Smaller Default Larger

LÝ LỊCH KHOA HỌC

THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

1. Họ và tên: VÕ HỒNG SINH

2. Năm sinh: 10/12/1961 

3. Nam/ Nữ: Nam

Dân tộc: Kinh

4. Nơi sinh: Hoài Thanh, Hoài Nhơn, Bình Định

5. Quê QuánHoài Thanh, Hoài Nhơn, Bình Định 

6. Địa chỉ th­ường trú hiện nay:

Số nhà, đường: 17 Lê Lai

Phư­ờng (Xã): Thành Nhất

Thành phố: Buôn Ma Thuột

Tỉnh: Đắk Lắk

Điện thoại: 0982134220

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Học vị:

7.1. Tiến sĩ 

Năm bảo vệ: 2000, tại: Trường Đại học Y khoa Hà Nội

Ngành: Y học, Chuyên ngành: Lao và Bệnh phổi 

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư­ Năm phong :.....................Nơi phong :..................................................

8.2. Giáo S­ư Năm phong :.....................Nơi phong :.................................................

9. Chức danh nghiên cứu:

10. Chức vụ: Trưởng phòng Tổ chức cán bộ

11. Cơ quan công tác:

Tên cơ quan: Trường Đại học Tây Nguyên

Phòng, Ban, Viện, Bộ môn (Trung tâm), Khoa: phòng Tổ chức cán bộ

Địa chỉ Cơ quan: 567 Lê Duẩn, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (0262)3825185 Fax: (0262)3825184

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

 Đại học  Trường Đại học Tây Nguyên  Bác sĩ chuyên khoa  1985
 Tiến sĩ  Trường Đại học Y Hà Nội  Tiến sĩ Y học  2000
       

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn Bằng

Tên khoá đào tạo

Nơi đào tạo

Thời gian đào tạo

 Chứng chỉ  Bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao năng lực quản lý cán bộ  Trường quản lý cán bộ  2004 (6 ngày)
 Chứng chỉ  Cao cấp lý luận chính trị  HVHCQG HCM phân viện Đà Nẵng  2005 - 2007 
       
14. Trình độ ngoại ngữ (ghi rõ cấp độ: Tốt, Rất tốt, Khá, Trung bình)

Ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

Chứng chỉ quốc tế

 Tiếng Anh  Trung bình  Trung bình  Trung bình  Trung bình  
           
           

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

15. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Chức vụ

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

 1985 - 1993  Giảng viên  Khoa Y Dược - Trường ĐH Tây Nguyên  567 Lê Duẩn, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
 1993 - 2000  Nghiên cứu sinh  Trường Đại học Y Khoa Hà Nội  Số 01 Tôn Thất Tùng, Hà Nội

 2000 - 2003

2003 - 2019

 Giảng viên

 Giảng viên chính

 Khoa Y Dược - Trường ĐH Tây Nguyên

Khoa Y Dược - Trường ĐH Tây Nguyên

 567 Lê Duẩn, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

16. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố

16.1. Sách giáo trình

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc
là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.2 Sách chuyên khảo

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.3 Các bài báo khoa học

16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nư­ớc ngoài:

16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nư­ớc:

16.3.3. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế:

16.3.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nư­ớc:

16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ tr­ước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất:

TT

Tên bài báo

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Tên tạp chí công bố

Năm công bố

         
         
         
         
   
17. Số l­ượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã đ­ược cấp:

TT

Tên và nội dung văn bằng

Số, Ký mã hiệu

Nơi cấp

Năm cấp

1

       

2

       

3

       
         

18. Sản phẩm KHCN:

18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở n­ước ngoài:…………………………….

18.2 Số l­ượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nư­ớc:……………………………….

18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:

TT

Tên sản phẩm

Thời gian, hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Hiệu quả

1

     

2

     

19. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quản quản lý đề tài, thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

       
       

19.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với t­ư cách thành viên

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Ch­ương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chư­a nghiệm thu)

 Tình hình bệnh lao tỉnh Đắk Lắk năm 2003  2002 - 2003  Sở khoa học công nghệ tỉnh Đắk Lắk  Đã nghiệm thu
       
       

20. Giải thư­ởng về KHCN trong và ngoài nư­ớc

TT

Hình thức và nội dung giải thư­ởng

Tổ chức, năm tặng th­ưởng

     
     
     

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nư­ớc; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế:

 

 

Tôi cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác, đầy đủ và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm nếu có sai lệch.

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

 

 

Đắk Lắk, ngày 10 tháng 3 năm 2019 
NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 Võ Hồng Sinh