Smaller Default Larger

LÝ LỊCH KHOA HỌC

THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

1. Họ và tên: HOÀNG KHÁNH BẢO

2. Năm sinh:  1978 Nam/ Nữ: Nam

3. Dân tộc: kinh

4. Nơi sinh: Thừa Thiên Huế

5. Quê QuánThừa Thiên Huế

 

6. Địa chỉ th­ường trú hiện nay:

Số nhà, đường: 12 Trần Phú

Phư­ờng: Thắng Lợi

Thành phố: Buôn Ma Thuột

Tỉnh: Đắk Lắk

Điện thoại: 0903519558

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Học vị:

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư­ Năm phong :.....................Nơi phong :..................................................

8.2. Giáo S­ư Năm phong :.....................Nơi phong :.................................................

9. Chức danh nghiên cứu: 10. Chức vụ: Cán bộ giảng dạy

10. Cơ quan công tác:

Tên cơ quan: Trường Đại học Tây Nguyên

Phòng, Ban, Viện, Bộ môn (Trung tâm), Khoa: Ngoại ngữ

Địa chỉ Cơ quan: 567 Lê Duẩn, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (0500)3825185 Fax: (0500)3825184

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

 Đại học  Trường Đại học Khoa học - ĐH Huế  Tiếng Anh  2000
Thạc sĩ  Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH Huế  Lý luận phương pháp dạy và học Tiếng Anh  2010 
       
       
       

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn Bằng

Tên khoá đào tạo

Nơi đào tạo

Thời gian đào tạo

       
       
       
       
       
  1. Trình độ ngoại ngữ (ghi rõ cấp độ: Tốt, Rất tốt, Khá, Trung bình)

Ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

Chứng chỉ quốc tế

 Tiếng Anh Tốt  Tốt  Tốt  Tốt  IELTS 6.5 (2013) 
           
           

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

15. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Chức vụ

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

 2000 - 2003 Chuyên viên  Công ty Bảo hiểm Tp. Hồ Chí Minh  CN tại Đắk Lắk 
 2003 - nay Giảng viên  Trường Đại học Tây Nguyên  567 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 
       

6. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố

16.1. Sách giáo trình

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc
là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.2 Sách chuyên khảo

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.3 Các bài báo khoa học

16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nư­ớc ngoài:

16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nư­ớc:

16.3.3. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế:

16.3.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nư­ớc:

16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ tr­ước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất:

TT

Tên bài báo

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Tên tạp chí công bố

Năm công bố

   Về tính chuyên nghiệp của biên dịch ngày nay Tác giả  Thông báo khoa học - Đại học Ngoại ngữ Huế  2010 
   Thực trạng giảng dạy môn biên dịch cho sinh viên ngành cử nhân Tiếng Anh trường Đại học Tây Nguyên Tác giả  Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Tây Nguyên  2014 
  Approach to translation teaching to English majors: Teaching craft or language Tác giả  Kỷ yếu hội thảo quốc gia Đề án Ngoại ngữ 2020  2014 
   Thực trạng giảng dạy tiếng Anh chuyên ngữ trong các trường Đại học, Cao đẳng khu vực Tây Nguyên Tác giả Báo cáo hội thảo Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tiếng Anh chuyên ngữu tại các trường đại học, cao đẳng khu vực Tây Nguyên 2014 
   
  1. Số l­ượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã đ­ược cấp:

TT

Tên và nội dung văn bằng

Số, Ký mã hiệu

Nơi cấp

Năm cấp

1

       

2

       

3

       
         

8. Sản phẩm KHCN:

18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở n­ước ngoài:…………………………….

18.2 Số l­ượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nư­ớc:……………………………….

18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:

TT

Tên sản phẩm

Thời gian, hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Hiệu quả

1

     

2

     

9. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quản quản lý đề tài, thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

 Khảo sát tính hiệu quả của kỹ thuật dạy từ vựng cho học sinh các lớp dự bị - Khoa Dự bị - Tạo nguồn (từ cách nhìn của học sinh)  4/2009 - 4/2010  Trường Đại học Tây Nguyên - Khoa Dự bị - Tạo nguồn  Đã nghiệm thu
Tìm hiểu thực trạng giảng dạy môn biên dịch cho sinh viên ngành cử nhân Tiếng Anh trường Đại học Tây Nguyên   2013 - 2014  Trường Đại học Tây Nguyên - Khoa Ngoại ngữ  Đã nghiệm thu 

19.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với t­ư cách thành viên

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Ch­ương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chư­a nghiệm thu)

       
       
       
       
       
       

Giải thư­ởng về KHCN trong và ngoài nư­ớc

TT

Hình thức và nội dung giải thư­ởng

Tổ chức, năm tặng th­ưởng

     
     
     

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nư­ớc; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế:

 

 

Tôi cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác, đầy đủ và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm nếu có sai lệch.

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Đắk Lắk, ngày tháng năm 2016.
NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)