Smaller Default Larger

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: TRẦN TRUNG DŨNG

2. Năm sinh:  1961

3. Nam/ Nữ: Nam

    Dân tộc: Kinh

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quê Quán: Thạch Hòa, Thạch Hà, Hà Tĩnh 

6. Địa chỉ th­ường trú hiện nay:

Số nhà, đường: 04 Nguyễn Du

Phư­ờng: Tự An

Thành phố: Buôn Ma Thuột

Tỉnh: Đắk Lắk

Điện thoại: 0916084089 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Học vị:

7.1. Tiến sĩ

Năm bảo vệ: 2000 tại trường Đại học Khoa học Tự Nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Ngành: Sinh học

Chuyên ngành: Thổ Nhưỡng

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư­  Năm phong : 2016

Nơi phong: Hội đồng Chức danh GS Nhà nước

9. Chức danh nghiên cứu:

10. Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

11. Cơ quan công tác:

Tên cơ quan: Trường Đại học Tây Nguyên

Phòng, Ban, Viện, Bộ môn (Trung tâm), Khoa: Khoa học Tự nhiên & Công nghệ

Địa chỉ Cơ quan: 567 Lê Duẩn, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (0262)3825185 Fax: (0262)3825184

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

 Đại học  Trường Đại học Tổng Hợp Kharkov  Địa lý, địa chất  1985
 Tiến sĩ  Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội  Sinh học  2000
       
       
       

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn Bằng

Tên khoá đào tạo

Nơi đào tạo

Thời gian đào tạo

       
       
       
       
       
14. Trình độ ngoại ngữ (ghi rõ cấp độ: Tốt, Rất tốt, Khá, Trung bình)

Ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

Chứng chỉ quốc tế

 Anh Văn  Tốt  Tốt  Tốt  Tốt  
 Nga văn  Tốt  Tốt  Tốt  Tốt  
           

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

15. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Chức vụ

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

 2012 - 2021  Phó hiệu trưởng  Trường Đại học Tây Nguyên  567 Lê Duẩn, Buôn Ma thuột
 2011 - 2015  Thành viên Ban chủ nhiệm  Chương trình Tây Nguyên 3  18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
 2006 - 2011  Trưởng phòng Khoa học và Quan hệ Quốc tế  Trường Đại học Tây Nguyên  567 Lê Duẩn, Buôn Ma thuột
 2005 - 2006  Phó trưởng phòng Khoa học và Quan hệ Quốc tế  Trường Đại học Tây Nguyên  567 Lê Duẩn, Buôn Ma thuột
 2001 - 2005  Trưởng bộ môn Sinh thái, Môi trường Rừng, Khoa Nông Lâm nghiệp  Trường Đại học Tây Nguyên  567 Lê Duẩn, Buôn Ma thuột
 1988 - 2001  Giảng viên  Trường Đại học Tây Nguyên  567 Lê Duẩn, Buôn Ma thuột
 1986 - 1988  Trợ lý nghiên cứu  Trạm Nghiên cứu Tổng hợp Tự nhiên Buôn Ma Thuột, Viện Khoa học Vệt Nam  78 Phan chu Trinh, Buôn Ma Thuột

16. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố

16.1. Sách giáo trình

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc
là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

 Giáo trình Sinh Thái Môi Trường  Tác giả  Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam  2016

2

       

16.2 Sách chuyên khảo

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

 Giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu  Đồng tác giả  Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam  2012

2

 Cơ sở cho phát triển nông thôn theo vùng ở Tây Nguyên  Đồng tác giả  Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội  2010

3

 Một số kết quả nghiên cứu khoa học Phát triển nông thôn Tây Nguyên  Đồng tác giả  Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội  2005

4

 Nghiên cứu Chuyển đổi Cơ cấu Cây trồng huyện Cư Jút tỉnh Đăk Nông  Đồng tác giả  Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội  2005

 

       

16.3 Các bài báo khoa học

16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nư­ớc ngoài:

16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nư­ớc:

16.3.3. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế:

16.3.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nư­ớc:

16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ tr­ước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất:

