Smaller Default Larger

LÝ LỊCH KHOA HỌC

THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: TRẦN THỊ NGỌC

2. Năm sinh: 1987 Nam/ Nữ: Nữ

3. Dân tộc: Kinh

4. Nơi sinh: Phù Mỹ, Bình Định

5. Quê QuánPhù Mỹ, Bình Định

6. Địa chỉ th­ường trú hiện nay:

Số nhà, đường: 130 Nguyễn Chí Thanh

Phư­ờng: Tân An

Thành phố: Buôn Ma Thuột

Tỉnh: Đắk Lắk

Điện thoại: 01684.66.13.83

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Học vị:

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư­ Năm phong :.....................Nơi phong :..................................................

8.2. Giáo S­ư Năm phong :.....................Nơi phong :.................................................

9. Chức danh nghiên cứu: 10. Chức vụ: Cán bộ giảng dạy

11. Cơ quan công tác:

Tên cơ quan: Trường Đại học Tây Nguyên

Phòng, Ban, Viện, Bộ môn (Trung tâm), Khoa: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

Địa chỉ Cơ quan: 567 Lê Duẩn, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (0500)3825185 Fax: (0500)3825184

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

       
 Tiến sĩ  Đại học Tamkang  Khoa học ứng dụng Dự kiến 2022
 Thạc sĩ  Đại học Tamkang  Hóa sinh 2019
 Cử nhân  Trường Đại học Tây Nguyên  Sinh học 2010 
       

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn Bằng

Tên khoá đào tạo

Nơi đào tạo

Thời gian đào tạo

 CC Nghiệp vụ GV ĐH, CĐ NVSP giảng viên đại học, cao đẳng năm 2014  Viện NCSP Hà Nội  2014 
 CC Nghiệp vụ sư phạm Nghiệp vụ sư phạm Trường ĐH Tây Nguyên 2009
       
14. Trình độ ngoại ngữ (ghi rõ cấp độ: Tốt, Rất tốt, Khá, Trung bình)

Ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

Chứng chỉ quốc tế

 Tiếng Anh Tốt Tốt Tốt Tốt  IELTS
           
           

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

15. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Chức vụ

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

2019-2022 Nghiên cứu sinh Tamkang University 151 Yingchuan Road, Tamsui, New Taipei City 25137, Taiwan
 2017-2019  Học viên cao học  Tamkang University 151 Yingchuan Road, Tamsui, New Taipei City 25137, Taiwan
 03/2011- Nay  Cán bộ giảng dạy  Trường Đại học Tây Nguyên  567 Lê Duẩn, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh DdakLak, Vietnam

16. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố

16.1. Sách giáo trình

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc
là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.2 Sách chuyên khảo

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.3 Các bài báo khoa học

16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nư­ớc ngoài:

16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nư­ớc:

16.3.3. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế:

16.3.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nư­ớc:

16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ tr­ước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất:

TT

Tên bài báo

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Tên tạp chí công bố

Năm công bố

18 

Anti-Oxidant and Anti-Diabetes Potential of Water-Soluble Chitosan–Glucose Derivatives
Produced by Maillard Reaction

Thi Ngoc Tran, Chien Thang Doan, Van Bon Nguyen, Anh Dzung Nguyen, San-Lang Wang  Polymers 201911(10), 1714; https://doi.org/10.3390/polym11101714; IF: 3164; Q1.  18 Oct 2019
15 Chitin extraction from shrimp waste by liquid fermentation using an alkaline protease-producing strain, Brevibacillus parabrevis Chien Thang Doan, Thi Ngoc Tran, Van Bon Nguye, Thi Phuong Khanh Vo, Anh Dzung Nguyen, San-Lang Wang 

International Journal of Biological Macromolecules, 131706-715

https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2019.03.117 . SCI 

IF: 4.784; Q1

15 June. 2019
14 Anti-α-glucosidase activity by a protease from Bacillus licheniformis. Co-author Molecules, 24(4): 691.(http://www.mdpi.com/journal/molecules/special_issues/microbial_enzyme) SCI 15 Feb. 2019
13 Bioactivity-guided purification of novel herbal antioxidant and anti-NO compounds from Euonymus laxiflorus Champ. Co-author Molecules, 24(1): 120. (https://www.mdpi.com/1420-3049/24/1/120) SCI 30 Dec. 2018
12 Bioconversion of Marine Chitinous Materials by Paenibacillus sp. and Brevibacillus sp. Co-author The 6th TKU-OPU-HCMUT-DLU-TNU Joint Symposium on Chemistry and Natural Sciences (JSCNS-6)

22-24 Nov 2018

11 An Alkaline Protease Production from Brevibacillus parabrevis and Its Application in the Chitin Extraction from Shrimp Shells Co-author The 6th TKU-OPU-HCMUT-DLU-TNU Joint Symposium on Chemistry and Natural Sciences (JSCNS-6)

22-24 Nov 2018

10 A novel chitinase from Streptomyces thermocarboxydus and its application in the preparation of chitin oligomers with their antioxidant and prebiotic evaluation. Author The 6th TKU-OPU-HCMUT-DLU-TNU Joint Symposium on Chemistry and Natural Sciences (JSCNS-6)

22-24 Nov 2018

 9 An Alkaline Protease Production from Brevibacillus parabrevis and Its Application in the Chitin Extraction from Shrimp Shells  Co-author

The 7th ECUST-TKU-KIST-OPU Joint Symposium; 

East China University of Science & Technology in Shanghai.

