Smaller Default Larger

Quyết định 2004/QĐ-ĐHTN-KH&QHQT về việc thành lập HĐ xét duyệt thuyết minh chi tiết đề tài KHCN cấp cơ sở năm 2017

Quyết định 2004/QĐ-ĐHTN-KH&QHQT ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Tây Nguyên về việc thành lập HĐ xét duyệt thuyết minh chi tiết đề tài KHCN cấp cơ sở năm 2017.

Danh sách có tổng cộng 43 Hội đồng của 11 đơn vị chủ trì.

Lưu ý:

- Chủ nhiệm đề tài có nhiệm vụ chuyển thuyết minh đến các thành viên trong Hội đồng trước 03 ngày Hội đồng họp phiên chính thức.

- Các Hội đồng có nhiệm vụ tổ chức thực hiện xét duyệt thuyết minh chi tiết đề tài KHCN năm 2017 và hoàn thành trước 31/10/2016 theo đúng quy định hiện hành và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

- Chủ nhiệm đề tài nộp lại thuyết minh đã chỉnh sửa và có xác nhận của chủ tịch Hội đồng trước ngày 07/11/2016.

(Trích Điều 2 và Điều 3)