Smaller Default Larger

Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài cấp Bộ (PGS.TS. Lê Đức Niêm)

THÔNG BÁO

Tổ chức nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài cấp Bộ mã số B2020-TTN-01 “Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk”

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Lê Đức Niêm

Thời gian: 10h00, thứ năm ngày 05 tháng 01 năm 2023.

Địa điểm: Phòng 2.1 – Khu Nhà điều hành - Trường Đại học Tây Nguyên.