Smaller Default Larger

Các đối tác hợp tác trường đại học Tây Nguyên

STT Đối tác Nước Bộ phận Ngày ký Hiệu lực Ngày hết hạn Nội dung Tình trạng
1 Đại học TamKang Đài Loan Khoa Khoa học 21/06/2012 5 năm 21/06/2017 Hợp tác các trên các lĩnh vực: Trao đổi cán bộ khoa học và quản lý, trao đổi sinh viên, triển khai nguyên cứu chung, tổ chức giảng dạy và hội nghị chuyên đề, trao đổi thông tin và tài liệu khoa học, và các vấn đề khác được hai bên nhất trí còn hiệu lực
2 Đại học Quốc gia Chonnam Hàn Quốc Trường Nông nghiệp và Khoa học về Sự sống 12/11/2007 5 năm 12/11/2012 Hợp tác các trên các lĩnh vực: Trao đổi sinh viên sau đại học, trao cán bộ giảng dạy và quản lý, trao đổi tài liệu báo chí và thông tin, tổ chức hội thảo hội nghị seminar, và các vấn đề khác được hai bên nhất trí hết hiệu lực
3 Đại học Niigata  Nhật Bản Khoa Nông nghiệp và học viện sau đại học về khoa học công nghệ 01/02/2013 5 năm 01/02/2018 Hợp tác các trên các lĩnh vực: Trao đổi sinh viên, trao cán bộ giảng dạy và quản lý, triển khai nghiên cứu hợp tác, trao đổi tài liệu và thông tin khoa học, tổ chức hội thảo hội nghị, và các vấn đề khác được hai bên nhất trí còn hiệu lực
4 Đại học Quốc gia Chonnam Hàn Quốc Trường Nông nghiệp và Khoa học về Sự sống 25/02/2013 5 năm 25/02/2018 Hợp tác các trên các lĩnh vực: Trao đổi sinh viên sau đại học, trao cán bộ giảng dạy và quản lý, trao đổi tài liệu báo chí và thông tin, tổ chức hội thảo hội nghị seminar, và các vấn đề khác được hai bên nhất trí còn hiệu lực
5 Đại học Hyup Sung Hàn Quốc   30/09/2013 5 năm 30/09/2018 Hợp tác các trên các lĩnh vực: Trao đổi sinh viên sau đại học, trao cán bộ giảng dạy và quản lý, trao đổi tài liệu báo chí và thông tin, tổ chức hội thảo hội nghị seminar, và các vấn đề khác được hai bên nhất trí còn hiệu lực
6 Trung tâm Nông nghiệp Nhiệt đới Quốc tế Khu vực Châu Á (CIAT) Châu á   30/01/2016 5 năm 30/01/2021 Hợp tác Nghiên cứu khoa học và nâng cao năng lực trong lĩnh vực Nông nghiệp còn hiệu lực
7 Đại học Wageningen Hà Lan Khoa khoa học Cây trồng 10/08/2014 3 năm 10/08/2017 Hợp tác các trên các lĩnh vực: Trao đổi sinh viên sau đại học, trao cán bộ giảng dạy và quản lý, trao đổi tài liệu báo chí và thông tin, tổ chức hội thảo hội nghị seminar, và các vấn đề khác được hai bên nhất trí còn hiệu lực
8 Đại học Dongguk Hàn Quốc Graduated School of Geography 18/09/2014 5 năm 18/09/2019 Hợp tác các trên các lĩnh vực: Trao đổi sinh viên sau đại học, trao cán bộ giảng dạy và quản lý, trao đổi tài liệu báo chí và thông tin, tổ chức hội thảo hội nghị seminar, và các vấn đề khác được hai bên nhất trí còn hiệu lực
9 Đại học khoa học và công nghệ Hà Nội Việt Nam   21/07/2014 3 năm 21/07/2017 Hợp tác các trên các lĩnh vực: Trao đổi sinh viên sau đại học, trao cán bộ giảng dạy và quản lý, trao đổi tài liệu báo chí và thông tin, tổ chức hội thảo hội nghị seminar, và các vấn đề khác được hai bên nhất trí còn hiệu lực