Smaller Default Larger

LÝ LỊCH KHOA HỌC

THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: ĐẶNG THỊ NHUNG

2. Năm sinh: 10/11/1986 3. Nam/ Nữ:   Nữ

   Dân tộc: Kinh

4. Nơi sinh: Phú Thuận – Hoà Mỹ Đông – Tây Hoà – Phú Yên

5. Quê Quán: Phú Thuận – Hoà Mỹ Đông – Tây Hoà – Phú Yên

6. Địa chỉ th­ường trú hiện nay:

      Số nhà, đường: 109C/5 Mai Hắc Đế

      Phư­ờng (Xã): Tân Thành

      Quận (Huyện): TP Buôn Ma Thuột

      Thành Phố (Tỉnh): Đắk Lắk.

      Điện thoại: NR...........................DĐ: 098.291.59.79.Fax:.............................................................

      Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Học vị: 

7.1. Tiến sĩ                       

Năm bảo vệ:................................. tại ..................................................................................................

 Ngành:.......................................................Chuyên ngành...................................................................

7.2. Tiến sỹ Khoa học                       

Năm bảo vệ:................................. tại ..................................................................................................

 Ngành:..................................................................................................................................................

Chuyên ngành......................................................................................................................................

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư­ Năm phong :.....................Nơi phong :..................................................

8.2. Giáo S­ư Năm phong :.....................Nơi phong :.................................................

9. Chức danh nghiên cứu:

10. Chức vụ: Cán bộ giảng dạy

10. Cơ quan công tác:

Tên cơ quan: Trường Đại học Tây Nguyên

Phòng, Ban, Viện, Bộ môn (Trung tâm), Khoa: Bộ môn Luật Kinh doanh

Địa chỉ Cơ quan: 567 Lê Duẩn, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (0500)3825185 Fax: (0500)3825184

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

 Đại học  Trường Đại học Tây Nguyên  Kế toán  2008
 Đại học  Trường Đại học Kinh tế TPHCM  Luật Kinh doanh  2013
 Thạc sĩ  Trường Đại học Kinh tế - Luật TPHCM  Luật dân sự và tố tụng dân sự  2016
       

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn Bằng

Tên khoá đào tạo

Nơi đào tạo

Thời gian đào tạo

 Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm  Bồi dưỡng NVSP cho giảng viên ĐH,CĐ  Trường Đại học Sư phạm TPHCM  2013
 Chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp  Giảng viên chính  Trường Đại học sư phạm Quy Nhơn  2018
       
       
       
  1. Trình độ ngoại ngữ (ghi rõ cấp độ: Tốt, Rất tốt, Khá, Trung bình)

Ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

Chứng chỉ quốc tế

 Tiếng Anh  TB  TB  TB  TB  Chứng chỉ B1
           
           

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

15. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Chức vụ

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

 Từ năm 2009 đến nay Cán bộ giảng dạy  Bộ môn Luật kinh doanh, Khoa Kinh tế, Đại học Tây Nguyên  567 Lê Duẩn, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
       
       

16. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố

16.1. Sách giáo trình

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc
là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.2 Sách chuyên khảo

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.3 Các bài báo khoa học

16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nư­ớc ngoài:

16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nư­ớc:

16.3.3. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế:

16.3.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nư­ớc:

16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ tr­ước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất:

TT

Tên bài báo

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Tên tạp chí công bố

Năm công bố

 1  Mô hình Tòa chuyên trách về sở hữu trí tuệ ở một số nước trên thế giới  đồng tác giả  Tạp chí khoa học trường Đại học Tây Nguyên  2017
 2  Thực tiễn hợp đồng lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk  đồng tác giả  Thông tin khoa học và công nghệ Đắk Lắk  2018
 3  Chủ thể của tư pháp quốc tế theo quy định tại Bộ Luật dân sự 2015 - một số vấn đề lý luận và kiến nghị  tác giả  Tạp chí khoa học Trường Đại học Tây Nguyên  2018
   
17. Số l­ượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã đ­ược cấp:

TT

Tên và nội dung văn bằng

Số, Ký mã hiệu

Nơi cấp

Năm cấp

1

       

2

       

3

       
         

18. Sản phẩm KHCN:

18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở n­ước ngoài:…………………………….

18.2 Số l­ượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nư­ớc:……………………………….

18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:

TT

Tên sản phẩm

Thời gian, hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Hiệu quả

1

     

2

     

19. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quản quản lý đề tài, thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

 Pháp luật về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài tại Đắk Lắk.   01/2018-12/2018  Trường Đại học Tây Nguyên  Đã nghiệm thu
       

19.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với t­ư cách thành viên

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Ch­ương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chư­a nghiệm thu)

 Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu sô trên đại bàn tỉnh Đắk Lắk/cấp Bộ  2016-2018  Trường đại học Tây nguyên  Chưa nghiệm thu
 

Giáo dục pháp luật cho sinh viên Trường đại học Tây Nguyên – Thực trạng và giải pháp/ cáp trường

 01/2019-12/2019    chưa nghiệm thu
       

20. Giải thư­ởng về KHCN trong và ngoài nư­ớc

TT

Hình thức và nội dung giải thư­ởng

Tổ chức, năm tặng th­ưởng

     
     
     

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nư­ớc; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế:

 

 

Tôi cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác, đầy đủ và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm nếu có sai lệch.

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Đắk Lắk, ngày 02 tháng 12 năm 2015
NGƯỜI KHAI

(Đã ký)

Đặng Thị Nhung