Smaller Default Larger

Thông báo kê khai công trình KHCN phục vụ tính giờ, xếp loại VC và xét thi đua khen thưởng năm học 2021-2022 (Đợt 2)

THÔNG BÁO

Về việc kê khai công trình KHCN phục vụ tính giờ, xếp loại viên chức và xét thi đua khen thưởng năm học 2021-2022 (Đợt 2)

(Xem file đính kèm)