Smaller Default Larger

LÝ LỊCH KHOA HỌC

THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: NGUYỄN THỊ THU HOÀI

2. Năm sinh: 04/12/1990 3. Nam/ Nữ: Nữ

    Dân tộc: Kinh

4. Nơi sinh: Buôn Ma Thuột ,Đắc Lắc

5. Quê Quán: Đức Lâm, Đức Thọ, Hà Tĩnh

 

6. Địa chỉ th­ường trú hiện nay:

Số nhà, đường: 61/33/4A Lê Thị Riêng 

Phư­ờng: EaTam

Thành phố (Tỉnh): Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắc Lắc

Điện thoại: 0979237961

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Học vị:

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư­ Năm phong :.....................Nơi phong :..................................................

8.2. Giáo S­ư Năm phong :.....................Nơi phong :.................................................

9. Chức danh nghiên cứu:

10. Chức vụ: Cán bộ giảng dạy

11. Cơ quan công tác:

Tên cơ quan: Trường Đại học Tây Nguyên

Phòng, Ban, Viện, Bộ môn (Trung tâm), Khoa: Khoa học TN & CN

Địa chỉ Cơ quan: 567 Lê Duẩn, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (0500)3825185 Fax: (0500)3825184

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

 Đại học  Đại học Tây Nguyên  Sư phạm Sinh học  2012
 Thạc sĩ  Đại học Tây Nguyên  Sinh học Thực nghiệm  2015
       
       
       

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn Bằng

Tên khoá đào tạo

Nơi đào tạo

Thời gian đào tạo

 Chứng chỉ  Biotechnology and application of microorganism in green Agriculture, Sep. 30 – Oct. 10, 2013, Ho Chi Minh City.  Khu nông nghiệp công nghệ cao  2013
 Chứng chỉ  Korean foliicolous lichen taxonomy and the application of lichen for industrial
purpose
 Đại học Sunchon, Hàn Quốc  2015
 Chứng chỉ  

Lower Mekong Initiative: Education Pillar English Project Professional Communication Skills for Leaders December 14 – 18, 2015.

 Đại sứ quán Hoa Kỳ  2014
 Chứng chỉ  

Molecular biology course at Institute of Tropical Biology January 11 -16, 2016

 Đại học Tsukuba, Nhật Bản  2016
 Chứng chỉ  The 13th Regional Training Course on Wetland Ecology and Management in the Mekong Basin, in Myanmar, 02-14 July 2016.  Đại học Yangon, Myanma  2016
 Chứng chỉ Summer Research Programe in Tsukuba 2016, Tsukuba University, Japan.  Đại học Tsukuba, Nhật Bản  2016
       
14. Trình độ ngoại ngữ (ghi rõ cấp độ: Tốt, Rất tốt, Khá, Trung bình)

Ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

Chứng chỉ quốc tế

 Tiếng Anh  Tôt  Tôt  Tôt  Tôt  Ielts
           
           

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

15. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Chức vụ

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

 2013-Nay  Giảng viên  Đại học Tây Nguyên  567 Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Đắc Lắc
       
       

16. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố

16.1. Sách giáo trình

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc
là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.2 Sách chuyên khảo

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.3 Các bài báo khoa học

16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nư­ớc ngoài:

16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nư­ớc:

16.3.3. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế:

16.3.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nư­ớc:

16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ tr­ước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất:

TT

Tên bài báo

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Tên tạp chí công bố

Năm công bố

 1  Antioxidant and cytotoxic activity of lichens collected from Bidoup Nui Ba National Park, Vietnam,   Thi Thu Hoai Nguyen, Minh Hiep Dinh, San-Lang Wang, Quang Vinh Nguyen, Trung Dzung Tran, Anh Dzung Nguyen, 2017,  Research on Chemical Intermediates  2017
 2  2016, Antioxidant, α-glucosidase Inhibitory, and Antifungal activities of Lichen extracts isolated In Viet Nam,   Thu-Hoai Nguyen-Thi, Thu Huynh, , Ngoc-Anh Nguyen-Thi, Xuan-Duy Mai, Minh-Trang Tran, Nhat-Quang Le, Anh-Dung Nguyen, Dinh-Nga Nguyen, Minh-Hiep Dinh,  Journal of Science and Technology 54 (4a), ISSN 0866- 708X,   2016
 3  Antioxidant and cytotoxic activity of Usnea lichen from Bidoup Nui Ba National Park,   Nguyen Thi Thu Hoai, Dinh Minh Hiep, Nguyen Anh Dzung, 2016,  Tay nguyen Journal of Science, ISSN 1859 – 45611, 18: 1-6.  2016
         
   
17. Số l­ượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã đ­ược cấp:

TT

Tên và nội dung văn bằng

Số, Ký mã hiệu

Nơi cấp

Năm cấp

1

       

2

       

3

       
         

18. Sản phẩm KHCN:

18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở n­ước ngoài:…………………………….

18.2 Số l­ượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nư­ớc:……………………………….

18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:

TT

Tên sản phẩm

Thời gian, hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Hiệu quả

1

     

2

     

19. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quản quản lý đề tài, thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

 Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở trường Đại học Tây Nguyê “Đánh giá khả năng
kháng oxy hóa và kháng phân bào của một số loài địa y thuộc chi Usnea thu thập tại vườn quốc
gia Bidoup – Núi bà.
 1/2015-12/2015  Đại học Tây Nguyên  Đã nghiệm thu
       

19.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với t­ư cách thành viên

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Ch­ương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chư­a nghiệm thu)

       
       
       
       
       
       

20. Giải thư­ởng về KHCN trong và ngoài nư­ớc

TT

Hình thức và nội dung giải thư­ởng

Tổ chức, năm tặng th­ưởng

 1  Giấy khen Đạt giải khuyến khích hội nghị Khoa học Công nghệ tuổi trẻ các trường đại học, cao đẳng khối Nông – Lâm – Ngư – Thủy toàn quốc lần thức VI năm 2014  Đại học Tây Nguyên, 2014
 2  Young Scientist Award in Molecular Biology Course at Institute of Tropical Biology
Vietnam was organized by University of Tsukuba.
 Đại học Tsukuba, Nhật Bản
     

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nư­ớc; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế:

 

 

Tôi cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác, đầy đủ và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm nếu có sai lệch.

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Đắk Lắk, ngày 21 tháng 3 năm 2017.
NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)