Smaller Default Larger

LÝ LỊCH KHOA HỌC

THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: ĐOÀN CHIẾN THẮNG

2. Năm sinh:  07/05/1988 Nam/ Nữ: Nam

3. Dân tộc: Kinh

4. Nơi sinh: Xuân Hòa - Phú Xuân - Krông Năng - Đắk Lắk

5. Quê Quán: Thuận Hòa - Huế - Thừa Thiên Huế

 

6. Địa chỉ th­ường trú hiện nay:

Số nhà, đường: 130 Nguyễn Chí Thanh

Phư­ờng: Tân An

Thành phố: Buôn Ma Thuột

Tỉnh: Đắk Lắk

Điện thoại: 0385627787

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Học vị:

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư­ Năm phong :.....................Nơi phong :..................................................

8.2. Giáo S­ư Năm phong :.....................Nơi phong :.................................................

9. Chức danh nghiên cứu:

10. Chức vụ: Cán bộ giảng dạy

11. Cơ quan công tác:

Tên cơ quan: Trường Đại học Tây Nguyên

Phòng, Ban, Viện, Bộ môn (Trung tâm), Khoa: Khoa học tự nhiên & Công nghệ

Địa chỉ Cơ quan: 567 Lê Duẩn, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (0500)3825185 Fax: (0500)3825184

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

 Đại học Trường Đại học Tây Nguyên  Sinh học  2010 
 Thạc sĩ  Trường Đại học Tây Nguyên  Sinh học thực nghiệm 2015 
       
       
       

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn Bằng

Tên khoá đào tạo

Nơi đào tạo

Thời gian đào tạo

 Chứng chỉ  Chuyên viên sinh học phân tử  Công ty Cổ phần Việt Á 2012 
       
       
       
       
14. Trình độ ngoại ngữ (ghi rõ cấp độ: Tốt, Rất tốt, Khá, Trung bình)

Ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

Chứng chỉ quốc tế

 Tiếng Anh Tốt  Tốt  Tốt  Tốt  TOEFL 490
           
           

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

15. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Chức vụ

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

 2011 - nay Cán bộ giảng dạy 

Trường Đại học Tây Nguyên 

 567 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
       
       

16. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố

16.1. Sách giáo trình

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc
là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.2 Sách chuyên khảo

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.3 Các bài báo khoa học

16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nư­ớc ngoài:18

16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nư­ớc:03

16.3.3. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế:04

16.3.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nư­ớc:06

16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ tr­ước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất:

TT

Tên bài báo

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Tên tạp chí công bố

Năm công bố

31

 

Novel Efficient Bioprocessing of Marine Chitins into Active Anticancer Prodigiosin

Đồng tác giả

Marine drugs

https://www.mdpi.com/1660-3397/18/1/15

 2020

30 Anti-Oxidant and Anti-Diabetes Potential of Water- Soluble Chitosan-Glucose Derivatives Produced by Maillard Reaction  Tác giả

Polymers

https://www.mdpi.com/2073-4360/11/10/1714/htm

2019

29

 New indications of potential rat intestinal α-glucosidase inhibition by Syzygium zeylanicum (L.) and its hypoglycemic effect in mice

Đồng tác giả

 Research on Chemical Intermediates

https://link.springer.com/article/10.1007/s11164-019-04019-4

2019
28

An Exochitinase with
N-Acetyl-β-Glucosaminidase-Like Activity from Shrimp Head Conversion by
Streptomyces speibonae and Its Application in Hydrolyzing β-Chitin Powder to
Produce N-Acetyl-d-Glucosamine

Đồng tác giả

Polymers

https://www.mdpi.com/2073-4360/11/10/1600/htm

2019
27

Conversion of Shrimp Head Waste for Production of a Thermotolerant, Detergent-Stable, Alkaline Protease by Paenibacillus sp.

Tác giả

Catalysts

https://www.mdpi.com/2073-4344/9/10/798/htm

2019
26

 

Plant growth promotion and fungal antagonism of endophytic bacteria for the sustainable production of black pepper (Piper nigrum L.)

Đồng tác giả

Research on Chemical Intermediates

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11164-019-03972-4

2019
25

 

A potent antifungal rhizobacteria Bacillus velezensisRB.DS29 isolated from black pepper (Piper nigrum L.)

