Smaller Default Larger

LÝ LỊCH KHOA HỌC

THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

1. Họ và tên:NGUYỄN THANH TÙNG

2. Năm sinh: 07/7/1978 

3. Giới tính: Nam 

3. Dân tộc: Kinh

4. Nơi sinh: Xã Đông Giang - huyện Đông Hưng - tỉnh Thái Bình

5. Quê Quán: Xã Đông Giang - huyện Đông Hưng - tỉnh Thái Bình

 

6. Địa chỉ th­ường trú hiện nay:

Số nhà, đường:21/7 Nguyễn An Ninh

Phư­ờng: Phường Ea Tam

Thành phố: Buôn Ma Thuột

Tỉnh: Đắk Lắk

Điện thoại: 0934796646

Email:

7. Học vị: Thạc sĩ

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư­ Năm phong :.....................Nơi phong :..................................................

8.2. Giáo S­ư Năm phong :.....................Nơi phong :.................................................

9. Chức danh nghiên cứu: 10. Chức vụ: Cán bộ giảng dạy

10. Cơ quan công tác:

Tên cơ quan: Trường Đại học Tây Nguyên

Phòng, Ban, Viện, Bộ môn (Trung tâm), Khoa: Văn phòng Đảng ủy Trường Đại học Tây Nguyên

Địa chỉ Cơ quan: 567 Lê Duẩn, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (0500)3825185 Fax: (0500)3825184

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học  Trường Đại học Tây Nguyên  Lâm sinh  2001
 Đại học  Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh  Tổ chức xây dựng Đảng  2010
 Thạc sĩ   Trường Đại học Tây Nguyên  Lâm sinh  2012
       
       

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn Bằng

Tên khoá đào tạo

Nơi đào tạo

Thời gian đào tạo

 Chứng nhận

 Bồi dưỡng Năng lực quản lý nhân sự các sở Giáo dục

 Cán bộ QLGD&ĐT

 25/7/2005-29/7/2005
 Chứng nhận  Bồi dưỡng Nghiệp vụ cho cán bộ hành chính văn phòng  Viện nghiên cứu và Đào tạo về quản lý  12/3/2007-17/3/2007

 Chứng chỉ

Chứng chỉ

 Quản trị mạng

Tin học trong công tác lãnh đạo quản lý

 Viện Tin học ứng dụng (Sở Khoa học Công nghệ - Đắk Lắk)

 Viện Tin học ứng dụng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh)

 02/2007

11/2008

 Chứng chỉ

Chứng chỉ

 Chương trình đào tạo tiếng Ê đê

Tiếng Anh tương đương cấp độ B1 khung châu Âu

Đại học Tây Nguyên

Đại học Tây Nguyên

 12/2010

20/3/2012-10/7/2012

 Chứng chỉ  Bồi dưỡng quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên chính  Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk  8/2017 -10/2017
  1. Trình độ ngoại ngữ (ghi rõ cấp độ: Tốt, Rất tốt, Khá, Trung bình)

Ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

Chứng chỉ quốc tế

 Tiếng Anh  Trung bình  Trung bình  Trung bình  Trung bình  B1
           
           

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

15. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Chức vụ

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

2001-2002 Bí thư chi đoàn 4, UVBCH Đoàn  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Ea Tam 358 Lê Duẩn, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
 2002-2003  Cán bộ kỹ thuật  Xí Nghiệp Nguyên liệu giấy Đắk Lắk thuộc Công ty Nguyên liệu giấy Miền Nam  TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

6/2003 -9/2004

 

 

0/2004-9/2014

 

9/2014 – 3/2019

 

 

 

Chuyên viên

 

 

Chuyên viên

 

Phụ trách Văn phòng Đảng ủy

 

 

Trung tâm Thông tin-Thư viện trường Đại học Tây Nguyên

 

Phòng Tổ chức cán bộ trường Đại học Tây Nguyên

 

Văn phòng Đảng ủy trường Đại học Tây Nguyên

 

567 Lê Duẩn, phường EaTam, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

567 Lê Duẩn, phường EaTam, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

567 Lê Duẩn, phường EaTam, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 

6. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố

16.1. Sách giáo trình

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc
là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.2 Sách chuyên khảo

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

 Thị trường, Quản lý tài nguyên và dịch bệnh vật nuôi ở vùng  Đồng tác giả  Nhà xuất bản Thuận Hóa - Huế  2009

2

       

16.3 Các bài báo khoa học

16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nư­ớc ngoài:

16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nư­ớc:

16.3.3. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế:

16.3.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nư­ớc:

16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ tr­ước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất:

TT

Tên bài báo

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Tên tạp chí công bố

Năm công bố

         
         
         
         
   
  1. Số l­ượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã đ­ược cấp:

TT

Tên và nội dung văn bằng

Số, Ký mã hiệu

Nơi cấp

Năm cấp

1

       

2

       

3

       
         

8. Sản phẩm KHCN:

18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở n­ước ngoài:…………………………….

18.2 Số l­ượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nư­ớc:……………………………….

18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:

TT

Tên sản phẩm

Thời gian, hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Hiệu quả

1

     

2

     

9. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quản quản lý đề tài, thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

       
       

19.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với t­ư cách thành viên

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Ch­ương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chư­a nghiệm thu)

 Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đào tạo, Huấn luyện cán bộ vào công tác Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức Trường Đại học Tây Nguyên giai đoạn 2007 -2011  2007  Trường Đại học Tây Nguyên  Đã Nghiệm thu
 Đánh giá vai trò của một số loài lâm sản ngoài gỗ có giá trị đối với cộng đồng dân tộc thiểu số vùng đệm vường quốc gia Chư Yang Sin và bước đầu đề xuất giải pháp Bảo tồn  2006-2009  Diễn đàn vùng cao Việt Nam  Đã nghiệm thu
       
       
       
       

Giải thư­ởng về KHCN trong và ngoài nư­ớc

TT

Hình thức và nội dung giải thư­ởng

Tổ chức, năm tặng th­ưởng

     
     
     

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nư­ớc; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế

Tôi cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác, đầy đủ và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm nếu có sai lệch.

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Đắk Lắk, ngày 08 tháng 03 năm 2019.
NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thanh Tùng