TT

Tên bài báo

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Tên tạp chí công bố

Năm công bố

1  Evaluation of Coffee husk compost for improving soil fertility and sustainable coffe production in rural Central Highlands of Viet Nam  Đồng tác giả  Resources and Environment 2013- ISI (KHTN- CN)  2013
 Research on impact of chitosan oligomers on biophysical characteristics, growth, development and drought resistance of coffee. 2011.  Đồng tác giả  Carbohydrate Polymers - ISI (KHTN- CN)  2011
 The Problems of Shifting Cultivation in the Central Highlands of Vietnam  Đồng tác giả  Voices from the forest : integrating Indigenous Knowledge in to sustainable upland farming  2007
 Ảnh hưởng của các biện pháp sinh học đến sinh trưởng, khả năng kháng sâu bệnh và năng suất khoai lang tại huyện Tuy Đức, Đắk Lắk  Đồng tác giả  Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây Nguyên  số 17. Trang 46 - 51T  2016
5  Ảnh hưởng của Ca và MgSO4 đến sinh lý quang hợp và năng suất của Hồ tiêu (Pipper nigrum L.) tại huyện Cư Kuin, Đắk Lắk  Đồng tác giả  Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây Nguyên  số 17. Trang 52-57  2016
6  Xác định các nhân tố sinh thái ảnh hưởng đến phân bố và tái sinh của loài Cà te (Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib) tại khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, tỉnh Đắk Lắk  Đồng tác giả  Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn số 10-2016. Trang 162-166  2016
7  Chất thải rắn sinh hoạt đô thị trong quá trình đô thị hóa tại khu vực Tây Nguyên  Đồng tác giả  Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây Nguyên số 14. Trang 52-57  2015
8  Current solid waste management in the Central Highlands of Vietnam and a perspective towards greening  Đồng tác giả  Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Special issue : Environmental Protection Toward Sustainable Development số 3A, 2014, trang 189-196  2014
9  Hiện trạng quản lý chất thải rắn ở các tỉnh Tây Nguyên  Đồng tác giả  Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam số 17 trang 22-24  2014
10  Du lịch sinh thái - hoạt động tạo tiềm năng thu nhập cho nông hộ vùng đệm vườn quốc gia Yok Đôn, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk  Đồng tác giả  Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn số 53 (1-2). Trang 19-23  2005
11  Số lượng và phân bố sự đa dạng di truyền nguồn gen cây trồng tại Nam Nung, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Lắk  Đồng tác giả  Báo cáo hội nghị/hội thảo khoa học quốc gia của dự án Tăng cường cơ sở khoa học cho bảo tồn nội vi đa dạng sinh học nông nghiệp" Trang 79-90  2002
12  Người quyết định việc bảo tồn sự đa dạng cây trồng trong nông hộ tại Nam Nung, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Lắk  Đồng tác giả  Báo cáo hội nghị/hội thảo khoa học quốc gia của dự án Tăng cường cơ sở khoa học cho bảo tồn nội vi đa dạng sinh học nông nghiệp" Trang 175-179  2002
13  Mạng lưới giống và bảo tồn giống cây trồng trong dân tại Nam Nung, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Lắk  Đồng tác giả  Báo cáo hội nghị/hội thảo khoa học quốc gia của dự án Tăng cường cơ sở khoa học cho bảo tồn
nội vi đa dạng sinh học nông nghiệp" Trang 130-135
 2002
14  Hệ thống nương rẫy truyền thống của đồng bào Ê Đê trên cao nguyên Buôn Ma Thuột Đắc Lắk  Đồng tác giả  Tập san Khoa học trường Đại học Tây Nguyên số 3. Trang 170 - 179  2001
15  Tác động của di dân đến tài nguyên đất  Đồng tác giả  Tạp chí Kinh tế nông nghiệp số 4(22) Trang 46-47  2000
16  Cần có giải pháp cho nương rẫy du canh ở Tây Nguyên  Tác giả  Tạp chí Hoạt động Khoa học, Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường số 3 Trang 36-37  1999
17  Tri thức bản địa...  Đồng tác giả  Tạp chí Hoạt động Khoa học, Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường số 5 Trang 45-46  1999
18  Cây trồng đa tác dụng với việc phát triển lâm nghiệp xã hội  Đồng tác giả  Tạp chí Hoạt động Khoa học, Bộ Khoa học   1999
17. Số l­ượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã đ­ược cấp:

TT

Tên và nội dung văn bằng

Số, Ký mã hiệu

Nơi cấp

Năm cấp

1

       

2

       

3

       
         

18. Sản phẩm KHCN:

18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở n­ước ngoài:…………………………….

18.2 Số l­ượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nư­ớc:……………………………….

18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:

TT

Tên sản phẩm

Thời gian, hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Hiệu quả

1

     

2

     

19. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quản quản lý đề tài, thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

Contribute to an investment strategy with quantitative analysis on specific potential investment projects for 3S river basins 22 February to 30 March 2019 IUCN DONE
 Đề tài cấp Nhà nước: Điều tra, đánh giá hiện trạng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn các tỉnh Tây Nguyên và đề xuất phương án quy hoạch, xử lý và quản lý chất thải rắn phù hợp đến năm 2020  12/2012 - 10/2015  Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Chương trình Tây Nguyên 3 mã số TN3/T21,  Đã nghiệm thu
 Đề tài trọng điểm cấp Bộ: Nghiên cứu xây dựng chương trình và biên soạn tài liệu phục vụ giảng dạy về lĩnh vực Môi trường cho trường đại học Tây Nguyên  08/2003 - 08/2005  Bộ Giáo dục và Đào tạo: mã số B2003-30-35- DAMT  Đã nghiệm thu
 Đề tài cấp cơ sở: Đánh giá tình hình ô nhiễm môi trường một số cơ sở chế biến nông sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk  06/2011 -08/2012  Trường Đại học Tây Nguyên mã số 1181/QĐ-ĐHTN- KH&QHQT  Đã nghiệm thu

19.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với t­ư cách thành viên

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Ch­ương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chư­a nghiệm thu)

Đánh giá cơ hội phục hồi rừng ở cấp độ cảnh quan 06/2017-12/2017 Vietnature - IUCN Hà Lan Đã nghiệm thu
 Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu và phân tích các chính sách phát triển bền vững vùng đệm các vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên ở Tây Nguyên  04/2010 - 08/2012  Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mã số B2010-15-3  Đã nghiệm thu

20. Giải thư­ởng về KHCN trong và ngoài nư­ớc

TT

Hình thức và nội dung giải thư­ởng

Tổ chức, năm tặng th­ưởng

     
     
     

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nư­ớc; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế:

 1)Ủy viên Ban chấp hành Liên hiệp các hội KHKT tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2016-2021

 

 

 

Tôi cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác, đầy đủ và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm nếu có sai lệch.

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Đắk Lắk, ngày 19 tháng 5 năm 2017.
NGƯỜI KHAI

Trần Trung Dũng