Smaller Default Larger

LÝ LỊCH KHOA HỌC

THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

1. Họ và tên: TRẦN QUỐC YÊN

2. Năm sinh: 1978 Nam/ Nữ: Nam

3. Dân tộc: Kinh

4. Nơi sinh: Xã Nga Liên, huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

5. Quê QuánXã Nga Liên, huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

 

6. Địa chỉ th­ường trú hiện nay:

Số nhà, đường: 567 Lê Duẩn

Phư­ờng: Ea Tam

Thành phố: Buôn Ma Thuột

Tỉnh: Đắk Lắk

Điện thoại: 01663664977

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Học vị:

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư­ Năm phong :.....................Nơi phong :..................................................

8.2. Giáo S­ư Năm phong :.....................Nơi phong :.................................................

9. Chức danh nghiên cứu: 10. Chức vụ: Cán bộ giảng dạy

10. Cơ quan công tác:

Tên cơ quan: Trường Đại học Tây Nguyên

Phòng, Ban, Viện, Bộ môn (Trung tâm), Khoa: Trung tâm GDQPAN

Địa chỉ Cơ quan: 567 Lê Duẩn, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (0500)3825185 Fax: (0500)3825184

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

 Đại học

- Trường Đại học Sư phạm Huế 

- Trường Đại học Nguyễn Huệ

- SP Tâm lý giáo dục 

- Giáo viên GDQP-AN

- 2004

- 02/2015 

       
       
       
       

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn Bằng

Tên khoá đào tạo

Nơi đào tạo

Thời gian đào tạo

 CN tốt nghiệp Sĩ quan dự bị  Trường Quân sự Quân khu 5  9/2005 - 01/2006 
 Giấy CNTN Đào tạo ngắn Giáo viên GDQP Trường Quân sự tỉnh Đắk Lắk  6/2006 - 12/2006 
 Chứng chỉ Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm ĐH, CĐ  Học viện quản lý giáo dục tổ chức tại trường Đại học Tây Nguyên  4/2010 - 7/2010 
       
       
  1. Trình độ ngoại ngữ (ghi rõ cấp độ: Tốt, Rất tốt, Khá, Trung bình)

Ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

Chứng chỉ quốc tế

           
           
           

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

15. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Chức vụ

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

 5/2005 - 9/2005 Giảng viên  Trường Đại học Tây Nguyên  567 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 
 9/2005 - 01/2006  Học viên Học tập tại Trường Quân sự QK5  Hòa Cầm, Đà Nẵng 
 01/2006 - 6/2006 Giảng viên   Trường Đại học Tây Nguyên   567 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 
6/2006 - 12/2006 Học viên Học tập tại Trường Quân sự tỉnh Đắk Lắk Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
12/2006 - 3/2013 Giảng viên Trường Đại học Tây Nguyên   567 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 
3/2013 - 02/2015 Học viên Trường Đại học Nguyễn Huệ Long Thành, Đồng Nai

6. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố

16.1. Sách giáo trình

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc
là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.2 Sách chuyên khảo

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.3 Các bài báo khoa học

16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nư­ớc ngoài:

16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nư­ớc:

16.3.3. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế:

16.3.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nư­ớc:

16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ tr­ước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất:

TT

Tên bài báo

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Tên tạp chí công bố

Năm công bố

         
         
         
         
   
  1. Số l­ượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã đ­ược cấp:

TT

Tên và nội dung văn bằng

Số, Ký mã hiệu

Nơi cấp

Năm cấp

1

       

2

       

3

       
         

8. Sản phẩm KHCN:

18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở n­ước ngoài:…………………………….

18.2 Số l­ượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nư­ớc:……………………………….

18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:

TT

Tên sản phẩm

Thời gian, hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Hiệu quả

1

     

2

     

9. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quản quản lý đề tài, thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

       
       

19.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với t­ư cách thành viên

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Ch­ương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chư­a nghiệm thu)

 Đề tài cấp cơ sở: "Đánh giá nhận thức của học sinh sinh viên học tập môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh tại Trung tâm giáo dục quốc phòng Tây Nguyên" 3/2009 - 3/2010  Trường Đại học Tây Nguyên  Đã nghiệm thu 
       
       
       
       
       

Giải thư­ởng về KHCN trong và ngoài nư­ớc

TT

Hình thức và nội dung giải thư­ởng

Tổ chức, năm tặng th­ưởng

     
     
     

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nư­ớc; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế:

 

 

Tôi cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác, đầy đủ và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm nếu có sai lệch.

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Đắk Lắk, ngày tháng năm 2016.
NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)