Smaller Default Larger

Ý LỊCH KHOA HỌC

THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: TRỊNH THỊ HUYỀN TRANG

2. Năm sinh: 8/11/1987 Nam/ Nữ: Nữ

3. Dân tộc: Kinh

4. Nơi sinh: Quảng Phú, Cư M'gar, Đắk Lắk

5. Quê Quán: Yên Định, Thanh Hóa

 

6. Địa chỉ th­ường trú hiện nay:

Số nhà, đường: 68 Y Wang

Phư­ờng: Ea Tam

Thành phố: Buôn Ma Thuột

Tỉnh: Đắk Lắk

Điện thoại: 0932012705

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Học vị:

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư­ Năm phong :.....................Nơi phong :..................................................

8.2. Giáo S­ư Năm phong :.....................Nơi phong :.................................................

9. Chức danh nghiên cứu:

10. Chức vụ: Cán bộ giảng dạy

11. Cơ quan công tác:

Tên cơ quan: Trường Đại học Tây Nguyên

Phòng, Ban, Viện, Bộ môn (Trung tâm), Khoa: Khoa học tự nhiên & Công nghệ

Địa chỉ Cơ quan: 567 Lê Duẩn, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (0500)3825185 Fax: (0500)3825184

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

 Đại học  Đại học Nông Lâm Tp. HCM  Công nghệ Sinh học  2010
 Thạc sĩ Đại học Tây Nguyên  Sinh học thực nghiệm  2016 
       
       
       

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn Bằng

Tên khoá đào tạo

Nơi đào tạo

Thời gian đào tạo

       
       
       
       
       
14. Trình độ ngoại ngữ (ghi rõ cấp độ: Tốt, Rất tốt, Khá, Trung bình)

Ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

Chứng chỉ quốc tế

 Tiếng Anh  TB  TB  TB TB  TOEFL 
           
           

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

15. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Chức vụ

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

 2011 - nay Giảng viên  Đại học Tây Nguyên   567 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
       
       

16. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố

16.1. Sách giáo trình

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc
là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.2 Sách chuyên khảo

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.3 Các bài báo khoa học

16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nư­ớc ngoài:

16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nư­ớc:

16.3.3. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế:

16.3.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nư­ớc:

16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ tr­ước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất:

TT

Tên bài báo

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Tên tạp chí công bố

Năm công bố

 1  Nghiên cứu vi nhân giống quang tự dưỡng cây bạc hà (Mentha arvensis L.) Đồng tác giả  Tạp chí Trường ĐH Tây Nguyên  2014 
 Thực trạng nhiễm Human Papilloma Virus (HPV) ở phụ nữ trong độ tuổi 18-60 tại Kon Tum năm 2014 Đồng tác giả   Tạp chí Trường ĐH Tây Nguyên   2016
 Khảo sát hàm lượng menthol và menthone trong tinh dầu bạc hà (Mentha arvensis L.) nuôi cấy quang tự dưỡng tại Tp. Buôn Ma Thuột Tác giả   Tạp chí Trường ĐH Tây Nguyên  2017 
 4

 Effect of plant growth promoting rhizobacteria on the growth and biocontrol of black pepper (Piper nigrum L.) under the green house condition

 Đồng tác giả  Hội thảo quốc tế tại Malaysia  2018
   
17. Số l­ượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã đ­ược cấp:

TT

Tên và nội dung văn bằng

Số, Ký mã hiệu

Nơi cấp

Năm cấp

1

       

2

       

3

       
         

18. Sản phẩm KHCN:

18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở n­ước ngoài:…………………………….

18.2 Số l­ượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nư­ớc:……………………………….

18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:

TT

Tên sản phẩm

Thời gian, hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Hiệu quả

1

     

2

     

19. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quản quản lý đề tài, thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

 Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở trường ĐH Tây Nguyên: "Khảo sát hàm lượng menthol và menthone trong tinh dầu bạc hà (Mentha arvensis L.) nuôi cấy quang tự dưỡng tại Tp. Buôn Ma Thuột" 01/2014 - 3/2015  Đại học Tây Nguyên  Đã nghiệm thu 
 Nghiên cứu phát triển chế phẩm vi sinh vật vùng rễ kháng nấm Phytophthora trên cây hồ tiêu 2017-2019   Bộ Giáo dục và đào tạo  Chưa nghiệm thu

19.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với t­ư cách thành viên

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Ch­ương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chư­a nghiệm thu)

 Nghiên cứu vi nhân giống quang tự dưỡng cây bạc hà (Mentha arvensis L.)  01/2013 - 12/2013  Đại học Tây Nguyên  Đã nghiệm thu
Đánh giá tỷ lệ nhiễm và một số yếu tố liên quan dến nguy cơ nhiễm Human Papilloma Virus (HPV) ở phụ nữ trong độ tuổi 18-60 tại Kon Tum 2014 - 2016  Sở KHCN tỉnh Kon Tum  Đã nghiệm thu 

Nghiên cứu phát triển chế phẩm vi sinh vật có hoạt tính hỗ trợ tăng trưởng cho cây hồ tiêu (Piper Nigrum L.) ở Tây Nguyên


 2017-2019  Bộ Giáo dục và đào tạo  Chưa nghiệm thu
       
       
       

20. Giải thư­ởng về KHCN trong và ngoài nư­ớc

TT

Hình thức và nội dung giải thư­ởng

Tổ chức, năm tặng th­ưởng

     
     
     

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nư­ớc; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế:

 

 

Tôi cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác, đầy đủ và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm nếu có sai lệch.

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Đắk Lắk, ngày 27 tháng 2 năm 2019.
NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)