Smaller Default Larger

LÝ LỊCH KHOA HỌC

THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: TỪ THỊ THANH HIỆP

2. Năm sinh:  1974                                          3. Nam/ Nữ:   nữ

   Dân tộc: Kinh

4. Nơi sinh: Tân Ninh – Quảng Ninh – Quảng Bình

5. Quê Quán: Tân Ninh – Quảng Ninh – Quảng Bình 

6. Địa chỉ th­ường trú hiện nay:

      Số nhà, đường: .02 Săm Brăm

      Phư­ờng (Xã): Eatam

      Quận (Huyện): Buôn Ma Thuột

      Thành Phố (Tỉnh): Đăk Lăk

      Điện thoại: NR...........................DĐ: 0988370515 Fax:.....................................................

      Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Học vị:

 7.1. Tiến sĩ                       

 Năm bảo vệ:................................. tại ..................................................................................................

 Ngành:.......................................................Chuyên ngành...................................................................

 7.2. Tiến sỹ Khoa học                      

 Năm bảo vệ:................................. tại ..................................................................................................

 Ngành:..................................................................................................................................................

Chuyên ngành..........................................................................................................

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư­ Năm phong :.....................Nơi phong :..................................................

8.2. Giáo S­ư Năm phong :.....................Nơi phong :.................................................

9. Chức danh nghiên cứu: Thạc sỹ   10. Chức vụ: Phó trưởng bộ môn

11. Cơ quan công tác:

    Tên cơ quan: Trường Đại học Tây Nguyên

    Khoa: Kinh tế

    Địa chỉ Cơ quan: 567 Lê Duẩn – Buôn Ma Thuột – Đăk Lăk

    Điện thoại:  (0500)3825185 Fax: (0500)3825184

    Email:..........................................................................................................................................

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

 Đại học  Đại học kinh tế Huế  Kinh tế nông nghiệp  1997
 Thạc sĩ  Đại học Nông nghiệp Hà Nội  Kinh tế nông nghiệp  2001
       
       
       

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn Bằng

Tên khoá đào tạo

Nơi đào tạo

Thời gian đào tạo

 Chứng chỉ sư phạm  Phương pháp GD đại học  Trường QLCB Hà Nội  3 tháng
 Chứng chỉ QLGD  Quản lý giáo dục  Trường QLCB Hà Nội  3 tháng
       
       
       
14. Trình độ ngoại ngữ (ghi rõ cấp độ: Tốt, Rất tốt, Khá, Trung bình)

Ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

Chứng chỉ quốc tế

 Tiếng Anh  5.5  5.5  4.0  5.0  IELTS 5.0
           
           

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

15. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Chức vụ

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

 Từ 1997 đến 2015  Cán bộ giảng dạy  Đại học Tây Nguyên  567 Lê Duẩn – Buôn Ma Thuột – Đăk Lăk
 Từ 2007-2019  Phó bộ môn  Đại học Tây Nguyên  567 Lê Duẩn – Buôn Ma Thuột – Đăk Lăk
       

16. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố

16.1. Sách giáo trình

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc
là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.2 Sách chuyên khảo

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

 Cơ sở cho phát triển Nông thôn theo vùng ở Tây Nguyên  Đồng tác giả  Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia  2009

2

       

16.3 Các bài báo khoa học

16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nư­ớc ngoài:

16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nư­ớc: 

16.3.3. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế:

16.3.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nư­ớc:

16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ tr­ước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất:

TT

Tên bài báo

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Tên tạp chí công bố

Năm công bố

 1  Thực trạng tiêu thụ nông sản ở Đăk Lăk  Là tác giả  

Tạp chí nông nghiệp và nông thôn

 2002
 2  Các loại hình trang trại ở Cư Jut Đăk Lăk  Là tác giả  

Tạp chí nông nghiệp và nông thôn

 2002
 3  Nghiên cứu hành vi khách du lịch Đăk Lăk  Là tác giả  Kinh tế và phát triển  2007
4.    
Năng suất của doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam: vai trò của hoạt động xuất khẩu, thị trường xuất khẩu
 Đồng tác giả  Khoa học Đại học Bình Dương  2017
5. Thái độ của người tiêu dùng Đắk Lắk đối với hàng Việt Nam  Tác giả   Khoa học Đại học Tây Nguyên  2014
6.  Nghiên cứu thái độ của người tiêu dùng đối với mua sắm trực tuyến tại Đắk Lắk  Tác giả   Khoa học Đại học Tây Nguyên  2018
         
   
17. Số l­ượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã đ­ược cấp:

TT

Tên và nội dung văn bằng

Số, Ký mã hiệu

Nơi cấp

Năm cấp

 

1

         

2

         

3

         
           

18. Sản phẩm KHCN:

18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở n­ước ngoài:…………………………….

18.2 Số l­ượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nư­ớc:……………………………….

18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:

TT

Tên sản phẩm

Thời gian, hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Hiệu quả

1

     

2

     

19. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quản quản lý đề tài, thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

Cơ sở  T2/2002 - 12/2002  Đại học Tây Nguyên  Đã nghiệm thu
Cơ sở  T5/2004 - T5/2005  Đại học Tây Nguyên  Đã nghiệm thu
Cơ sở  T3/2009 - T3/2010  Đại học Tây Nguyên  Đã nghiệm thu
Cơ sở  T1/2012 - T12/2012  Đại học Tây Nguyên  Đã nghiệm thu
Cơ sở  T1/2015 - T12/2015  Đại học Tây Nguyên  Đã nghiệm thu
 Cơ sở  T1/2019-T12/2019   Đại học Tây Nguyên  Đang thực hiện

19.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với t­ư cách thành viên

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Ch­ương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chư­a nghiệm thu)

 Cấp Bộ  2019-2020    Chưa nghiệm thu
       
       
       
       
       

20. Giải thư­ởng về KHCN trong và ngoài nư­ớc

TT

Hình thức và nội dung giải thư­ởng

Tổ chức, năm tặng th­ưởng

     
     
     

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nư­ớc; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế:

 

 

Tôi cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác, đầy đủ và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm nếu có sai lệch.

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Đắk Lắk, ngày 22 tháng 02 năm 2019.
NGƯỜI KHAI

(Đã ký)

Từ  Thị Thanh Hiệp

 

Năng suất của doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam: vai trò của hoạt động xuất khẩu, thị trường xuất khẩu