Smaller Default Larger

Thông báo về việc thống kê bài báo được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế năm 2022 để xét thưởng

THÔNG BÁO

v/v thống kê bài báo được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế năm 2022 để xét thưởng

Xem File thông báo và Link đính kèm:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lYrxl3DV9mDlrCQu6IHDpzv_YiPR9KOq/edit?usp=sharing&ouid=100685990767655122949&rtpof=true&sd=true