Smaller Default Larger

LÝ LỊCH KHOA HỌC

THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: PHAN THỊ THU HÀ

2. Năm sinh: 1990 3. Nam/ Nữ: Nữ

    Dân tộc: kinh

4. Nơi sinh: Đắk Lắk

5. Quê Quán: Nam Phúc - Nam Đàn - Nghệ An

 

6. Địa chỉ th­ường trú hiện nay:

Số nhà, đường: 174/1 Y Wang

Phư­ờng: Ea Tam

Thành phố: Buôn Ma Thuột

Tỉnh: Đắk Lắk

Điện thoại: 0988478309

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Học vị:

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư­ Năm phong :.....................Nơi phong :..................................................

8.2. Giáo S­ư Năm phong :.....................Nơi phong :.................................................

9. Chức danh nghiên cứu:

10. Chức vụ: Cán bộ giảng dạy

11. Cơ quan công tác:

Tên cơ quan: Trường Đại học Tây Nguyên

Phòng, Ban, Viện, Bộ môn (Trung tâm), Khoa: Khoa học tự nhiên & Công nghệ

Địa chỉ Cơ quan: 567 Lê Duẩn, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (0500)3825185 Fax: (0500)3825184

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

 Đại học  Trường ĐH Tây Nguyên  Sư phạm Hóa học  2012
 Thạc sĩ  Trường ĐH Sư phạm Hà Nội  Hóa vô cơ  2019
       
       
       

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn Bằng

Tên khoá đào tạo

Nơi đào tạo

Thời gian đào tạo

       
       
       
       
       
14. Trình độ ngoại ngữ (ghi rõ cấp độ: Tốt, Rất tốt, Khá, Trung bình)

Ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

Chứng chỉ quốc tế

 Anh Văn B          
   5.O  6.0  5.5  5.5  IELTS 5.5
           

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

15. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Chức vụ

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

 4/2013 đến nay  Giảng viên  ĐH Tây Nguyên  567 Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột
       
       

16. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố

16.1. Sách giáo trình

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc
là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.2 Sách chuyên khảo

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.3 Các bài báo khoa học

16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nư­ớc ngoài: 0

16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nư­ớc: 2

16.3.3. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế: 0

16.3.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nư­ớc: 1

16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ tr­ước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất:

TT

Tên bài báo

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Tên tạp chí công bố

Năm công bố

 1 Ảnh hưởng của một số kim loại nặng đối với con người và hiệu ứng hóa sinh của chúng  Tác giả  Kỷ yếu hội thảo  2015
 2 Syntheses and luminescent properties of new Tb(III) complexes with β-diketone ligand for singlet oxygen detection

 Đồng tác giả  Tạp chí Hóa học  2018
 3 Structures and luminescent propertiesof samarium(III) complexes containing benzoyltrifluoroacetone and N,N–dimethyl–N–(9–methylanthracenyl)ethylenediamine ligands


 Tác giả  Tạp chí Hóa học  2019
         
   
17. Số l­ượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã đ­ược cấp:

TT

Tên và nội dung văn bằng

Số, Ký mã hiệu

Nơi cấp

Năm cấp

1

       

2

       

3

       
         

18. Sản phẩm KHCN:

18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở n­ước ngoài:…………………………….

18.2 Số l­ượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nư­ớc:……………………………….

18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:

TT

Tên sản phẩm

Thời gian, hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Hiệu quả

1

     

2

     

19. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quản quản lý đề tài, thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

Tổng hợp và xác định cấu trúc phức chất của nguyên tố đất hiếm europium và neodymium với một số phối tử chứa hệ liên hợp π/ Cơ sở    1-2019 đến 12-2019  Trường Đại học Tây Nguyên  Chưa nghiệm thu
       

19.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với t­ư cách thành viên

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Ch­ương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chư­a nghiệm thu)

Nghiên cứu phương pháp trắc quang động học xúc tác để xác định hàm lượng sắt trong nước/Cơ sở  01-2016 đến 12-2016  Trường Đại học Tây Nguyên  Đã nghiệm thu
Tổng hợp, xác định cấu trúc và thử hoạt tính sinh học phức chất của Pt(II), Cu(II) và Ni(II) với phối tử loại quinoline-thiosemicarbazide/ cơ sở  1-2019 đến 12-2019   Trường Đại học Tây Nguyên  Chưa nghiệm thu
       
       
       
       

20. Giải thư­ởng về KHCN trong và ngoài nư­ớc

TT

Hình thức và nội dung giải thư­ởng

Tổ chức, năm tặng th­ưởng

     
     
     

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nư­ớc; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế:

 

 

Tôi cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác, đầy đủ và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm nếu có sai lệch.

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Đắk Lắk, ngày 17 tháng 09 năm 2019.
NGƯỜI KHAI

Phan Thị Thu Hà