chí Khoa học Kĩ thuật Chăn nuôi. Hội chăn nuôi   2017
23   Thực trạng chăn nuôi trâu tại Tây Ninh     Tạp chí Khoa học Kĩ thuật Chăn nuôi. Hội chăn nuôi   2017
24   Ảnh hưởng của phương thức nuôi đến một số chỉ tiêu sinh sản của bò nuôi trong nông hộ tại huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông     Tạp chí Khoa học Kĩ thuật Chăn nuôi. Hội chăn nuôi   2017
25   Hiện trạng nuôi trâu trong nông hộ người Kinh và người Đồng bào địa phương tại huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk     Tạp chí khoa học. Trường Đại học Tây Nguyên   2017
26   Ước tính nhu cầu năng lượng trao đổi cho tăng khối lượng ở bò lai nuôi thịt tại Việt Nam    Tạp chí Khoa học Công nghệ chăn nuôi. Viện Chăn nuôi  2017
27   Hiện trạng sử dụng thức ăn cho gia súc nhai lại tại Tây Nguyên     Tạp chí khoa học. Trường Đại học Tây Nguyên   2018
28  Tiềm năng nguồn thức ăn cho gia súc nhai lại tại Tây Nguyên     Tạp chí khoa học. Trường Đại học Tây Nguyên   2018
29   Thực trạng nuôi vỗ béo bò thịt tại tỉnh Đắk Lắk     Tạp chí khoa học. Trường Đại học Tây Nguyên   2018
30   Ảnh hưởng của bổ sung các loại thức ăn tinh hỗn hợp đến sinh trưởng của bò lai Sind và bò lai F1 (Droughmaste x Lai sind)     Tạp chí khoa học. Trường Đại học Tây Nguyên   2018
31 Đánh giá hoạt động khoa học và công nghệ trường đại học Tây Nguyên   Tạp chí khoa học. Trường Đại học Tây Nguyên  2020
         
         
   
17. Số l­ượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã đ­ược cấp:

TT

Tên và nội dung văn bằng

Số, Ký mã hiệu

Nơi cấp

Năm cấp

1

       

2

       

3

       
         

18. Sản phẩm KHCN:

18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở n­ước ngoài:…………………………….

18.2 Số l­ượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nư­ớc:……………………………….

18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:

TT

Tên sản phẩm

Thời gian, hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Hiệu quả

1

     

2

     

19. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quản quản lý đề tài, thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

 Bước đầu khảo sát một số đặc điểm sinh học của giống dê Bách Thảo nuôi tại Đắk Lắk / Cơ sở  1996 – 1997  trường Đại học Tây Nguyên  Đã nghiệm thu
Ứng dụng khoa học kĩ thuật nhằm phát triển chăn nuôi Đại gia súc, góp phần xóa đói, giảm nghèo tại buôn Đắk Rmức, xã Krông Nô, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk.  / Cấp bộ  2006-2007  Mã số B2006-15-12  Đã nghiệm thu
Đánh giá hiện trạng và tiềm năng phát triển chăn nuôi bò thịt tại tỉnh Đắk Nông / Cấp tỉnh   2008 – 2009

Sở KH&CN tỉnh Đắk Nông

Mã số: TN035-08

 Đã nghiệm thu
Nghiên cứu quy trình nuôi dưỡng nhằm nâng cao năng suất và chất lượng bò thịt tại huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk / Cấp bộ  2009 – 2010  Mã số: B2009-15-29  Đã nghiệm thu
Chuyển giao Quy trình vỗ béo bò nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh sản phẩm bò thịt cho người chăn nuôi bò / Cấp tỉnh  2010-2011 Cấp tỉnh, Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk  Đã nghiệm thu
Đánh giá hiện trạng, tiềm năng và phương thức sử dụng nguồn thức ăn sẵn có cho gia súc nhai lại tại Tây Nguyên.  / Cấp bộ  2017-2018 Mã số: B 2017-TTN-02  
Nghiên cứu chế biến thức ăn tinh hỗn hợp dạng viên cho bò nuôi vỗ béo nhằm tăng hiệu quả chăn nuôi tại tỉnh Đắk Lắk / Cấp tỉnh  2016-2018 Sở KH&CN tỉnh Đắk Lắk  Đã nghiệm thu
Nghiên cứu đánh giá thực trạng giống và ứng dụng công nghệ WEBGIS quản l‎ý giống bò tại tỉnh Đắk Lắk / Cấp tỉnh  2016-2018 Sở KH&CN tỉnh Đắk Lắk Đã nghiệm thu
       

19.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với t­ư cách thành viên

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Ch­ương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chư­a nghiệm thu)

       
       
       
       
       
       

20. Giải thư­ởng về KHCN trong và ngoài nư­ớc

TT

Hình thức và nội dung giải thư­ởng

Tổ chức, năm tặng th­ưởng

     
     
     

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nư­ớc; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế:

 - Thành viên Hội động biên tập và phụ trách trị sự, tạp chí KHCN trường Đại học Tây Nguyên

 

Tôi cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác, đầy đủ và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm nếu có sai lệch.

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Đắk Lắk, ngày 18 tháng 2 năm 2019.
NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)