Smaller Default Larger

LÝ LỊCH KHOA HỌC

THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

1. Họ và tên: PHẠM HUY TỰA

2. Năm sinh: 1978 Nam/ Nữ: Nam

3. Dân tộc: Kinh

4. Nơi sinh: Xã Liên Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

5. Quê QuánXã Liên Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

 

6. Địa chỉ th­ường trú hiện nay:

Số nhà, đường: 163/14/7 Y Wang

Phư­ờng: Ea Tam

Thành phố: Buôn Ma Thuột

Tỉnh: Đắk Lắk

Điện thoại: 0905.211278

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Học vị: Thạc sĩ

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư­ Năm phong :.....................Nơi phong :..................................................

8.2. Giáo S­ư Năm phong :.....................Nơi phong :.................................................

9. Chức danh nghiên cứu: 10. Chức vụ: Phó Giám đốc

10. Cơ quan công tác:

Tên cơ quan: Trường Đại học Tây Nguyên

Phòng, Ban, Viện, Bộ môn (Trung tâm), Khoa: Trung tâm GDQPAN

Địa chỉ Cơ quan: 567 Lê Duẩn, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (0262)3811371 Fax: (0262)3825184

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

 Đại học

- Trường Đại học Tây Nguyên

- Trường Đại học Ngô Quyền 

- Sư phạm Giáo dục tiểu học

- Giáo viên Giáo dục quốc phòng và an ninh 

- 2004

- 2017 

 Thạc sĩ Trường Đại học sư phạm Hà Nội  Quản lý giáo dục  2012 
       
       
       

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn Bằng

Tên khoá đào tạo

Nơi đào tạo

Thời gian đào tạo

       
       
       
       
       
  1. Trình độ ngoại ngữ (ghi rõ cấp độ: Tốt, Rất tốt, Khá, Trung bình)

Ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

Chứng chỉ quốc tế

 Tiếng Anh TB   TB  TB  TB B1
 Tiếng Pháp  TB  TB  TB  TB
           

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

15. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Chức vụ

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

 2015 - nay Giảng viên  Trường Đại học Tây Nguyên  567 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 
       
       

6. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố

16.1. Sách giáo trình

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc
là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.2 Sách chuyên khảo

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.3 Các bài báo khoa học

16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nư­ớc ngoài:

16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nư­ớc: 03

16.3.3. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế:

16.3.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nư­ớc:

16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ tr­ước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất:

TT

Tên bài báo

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Tên tạp chí công bố

Năm công bố

 1  Một số vấn đề về công tác quản lý sinh viên ở Trung tâm Giáo dục Quốc phòng Tây Nguyên Tác giả  Tạp chí khoa học trường Đại học Tây Nguyên  2013 
 Một số vấn đề về công tác quản lý hoạt động dạy học môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh cho sinh viên ở Trung tâm Giáo dục quốc phòng Tây Nguyên  Tác giả  Tạp chí khoa học trường Đại học Tây Nguyên  2015
  Thực trạng và biện pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý hoạt động ngoại khóa đối với sinh viên của Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh trường Đại học Tây Nguyên  Tác giả  Tạp chí khoa học trường Đại học Tây Nguyên   2019
         
   
  1. Số l­ượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã đ­ược cấp:

TT

Tên và nội dung văn bằng

Số, Ký mã hiệu

Nơi cấp

Năm cấp

1

       

2

       

3

       
         

8. Sản phẩm KHCN:

18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở n­ước ngoài:…………………………….

18.2 Số l­ượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nư­ớc:

18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:

TT

Tên sản phẩm

Thời gian, hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Hiệu quả

1

     

2

     

9. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quản quản lý đề tài, thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

 Biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh cho sinh viên ở Trung tâm Giáo dục quốc phòng Tây Nguyên 01/2014 - 12/2014 Trường Đại học Tây Nguyên Đã nghiệm thu 
Biện pháp quản lý hoạt động ngoại khóa của sinh viên học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh tại Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh trường Đại học Tây Nguyên  01/2018 - 12/2018 Trường Đại học Tây Nguyên  Đã nghiệm thu

19.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với t­ư cách thành viên

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Ch­ương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chư­a nghiệm thu)

 Đánh giá nhận thức của học sinh, sinh viên học tập môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng Tây Nguyên/Cấp cơ sở 3/2009 - 3/2010  Trường Đại học Tây Nguyên  Đã nghiệm thu 
       
       
       
       
       

Giải thư­ởng về KHCN trong và ngoài nư­ớc

TT

Hình thức và nội dung giải thư­ởng

Tổ chức, năm tặng th­ưởng

     
     
     

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nư­ớc; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế:

 

 

Tôi cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác, đầy đủ và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm nếu có sai lệch.

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Đắk Lắk, ngày 20 tháng 2 năm 2019.
NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)