 1-3 Nov.2018
8 Reclamation of marine chitinous materials for protease production via microbial conversion by Paenibacillus macerans. Co-author Marine Drugs, 16(11): 429.(https://www.mdpi.com/1660-3397/16/11/429). SCI

02 Nov. 2018

7 The isolation of chitinase from Streptomyces thermocarboxydus and its application in the preparation of chitin oligomers. Author Research on Chemical Intermediates, 45(02): 727-742. (DOI: 10.1007/s11164-018-3639-y) (http://link.springer.com/article/10.1007/s11164-018-3639-y) SCI 17 Oct 2018
6 Novel potent antidiabetic compounds from Euonymus laxiflorus Champ. and their effect on reducing plasma glucose in an ICR mouse model. Co-author Molecules, 23(8): 1928 (http://www.mdpi.com/1420-3049/23/8/1928) SCI 02 August 2018
5 Production and bioactivity-guided isolation of antioxidants with α-glucosidase inhibitory and anti-NO properties from marine chitinous materials. Co-author

Molecules, 23(5): 1124. http://www.mdpi.com/1420-3049/23/5/1124 SCI

09 May 2018
4 Conversion of Squid Pens to Chitosanases and Proteases via Paenibacillus sp.TKU042. Co-author Mar. Drugs 201816(3), 83; https://doi.org/10.3390/md16030083 SCI 08 March 2018
3 Phân lập, tuyển chọn một số chủng vi khuẩn phân giải phosphate khó tan tại huyện Krông Năng, Đắk Lắk. Đồng tác giả  Hội nghị KHCN tuổi trẻ toàn quốc khối nông lâm ngư thủy 2014 
Xác định hàm lượng Cu, Zn, Mn trong nước tại một số khu vực thành phố Buôn Ma Thuột. Đồng tác giả  Hội nghị KHCN tuổi trẻ toàn quốc khối nông lâm ngư thủy 2014
1 Nghiên cứu tuyển chọn một số chủng vi khuẩn phân giải tinh bột trong nước thải sản xuất bún tại thành phố Buôn Ma Thuột. Tác giả  Hội nghị KHCN tuổi trẻ toàn quốc khối nông lâm ngư thủy 2014
   
17. Số l­ượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã đ­ược cấp:

TT

Tên và nội dung văn bằng

Số, Ký mã hiệu

Nơi cấp

Năm cấp

1

       

2

       

3

       
         

18. Sản phẩm KHCN:

18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở n­ước ngoài:…………………………….

18.2 Số l­ượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nư­ớc:……………………………….

18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:

TT

Tên sản phẩm

Thời gian, hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Hiệu quả

1

     

2

     

19. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quản quản lý đề tài, thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

 Nghiên cứu tuyển chọn một số chủng vi khuẩn phân giải tinh bột trong nước thải sản xuất bún tại thành phố Buôn Ma Thuột 01/2013 - 12/2013  Trường Đại học Tây Nguyên  Đã nghiệm thu 
       

19.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với t­ư cách thành viên

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Ch­ương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chư­a nghiệm thu)

       
 Xác định hàm lượng Cu, Zn, Mn trong nước tại một số khu vực thành phố Buôn Ma Thuột  02/2012 - 02/2013  Trường Đại học  Tây Nguyên  Đã nghiệm thu 
       
       
       
       
       

20. Giải thư­ởng về KHCN trong và ngoài nư­ớc

TT

Hình thức và nội dung giải thư­ởng

Tổ chức, năm tặng th­ưởng

4 Certificate: The 2nd place of The 6th TKU-OPU-HCMUT-DLU-TNU Joint Symposium on Chemistry and Natural Sciences (JSCNS-6) at Tamkang University, Taiwan Department of Chemistry, Tamkang University. 22-24 Nov.2018
3 Bằng khen: Giải nhì Hội nghị KHCN tuổi trẻ toàn quốc khối Nông Lâm Ngư Thủy Trung ương Đoàn TNCS HCM năm 2016
2 Giấy khen: Giải khuyến khích hội nghị Khoa học công nghệ tuổi trẻ các trường đại học và cao đẳng khối Nông - Lâm - Ngư - Thủy lợi toàn quốc lần 6 Trường Đại học Tây Nguyên năm 2014
1 Giấy khen: Giải khuyến khích hội nghị Khoa học công nghệ tuổi trẻ các trường đại học và cao đẳng khối Nông - Lâm - Ngư - Thủy lợi toàn quốc lần 6 Trường Đại học Tây Nguyên năm 2014
     

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nư­ớc; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế:

 

 

Tôi cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác, đầy đủ và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm nếu có sai lệch.

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Đắk Lắk, ngày 21 tháng 02 năm 2019.
NGƯỜI KHAI

 

Trần Thị Ngọc

(Ký và ghi rõ họ tên)