Smaller Default Larger

Quyết định 1701/QĐ-ĐHTN-KH&QHQT của Hiệu trưởng v/v Ban hành Quy định Quản lý hoạt động KHCN của trường ĐH Tây Nguyên

Quyết định số 1701/QĐ-ĐHTN-KH&QHQT ngày 30 tháng 8 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Tây Nguyên về việc Quy định Quản lý hoạt động khoa học và công nghệ trường Đại học Tây Nguyên gồm 05 chương, 24 điều và phần phụ lục gồm 20 mẫu biểu.