Smaller Default Larger

LÝ LỊCH KHOA HỌC

THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

1. Họ và tênNGUYỄN VĂN TỊNH

2. Năm sinh Nam/ Nữ: Nam

3. Dân tộc: Kinh

4. Nơi sinh: Buôn Hồ- Daklak

5. Quê Quán: Hương Khê- Hà Tĩnh

 

6. Địa chỉ th­ường trú hiện nay:

Số nhà, đường: 107/20 Võ Văn Kiệt

Phư­ờng: Khánh Xuân

Thành phố: Buôn Ma Thuột

Tỉnh: Daklak

Điện thoại: 0935404401

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Học vị: Thạc sỹ

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư­ Năm phong :.....................Nơi phong :..................................................

8.2. Giáo S­ư Năm phong :.....................Nơi phong :.................................................

9. Chức danh nghiên cứu:

10. Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật viên

11. Cơ quan công tác:

Tên cơ quan: Trường Đại học Tây Nguyên

Phòng, Ban, Viện, Bộ môn (Trung tâm), Khoa: Bộ môn Sinh học, khoa khoa học tự nhiên và công nghệ

Địa chỉ Cơ quan: 567 Lê Duẩn, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (0500)3825185 Fax: (0500)3825184

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

 Đại học Khoa học Tự nhiên -Thành phố Hồ Chí Minh  Cử nhân Sinh học  2007
 Cao học  Đại học Tây Nguyên  Sinh học Thực nghiệm  2014
 Tiến sỹ  Đại học Quốc gia Chonnam, Hàn Quốc   Công nghệ Sinh học ứng dụng  Dự kiến 2020
       
       

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn Bằng

Tên khoá đào tạo

Nơi đào tạo

Thời gian đào tạo

       
       
       
       
       
14. Trình độ ngoại ngữ (ghi rõ cấp độ: Tốt, Rất tốt, Khá, Trung bình)

Ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

Chứng chỉ quốc tế

 Tiếng Anh  Khá  Khá  Tốt  Tốt  TOEFL
 Tiếng Hàn  TB  TB  TB  TB  Sơ cấp
           

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

15. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Chức vụ

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

 08/2008 – 2/2016  Kỹ thuật viên

 khoa Dự bị- Tạo nguồn 

và khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ.

 Đại học Tây Nguyên
       
       

16. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố

16.1. Sách giáo trình

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc
là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.2 Sách chuyên khảo

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.3 Các bài báo khoa học

16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nư­ớc ngoài: 02

16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nư­ớc:02

16.3.3. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế:05

16.3.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nư­ớc:01

16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ tr­ước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất:

TT

Tên bài báo

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Tên tạp chí công bố

Năm công bố

 1  "Loss of Arabidopsis Halotolerance 2-like (AHL), a 3′- phosphoadenosine-5′-phosphate phosphatase, suppresses insensitive response of Arabidopsis thaliana ring zinc finger 1 (atrzf1) mutant to abiotic stress"  Đồng tác giả

 Plant Molecular Biology 

SCI, IF: 3.928

 

 2019
 2  The proline content alterative 17 (pca17) is involved in glucose response through sulfate metabolism-mediated pathway  Tác giả

 Journal of Plant Physiology and Biochemistry 

SCI, IF : 3.404

 2019
 3  atrzfs17 mutant modulates glucose and pathogen responses through cysteine- and glucosinolate-dependent manner in Arabidopsis   Tác giả  Cold Spring Harbor Asia conference,Suzhou, China  2017
4 AtSMR17 modulates glucose responses through cysteine-and AMP-dependent manner in Arabidopsis Tác giả 8th World Congress on Plant Genomics and Plant Science Osaka, Japan 2018
loss of Arabidopsis thaliana Brassinosteroids Regulator 1 (AtBRR1) promotes the insensitivity of Arabidopsis thaliana ring zinc finger 1 (atrzf1) in abiotic stress Tác giả Korean Society Plant Biologist (KSPB) Conference,  Busan, Korea 2018
 6   Loss of Arabidopsis thaliana Brassinosteroid Signaling 1 (AtBRS1) gene further elevates the dehydration-insensitive trait of Arabidopsis thaliana ring zinc finger 1 (atrzf1).   Tác giả  2018 Plant Biology Conference, Montreal, Canada  2018
7 PCA17 modulates glucose responses through cysteine-and AMP-dependent manner in Arabidopsis Tác giả Korean Society Plant Biologist (KSPB) Winter Conference, Gwangju, Korea 2018
8 Nghiên cứu ứng dụng nano chitosan trong nuôi cấy mô cây lan Hồ Điệp (Phalaenopsis Sp) Tác giả Hội nghị Công nghệ sinh học Quốc gia lần thứ 3 khu vực phía nam, Thành phố Hồ Chí Minh 2013
   
   
17. Số l­ượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã đ­ược cấp:

TT

Tên và nội dung văn bằng

Số, Ký mã hiệu

Nơi cấp

Năm cấp

1

       

2

       

3

       
         

18. Sản phẩm KHCN:

18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở n­ước ngoài:…………………………….

18.2 Số l­ượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nư­ớc:……………………………….

18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:

TT

Tên sản phẩm

Thời gian, hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Hiệu quả

1

     

2

     

19. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quản quản lý đề tài, thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

 Đề tài: " Xây dựng quy trình nhân giống tiêu Vĩnh Linh bằng phương pháp thủy canh"   2008-2009  Trường Đại học Tây Nguyên  2009
 Đề tài: " Nghiên cứu ứng dụng kết hợp nano chitosan với ABA, BA trong nuôi cấy mô cây lan Hồ Điệp (Phalaenopsis Sp)"   2011-2012  Trường Đại học Tây Nguyên  2012

19.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với t­ư cách thành viên

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Ch­ương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chư­a nghiệm thu)

       
       
       
       
       
       

20. Giải thư­ởng về KHCN trong và ngoài nư­ớc

TT

Hình thức và nội dung giải thư­ởng

Tổ chức, năm tặng th­ưởng

     
     
     

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nư­ớc; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế:

 

 

Tôi cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác, đầy đủ và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm nếu có sai lệch.

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Hàn Quốc, ngày 6 tháng 6 năm 2019.
NGƯỜI KHAI

Nguyễn Văn Tịnh

(Ký và ghi rõ họ tên)