Smaller Default Larger

LÝ LỊCH KHOA HỌC

THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: NGUYỄN VĂN MINH

2. Năm sinh Nam: 19/4/1985

3. Dân tộc: Kinh

4. Nơi sinh: Hà Vinh-Hà Trung-Thanh Hoá

5. Quê QuánHà Vinh-Hà Trung-Thanh Hoá

 

6. Địa chỉ th­ường trú hiện nay:

Số nhà, đường: 567

Phư­ờng: Ea Tam

Thành phố: Buôn Ma Thuột

Tỉnh: Đắk Lắk

Điện thoại: 0964949839

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Học vị: Thạc sĩ

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư­ Năm phong :.....................Nơi phong :..................................................

8.2. Giáo S­ư Năm phong :.....................Nơi phong :.................................................

9. Chức danh nghiên cứu: 10. Chức vụ: Cán bộ giảng dạy

10. Cơ quan công tác:

Tên cơ quan: Trường Đại học Tây Nguyên

Phòng, Ban, Viện, Bộ môn (Trung tâm), Khoa: Phòng Tổ chức cán bộ

Địa chỉ Cơ quan: 567 Lê Duẩn, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (0500)3825185 Fax: (0500)3825184

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

 Đại học  Học viện Hành chính quốc gia cơ sở TP. Hồ Chí Minh  Hành chính học  2008
 Thạc sĩ  Học viện Hành chính Quốc gia, Phân viện khu vực Tây Nguyên  Quản lý Hành chính công  2013
Đại học (VB2)  Trường Đại học Quy Nhơn  Ngôn ngữ Anh  2014
       
       

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn Bằng

Tên khoá đào tạo

Nơi đào tạo

Thời gian đào tạo

       
       
       
       
       
  1. Trình độ ngoại ngữ (ghi rõ cấp độ: Tốt, Rất tốt, Khá, Trung bình)

Ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

Chứng chỉ quốc tế

 Tiếng Anh  Trung bình  Trung bình  Trung bình  Trung bình  
           
           

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

15. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Chức vụ

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

 10/2009-8/2010  Chuyên viên  Phòng Hành chính - Tổng hợp, trường ĐHTN  567 Lê Duẩn, TP.BMT, tỉnh Đắk Lắk
 21/8/2010-5/2015  Chuyên viên  Trung tâm GDQP&AN, trường ĐHTN  567 Lê Duẩn, TP.BMT, tỉnh Đắk Lắk
 01/6/2015-đến nay   Chuyên viên  Phòng Tổ chức cán bộ, trường ĐHTN  567 Lê Duẩn, TP.BMT, tỉnh Đắk Lắk

6. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố

16.1. Sách giáo trình

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc
là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.2 Sách chuyên khảo

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.3 Các bài báo khoa học

16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nư­ớc ngoài:

16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nư­ớc:

16.3.3. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế:

16.3.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nư­ớc:

16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ tr­ước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất:

TT

Tên bài báo

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Tên tạp chí công bố

Năm công bố

 1  Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính phục vụ công tác đào tạo cho sinh viên của trường Đại học Tây Nguyên  Tác giả  Tạp chí khoa học trường Đại học Tây Nguyên  2019
 2 Quá trình phát triển quy mô đào tạo và đội ngũ giảng viên các trường đại học ở Tây Nguyên giai đoạn 1996-2017   Đồng tác giả  Tạp chí khoa học trường Đại học Tây Nguyên  2019
         
         
   
  1. Số l­ượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã đ­ược cấp:

TT

Tên và nội dung văn bằng

Số, Ký mã hiệu

Nơi cấp

Năm cấp

1

       

2

       

3

       
         

8. Sản phẩm KHCN:

18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở n­ước ngoài:…………………………….

18.2 Số l­ượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nư­ớc:……………………………….

18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:

TT

Tên sản phẩm

Thời gian, hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Hiệu quả

1

     

2

     

9. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quản quản lý đề tài, thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính phục vụ công tác đào tạo cho sinh viên của trường Đại học Tây Nguyên/ Cấp cơ sở  01/2018-12/2018  Trường Đại học Tây Nguyên  Đã nghiệm thu
       

19.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với t­ư cách thành viên

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Ch­ương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chư­a nghiệm thu)

 Giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên trường Đại học Tây Nguyên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay/ Cấp cơ sở  01/2017-12/2017  Trường Đại học Tây Nguyên  Đã nghiệm thu
 Quá trình phát triển giáo dục đại học ở Tây Nguyên từ năm 1996 đến năm 2016/ Cấp cơ sở  01/2018-12/2018  Trường Đại học Tây Nguyên  Đã nghiệm thu
       
       
       
       

Giải thư­ởng về KHCN trong và ngoài nư­ớc

TT

Hình thức và nội dung giải thư­ởng

Tổ chức, năm tặng th­ưởng

     
     
     

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nư­ớc; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế:

 

 

Tôi cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác, đầy đủ và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm nếu có sai lệch.

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Đắk Lắk, ngày tháng năm 2016.
NGƯỜI KHAI

(Đã ký)

Nguyễn Văn Minh