Smaller Default Larger

LÝ LỊCH KHOA HỌC

THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

1. Họ và tên: LÊ QUANG HÙNG

2. Năm sinh: 1974 Nam/ Nữ: Nam

3. Dân tộc: Kinh

4. Nơi sinh: Đắk Nông

5. Quê Quán: Hòa Vang, Đà Nẵng

6. Địa chỉ th­ường trú hiện nay:

Số nhà, đường: 146/11 Mai Hắc Đế

Phư­ờng: Tân Thành

Thành phố: Buôn Ma Thuột

Tỉnh: Đắk Lắk

Điện thoại: 0914111102

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Học vị:

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư­ Năm phong :.....................Nơi phong :..................................................

8.2. Giáo S­ư Năm phong :.....................Nơi phong :.................................................

9. Chức danh nghiên cứu:

10. Chức vụ: Cán bộ giảng

10. Cơ quan công tác:

Tên cơ quan: Trường Đại học Tây Nguyên

Phòng, Ban, Viện, Bộ môn (Trung tâm), Khoa: Sư Phạm

Địa chỉ Cơ quan: 567 Lê Duẩn, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (0500)3825185 Fax: (0500)3825184

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

 Đại học Trường Đại học Sư phạm Tp. HCM Tâm lý - Giáo dục 1998
 Thạc sỹ ĐH Sư phạm Hà Nội Quản lý giáo dục 2011
       
       
       

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn Bằng

Tên khoá đào tạo

Nơi đào tạo

Thời gian đào tạo

 Đại học Tiếng Anh, Vừa làm vừa học Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Ngoại Ngữ 2010 - 2012
       
       
       
       
14. Trình độ ngoại ngữ (ghi rõ cấp độ: Tốt, Rất tốt, Khá, Trung bình)

Ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

Chứng chỉ quốc tế

Tiếng Anh Khá Khá Khá Khá  
           
           

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

15. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Chức vụ

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

 10/1998 - 03/2007 Giảng viên Khoa Sư phạm - Trường Đại học Tây Nguyên 567 Lê Duẩn, Tp. BMT
 03/2007 - 11/2010 Chuyên viên, Giảng viên Phòng ĐT Sau đại học - Trường Đại học Tây Nguyên  567 Lê Duẩn, Tp. BMT
 11/2010 - nay Giảng viên Khoa Sư phạm - Trường Đại học Tây Nguyên 567 Lê Duẩn, Tp. BMT

16. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố

16.1. Sách giáo trình

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc
là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.2 Sách chuyên khảo

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.3 Các bài báo khoa học

16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nư­ớc ngoài:

16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nư­ớc:

16.3.3. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế:

16.3.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nư­ớc:

16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ tr­ước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất:

TT

Tên bài báo

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Tên tạp chí công bố

Năm công bố

 1  Rèn luyện kĩ năng sư phạm cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học ở các trường đại học Tây Nguyên.  đồng tác giả  Tạp chí Giáo dục & Xã hội  Số 79 tháng 10/2017
 2  Vai trò và nội dung của trí thức hóa giai cấp công nhân việt nam trong giai đoạn hiện nay.  đồng tác giả  Tạp chí khoa học trường Đại học Tây Nguyên  Số 20 tháng 10/2016
 3  Giải pháp hoàn thiện và nâng cao chất lượng công tác cố vấn học tập trong đào tạo theo tín chỉ.  tác giả  Tạp chí khoa học trường Đại học Tây Nguyên  Số 27 tháng 12/2017
         
   
17. Số l­ượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã đ­ược cấp:

TT

Tên và nội dung văn bằng

Số, Ký mã hiệu

Nơi cấp

Năm cấp

1

       

2

       

3

       
         
18. Sản phẩm KHCN:

18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở n­ước ngoài:…………………………….

18.2 Số l­ượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nư­ớc:……………………………….

18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:

TT

Tên sản phẩm

Thời gian, hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Hiệu quả

1

     

2

     
19. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quản quản lý đề tài, thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

 Vấn đề rèn luyện kỹ năng sư phạm cho sinh viên ngành sư phạm giáo dục tiểu học trường Đại học Tây Nguyên/ Cấp trường 03/2007 - 05/2008 Trường Đại học Tây Nguyên Đã nghiệm thu
       

19.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với t­ư cách thành viên

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Ch­ương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chư­a nghiệm thu)

 Thực trạng giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên ngành sư phạm Trường Đại học Tây Nguyên/Cấp trường 01/2014 - 12/2014 Trường Đại học Tây Nguyên Đã nghiệm thu
       
       
       
       
       

20. Giải thư­ởng về KHCN trong và ngoài nư­ớc

TT

Hình thức và nội dung giải thư­ởng

Tổ chức, năm tặng th­ưởng

     
     
     

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nư­ớc; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế:

 

 

Tôi cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác, đầy đủ và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm nếu có sai lệch.

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Đắk Lắk, ngày 24 tháng 5 năm 2019.
NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)