LÝ LỊCH KHOA HỌC

THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

1. Họ và tên: Ngô Thị Hiếu

2. Năm sinh Nam/ Nữ: Nữ

3. Dân tộc: Kinh

4. Nơi sinh:Hưng Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình

5. Quê Quán:Hưng Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình

 

6. Địa chỉ th­ường trú hiện nay:

Số nhà, đường: 562 Nguyễn Văn Cừ

Phư­ờng:Tân Lập

Thành phố:Buôn Ma Thuột

Tỉnh: Đắk Lắk

Điện thoại: 0914.116.779

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Học vị:Thạc sỹ

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư­ Năm phong :.....................Nơi phong :..................................................

8.2. Giáo S­ư Năm phong :.....................Nơi phong :.................................................

9. Chức danh nghiên cứu:

10. Chức vụ: Cán bộ giảng dạy

11. Cơ quan công tác:

Tên cơ quan: Trường Đại học Tây Nguyên

Phòng, Ban, Viện, Bộ môn (Trung tâm), Khoa:Bộ môn GD Tiểu học, Khoa Sư Phạm

Địa chỉ Cơ quan: 567 Lê Duẩn, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (0500)3825185 Fax: (0500)3825184

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

 Đại học  Trường Đại học Đà Nẵng  Sư phạm Tiếng Anh  2001
 Thạc sỹ  Trường Đại học Sư phạm Hà Nội  Quản lí Giáo dục và đào tạo  2009
 Tiến sỹ  Viện KHGD Việt Nam  Quản lí Giáo dục và đào tạo  đang học
       
       

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn Bằng

Tên khoá đào tạo

Nơi đào tạo

Thời gian đào tạo

 Chứng chỉ  Thiết kế và QT mạng internet  

Viện Công nghệ Châu Á,

Thái Lan
 10/2003 – 12/2003
 Chứng chỉ  Kỹ năng quản lí cho lãnh đạo cấp phòng  

Trường Đại học Nội vụ

Hà Nội
 06/5/2013 – 11/5/2013
 Chứng chỉ  Chuyên viên chính  Học viện Hành chính  04/6/2013 – 15/8/2013
  Chứng chỉ  Nghiệp vụ SP  

Trường Đại học Sư Phạm Huế

 

16/9/2017

-31/10/2017
 Bằng cao cấp LLCT  Cao cấp lý luận chính trị  Học viện Chính trị Khu vực III  11/2017-3/2019
14. Trình độ ngoại ngữ (ghi rõ cấp độ: Tốt, Rất tốt, Khá, Trung bình)

Ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

Chứng chỉ quốc tế

 Tiếng Anh  Khá  Khá  Khá  Tốt  IELTS 5.5
           
           

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

15. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Chức vụ

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

01/2002 – 5/2009

 

 

 

Chuyên viên tại Trung tâm Thông tin Tư liệu & Thư viện (Nay là Thư viện) trường Đại học Tây Nguyên; Ủy viên BCH Công đoàn TTTTTL&TV (3/2007-12/2007); Phó bí thư Chi đoàn Cán bộ Liên hợp năm học 2007-2008; Chủ tịch Công đoàn Thư viện (01/2008-5/2009) 

 Trường Đại học Tây Nguyên  567 Lê Duẩn, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

5/2009 – 7/2012

Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ trường Đại học Tây Nguyên; Ủy viên Ban Vì sự Tiến bộ Phụ Nữ (UVBVSTBPN) trường Đại học Tây Nguyên; Chủ tịch Công đoàn Phòng Tổ chức cán bộ (từ tháng 01/2011). 

Trường Đại học Tây Nguyên   567 Lê Duẩn, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

 7/2012 – 10/2015

 

 

 

 Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ; Ủy viên BCH Công đoàn Trường; Ủy viên Ban VSTBPN; Chủ tịch công đoàn phòng Tổ chức cán bộ.

 Trường Đại học Tây Nguyên   567 Lê Duẩn, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
10/2015 – 10/2017 Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ; Ủy viên BCH Công đoàn Trường; Ủy viên Ban VSTBPN; Chủ tịch công đoàn phòng Tổ chức cán bộ; Kiêm nhiệm giảng viên khoa Sư phạm Trường Đại học Tây Nguyên 567 Lê Duẩn, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
 10/2017 –  nay   Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ; Ủy viên BCH Công đoàn Trường; Ủy viên Ban VSTBPN; Phó bí thư Chi bộ P.TCCB; Kiêm nhiệm giảng viên khoa Sư phạm; Thành viên Hội đồng trường ĐHTN nhiệm kỳ 2018-2023 (QĐ tháng 4/2019)  Trường Đại học Tây Nguyên   567 Lê Duẩn, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

16. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố

16.1. Sách giáo trình

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc
là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.2 Sách chuyên khảo

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

 Trường Đại học Tây Nguyên 40 năm xây dựng và phát triển (1977-2017)   Đồng tác giả  Chính trị Quốc gia Sự thật  2017

2

       

16.3 Các bài báo khoa học

16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nư­ớc ngoài:

16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nư­ớc:07

16.3.3. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế:

16.3.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nư­ớc:

16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ tr­ước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất:

TT

Tên bài báo

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Tên tạp chí công bố

Năm công bố

 1  Công tác sử dụng cơ sở dữ liệu cán bộ, viên chức tại trường Đại học Tây Nguyên: Thực trạng và giải pháp  Tác giả  

Tạp chí khoa học trường Đại học Tây Nguyên

ISSN 1859-4611
 

Số 17/2016

 2  Trường đại học Tây Nguyên những ngày đầu thành lập (1977 - 1978)   Đồng tác giả  

Tạp chí trường Đại học Tây Nguyên

ISSN 1859-4611
 Số 23/2017

 3

 

 

 Biểu tượng văn hóa trong quan hệ với văn học dân gian M’Nông   Đồng tác giả  

Số 24/2017

 

Số 24/2017

4        
5        
 6        
7        
         
   
17. Số l­ượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã đ­ược cấp:

TT

Tên và nội dung văn bằng

Số, Ký mã hiệu

Nơi cấp

Năm cấp

1

       

2

       

3

       
         

18. Sản phẩm KHCN:

18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở n­ước ngoài:…………………………….

18.2 Số l­ượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nư­ớc:……………………………….

18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:

TT

Tên sản phẩm

Thời gian, hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Hiệu quả

1

     

2

     

19. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quản quản lý đề tài, thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

       
       

19.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với t­ư cách thành viên

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Ch­ương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chư­a nghiệm thu)

       
       
       
       
       
       

20. Giải thư­ởng về KHCN trong và ngoài nư­ớc

TT

Hình thức và nội dung giải thư­ởng

Tổ chức, năm tặng th­ưởng

     
     
     

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nư­ớc; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế:

 

 

Tôi cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác, đầy đủ và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm nếu có sai lệch.

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Đắk Lắk, ngày tháng năm 2016.
NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)