Smaller Default Larger

Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài cấp Bộ mã số B2019 - TTN - 03 “Phát triển du lịch dựa vào cộng đồng vùng Tây Nguyên” (ThS. Hà Thị Kim Duyên)

THÔNG BÁO

Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài cấp Bộ mã số B2019 - TTN - 03

Tên đề tài: “Phát triển du lịch dựa vào cộng đồng vùng Tây Nguyên”

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Hà Thị Kim Duyên

Thời gian: 08h00, Thứ sáu ngày 19 tháng 8 năm 2022

Địa điểm: Phòng 4.1 – Khu Nhà điều hành - Trường Đại học Tây Nguyên