Smaller Default Larger

 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

1. Họ và tên: TRẦN THỊ KIM THI

2. Năm sinh: 12/06/1992 Nam/ Nữ: Nữ

3. Dân tộc: Kinh

4. Nơi sinh: Đắk Lắk

5. Quê Quán:  Quảng Nam

 

6. Địa chỉ th­ường trú hiện nay:

Số nhà, đường: 32, tổ 4, khối 13

Phư­ờng: Khánh Xuân

Thành phố: Buôn Ma Thuột

Tỉnh: Đắk Lắk

Điện thoại: 0377064299

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Học vị:

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư­ Năm phong :.....................Nơi phong :..................................................

8.2. Giáo S­ư Năm phong :.....................Nơi phong :.................................................

9. Chức danh nghiên cứu:

10. Chức vụ: Cán bộ giảng dạy

11. Cơ quan công tác:

Tên cơ quan: Trường Đại học Tây Nguyên

Phòng, Ban, Viện, Bộ môn (Trung tâm), Khoa: Bộ môn Sinh học, Khoa học tự nhiên & Công nghệ

Địa chỉ Cơ quan: 567 Lê Duẩn, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (0262)3825185 Fax: (0262)3825184

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

 Đại học

Trường Đại học Tây Nguyên 

 SP Sinh học  2014
       
       
       
       

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn Bằng

Tên khoá đào tạo

Nơi đào tạo

Thời gian đào tạo

 

Chứng chỉ

 

Tiếng anh B

 Đại học Tây Nguyên  

2014

 Chứng chỉ  Nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên đại học, cao đẳng  Đại học sư phạm Hà Nội  10/2016 – 1/2017
       
       
       
14. Trình độ ngoại ngữ (ghi rõ cấp độ: Tốt, Rất tốt, Khá, Trung bình)

Ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

Chứng chỉ quốc tế

Tiếng anh          IELTS 5.0
           
           

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

15. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Chức vụ

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

 2015 - nay  CB giảng dạy

Khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ  - Trường Đại học Tây Nguyên

 567 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
       
       

16. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố

16.1. Sách giáo trình

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc
là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.2 Sách chuyên khảo

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.3 Các bài báo khoa học

16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nư­ớc ngoài:

16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nư­ớc:

16.3.3. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế:

16.3.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nư­ớc:

16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ tr­ước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất:

TT

Tên bài báo

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Tên tạp chí công bố

Năm công bố

 1  Ghi nhận 2 loài mới của Chi Ganoderma thuộc Họ Ganodermataceae thu thập tại vườn Quốc gia Yok Đôn bổ sung vào danh mục nấm lớn ở Tây Nguyên (1)Nguyễn Phương Đại Nguyên,(2) Lê Thị Thu Hà,(3)  Trần Thị Kim Thi, (4)Nguyễn Hữu Kiên  Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây Nguyên  21/4/2016
 2   Điều tra thành phần loài nấm linh chi đen (chi Amauroderma  (Pat.) Murrill)  ở vườn quốc gia Chư Yang Sin  (1) Nguyễn Phương Đại Nguyên, (2)  Trần Thị Kim Thi, (3)  Nguyễn Hữu Kiên  Hội thảo Đa dạng và bảo tồn đa dạng sinh học đặc hữu Tây Nguyên, Trường  Đại học Tây Nguyên  31/8/2017
   Điều tra thành phần loài nấm lớn thuộc chi Russula Pers.S.F. Gray, 1821 ở vườn quốc gia Chư Yang Sin, Tỉnh Đắk Lắk  (1) Trần Thị Kim Thi, (2) Nguyễn Phương Đại Nguyên   Hội thảo Đa dạng và bảo tồn đa dạng sinh học đặc hữu Tây Nguyên, Trường  Đại học Tây Nguyên  31/8/2017
   Ảnh hưởng các nhân tố sinh thái đến sự phân bố của chi nấm Amauroderma Murrill ở khu vực Tây Nguyên  (1) Trần Thị Kim Thi , (2) Nguyễn Phương Đại Nguyên   Báo cáo khoa học về sinh thái và tài nguyên sinh vật hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ 7.

 20/10/2017

 

         
         
         
         
         

 

 

 

 

 
17. Số l­ượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã đ­ược cấp:

TT

Tên và nội dung văn bằng

Số, Ký mã hiệu

Nơi cấp

Năm cấp

1

       

2

       

3

       
         

18. Sản phẩm KHCN:

18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở n­ước ngoài:…………………………….

18.2 Số l­ượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nư­ớc:……………………………….

18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:

TT

Tên sản phẩm

Thời gian, hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Hiệu quả

1

     

2

     

19. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quản quản lý đề tài, thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

 Điều tra thành phần loài nấm ăn  tại vườn quốc gia Tà Đùng, Tỉnh Đắk Nông- Đề tài cơ sở  1/2019 đến 12/2019  Đại học Tây Nguyên   Chưa nghiệm thu
       

19.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với t­ư cách thành viên

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Ch­ương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chư­a nghiệm thu)

 Nghiên cứu đặc điểm sinh học và độc tính cấp của một số loài nấm độc ở khu vực Tây Nguyên  01/2016 - 01/2018  Đề tài cấp Bộ Đã nghiệm thu 
 Nghiên cứu thành phần loài thuộc họ Boletace tại vườn quốc gia Chư Yang Sin, Tỉnh Đắk Lắk  1/2018 đến 12/2018   Đề tài cơ sở - Đại học Tây Nguyên  Đã nghiệm thu 
 Thu thập, xây dựng bộ tiêu bản nấm ăn và nấm dược liệu tại địa bàn tỉnh Đăk Lăk  2018 - 2019  Đề tài cấp Bộ   Chưa nghiệm thu
       
       
       

20. Giải thư­ởng về KHCN trong và ngoài nư­ớc

TT

Hình thức và nội dung giải thư­ởng

Tổ chức, năm tặng th­ưởng

     
     
     

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nư­ớc; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế:

 

 

Tôi cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác, đầy đủ và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm nếu có sai lệch.

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Đắk Lắk, ngày 09 tháng 4 năm 2019.
NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Chứng chỉ

Chứng chỉ

 

Chứng chỉ