Mã số 32150031
  Công trình

  Phân tích hiệu quả kỹ thuật trong sản xuất mía tại huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang

  English title

  Technical efficiency analysis of sugar cane production at Phung Hiep district, Hau Giang province

  Tác giả Lê Văn Dễ, Trần Thị Thảo
  Tóm tắt

  Kết quả nghiên cứu cho thấy, mức phi hiệu quả kỹ thuật trung bình trong sản xuất mía của các nông hộ trên địa bàn nghiên cứu là 15,79%. Với mức phi hiệu quả kỹ thuật trung bình như trên, các nông hộ sản xuất mía trên địa bàn bị mất đi năng suất trung bình 24.130kg/ha. Kết quả nghiên cứu còn cho thấy các yếu tố ảnh hưởng đến phi hiệu quả kỹ thuật như: Tỉ lệ lao động nam trong hộ, lao động gia đình đáp ứng, tập huấn, mô hình trồng, điều kiện thủy lợi đảm bảo và loại giống. Trong khi các yếu tố còn lại: Lao động thuê đáp ứng, diện tích, số năm kinh nghiệm, dịch bệnh đều không ảnh hưởng đến mức phi hiệu quả kỹ thuật.

  Summary

  The results of study showed that the average technical inefficiency was 15,79%, As a result, average of the production loss from inefficiency per year about 24.130 kilogram per ha. Findings demonstrated that important factors having positive impacts on technical inefficiency level are; percentage of male workers in the household, household employees meet, training, planting patterns, irrigation and varieties. While the remaining factors affecting technical efficiency production of farmers such as Labour rent meets, area, experience, the disease were not contributors to increase technical efficiency.

  ISSN 1859-4611
  Năm xuất bản 2015
  Số 15