Đồng tác giả

Research on Chemical Intermediates

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11164-019-03971-5

2019
24 Reclamation of Fishery Processing Waste: A Mini-Review Đồng tác giả

Molecules

https://www.mdpi.com/1420-3049/24/12/2234

 

 2019
23

Production of a Thermostable Chitosanase from Shrimp Heads via Paenibacillus mucilaginosus TKU032 Conversion and its Application in the Preparation of Bioactive Chitosan Oligosaccharides

 Tác giả

 Marine drugs

https://www.mdpi.com/1660-3397/17/4/217

 2019
22

Chitin extraction from shrimp waste by liquid fermentation using an alkaline protease-producing strain, Brevibacillus parabrevis

Tác giả  

International Journal of Biological Macromolecules

https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2019.03.117

 2019
21 Anti-α-glucosidase activity by a protease from Bacillus licheniformis Tác giả

Molecules

https://www.mdpi.com/1420-3049/24/4/691

2019
20 Bioactivity-guided purification of novel herbal antioxidant and anti-NO compounds from Euonymus laxiflorus Champ Đồng tác giả

Molecules

https://www.mdpi.com/1420-3049/24/1/120

2019
19 The isolation of chitinase from Streptomyces thermocarboxydus and its application in the preparation of chitin oligomers Đồng tác giả

Research on Chemical Intermediates

https://link.springer.com/article/10.1007/s11164-018-3639-y

2019
18
Reclamation of Marine Chitinous Materials for Chitosanase Production via Microbial Conversion by Paenibacillus macerans
Tác giả

Marine Drugs

https://www.mdpi.com/1660-3397/16/11/429

2018
17 Novel potent antidiabetic compounds from Euonymus laxiflorus Champ. and their effect on reducing plasma glucose in an ICR mouse model Đồng tác giả

Molecules

https://www.mdpi.com/1420-3049/23/8/1928

2018
16 Production and bioactivity-guided isolation of antioxidants with α-glucosidase inhibitory and anti-NO properties from marine chitinous materials Đồng tác giả

Molecules

https://www.mdpi.com/1420-3049/23/5/1124

2018
15 Conversion of squid pens to chitosanases and proteases via Paenibacillus sp. TKU042 Tác giả

Marine Drugs

https://www.mdpi.com/1660-3397/16/3/83

2018
14 Conversion of squid pens to chitosanases and dye adsorbents via Bacillus cereus Đồng tác giả

Research on Chemical Intermediates

https://link.springer.com/article/10.1007/s11164-018-3343-y

2018
 13 Conversion of chitin-containing materials by Paenibacillus fermentation Đồng tác giả

 

The 14th International Chitin and Chitosan Conference (14th ICCC) & 12th Asia‐Pacific Chitin and Chitosan Symposium (12th APCCS)

 

2018
12 A novel chitinase from Streptomyces thermocarboxydus and its application in the preparation of chitin oligomers with their antioxidant and prebiotic evaluation Đồng tác giả

The 6th TKU-OPU-HCMUT-DLU-TNU Joint Symposium on Chemistry and Natural Sciences (JSCNS-6)

2018
11 An Alkaline Protease Production from Brevibacillus parabrevis and Its Application in the Chitin Extraction from Shrimp Shells Tác giả

The 6th TKU-OPU-HCMUT-DLU-TNU Joint Symposium on Chemistry and Natural Sciences (JSCNS-6)

2018
10  Bioconversion of Marine Chitinous Materials by Paenibacillus sp. and Brevibacillus sp. Tác giả

The 6th TKU-OPU-HCMUT-DLU-TNU Joint Symposium on Chemistry and Natural Sciences (JSCNS-6)

2018
9 Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn lam có tế bào dị hình và khả năng cố định nitơ trong đất nông nghiệp tại Buôn Ma Thuột Đồng tác giả Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây Nguyên 2018
8 Nghiên cứu tuyển chọn chủng nấm mốc có khả năng sinh tổng hợp enzym Laccase Đồng tác giả Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây Nguyên 2018
7 Nghiên cứu tuyển chọn một số chủng vi khuẩn phân giải tinh bột trong nước thải sản xuất bún tại thành phố buôn ma thuột Đồng tác giả Kỷ yếu Hội nghị KHCN tuổi trẻ toàn quốc khối Nông Lâm Ngư Thủy 2014
Phân lập, tuyển chọn một số chủng vi khuẩn phân giải Phosphate khó tan tại huyện krông năng, đắk lắk Tác giả  Kỷ yếu Hội nghị KHCN tuổi trẻ toàn quốc khối Nông Lâm Ngư Thủy 2014 
Nghiên cứu khả năng hấp phụ chất màu Tartrazine của bột nang mực lên men nhờ vi khuẩn tuyển chọn Tác giả   Kỷ yếu Hội nghị KHCN tuổi trẻ toàn quốc khối Nông Lâm Ngư Thủy 2016 
4 Nghiên cứu khả năng phân hủy chitin của các chủng vi khuẩn Bacillus cereus phân lập tại Buôn Ma Thuột Tác giả  Kỷ yếu hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc khu vực phía nam lần thứ IV 2016 
3

Ảnh hưởng của một số yếu tố đến lên men nước quả chanh dây tại Buôn Ma Thuột

Tác giả

Hội nghị khoa học cán bộ trẻ Khoa KHTNCN

2015
2

Ảnh hưởng của thời gian, tỷ lệ giống, ure bổ sung và số lần đảo trộn đến quá trình ủ mùn thải nấm linh chi sử dụng Trichoderma

Tác giả

Hội nghị tổng kết Khoa học Khoa KHTNCN

2015
1

Phân lập và tuyển chọn một số chủng vi sinh vật phân giải phosphate khó tan trên đất bazan nâu đỏ trồng cà phê ở Đắk Lắk

Đồng tác giả

Tạp chí Công nghệ Sinh học 8 (3B), trang 1667-1673

2010
   
17. Số l­ượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã đ­ược cấp:

TT

Tên và nội dung văn bằng

Số, Ký mã hiệu

Nơi cấp

Năm cấp

1

       

2

       

3

       
         

18. Sản phẩm KHCN:

18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở n­ước ngoài:…………………………….

18.2 Số l­ượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nư­ớc:……………………………….

18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:

TT

Tên sản phẩm

Thời gian, hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Hiệu quả

1

     

2

     

19. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quản quản lý đề tài, thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

 Nghiên cứu tuyển chọn một số chủng vi khuẩn phân giải phosphate khó tan và ảnh hưởng của chúng lên năng suất cây ngô (Zea mays L.) trồng tại Krông Năng - Đăk Lăk. Chủ nhiệm đề tài  2012 Trường Đại học Tây Nguyên, Đề tài cơ sở  Đã nghiệm thu 

Khả năng hấp thụ Cr 6+ của các loài vi khuẩn Bacillus megaterium, Bacillus subtilis, Bacillus amyloliquefaciens. Chủ nhiệm đề tài

2016 Trường Đại học Tây Nguyên, Đề tài cơ sở  Đã nghiệm thu 
 Nghiên cứu khả năng hấp phụ chất màu tartrazine của vi khuẩn nuôi cấy trên môi trường chứa bột nang mực 2016   Trường Đại học Tây Nguyên, Luận văn cao học  Đã nghiệm thu 

19.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với t­ư cách thành viên

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Ch­ương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chư­a nghiệm thu)

 Tuyển chọn một số chủng vi khuẩn lam có tế bào dị hình và có khả năng cố định đạm trong đất nông nghiệp tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Cộng tác viên 2015  Trường Đại học Tây Nguyên, Đề tài cơ sở   Đã nghiệm thu
       
       
       
       
       

20. Giải thư­ởng về KHCN trong và ngoài nư­ớc

TT

Hình thức và nội dung giải thư­ởng

Tổ chức, năm tặng th­ưởng

1  Giấy khen, giải khuyến khích Hội nghị KHCN tuổi trẻ toàn quốc khối Nông Lâm Ngư Thủy  Trường Đại học Tây Nguyên năm 2014
 Bằng khen, giải nhì Hội nghị KHCN tuổi trẻ toàn quốc khối Nông Lâm Ngư Thủy  Trung ương Đoàn TNCS HCM năm 2016
 3 Certificate, The first place: The 6th TKU-OPU-HCMUT-DLU-TNU Joint Symposium on Chemistry and Natural Sciences (JSCNS-6)  Chemistry Department, TamKang University, 2018
4 Award, The first place: The Innovation and Entrepreneurship Competition at Tamkang University Tamkang University, 2018

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nư­ớc; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế:

 

 

Tôi cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác, đầy đủ và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm nếu có sai lệch.

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Đắk Lắk, ngày 10 tháng 4 năm 2019.
NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)