Smaller Default Larger

LÝ LỊCH KHOA HỌC

THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: ĐẶNG THỊ THANH HÀ

2. Năm sinh: 1983 Nam/ Nữ: Nữ

3. Dân tộc: Kinh

4. Nơi sinh: Cát nhơn - Phù Cát - Bình Định

5. Quê Quán: Cát nhơn - Phù Cát - Bình Định

 

6. Địa chỉ th­ường trú hiện nay:

Số nhà, đường: 84  Đặng Trần Côn, 

Thành phố: Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 097.917.8998

Email: thanh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Học vị:

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư­ Năm phong :.....................Nơi phong :..................................................

8.2. Giáo S­ư Năm phong :.....................Nơi phong :.................................................

9. Chức danh nghiên cứu:

10. Chức vụ: Cán bộ giảng dạy

11. Cơ quan công tác:

Tên cơ quan: Trường Đại học Tây Nguyên

Phòng, Ban, Viện, Bộ môn (Trung tâm), Khoa: Bộ môn Công nghệ môi trường, khoa KHTN&CN

Địa chỉ Cơ quan: 567 Lê Duẩn, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (0500)3825185 Fax: (0500)3825184

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

 Đại học  Trường Đại học Quy Nhơn  Cử nhân sinh học  2006
 Thạc sĩ  Trường Đại học Quy Nhơn  Sinh học thực nghiệm  2009
       
       
       

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn Bằng

Tên khoá đào tạo

Nơi đào tạo

Thời gian đào tạo

       
       
       
       
       
14. Trình độ ngoại ngữ (ghi rõ cấp độ: Tốt, Rất tốt, Khá, Trung bình)

Ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

Chứng chỉ quốc tế

 B1  Khá  Khá  Tốt  Khá  
           
           

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

15. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Chức vụ

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

 3-2010 - 12/2015  Trưởng bộ môn CNMT  Trường Đại học Tây Nguyên  567 Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
 01/2016-3/2019  Trưởng bộ môn CNMT  Trường Đại học Tây Nguyên  567 Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Đắk Lăk
       

16. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố

16.1. Sách giáo trình

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc
là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.2 Sách chuyên khảo

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.3 Các bài báo khoa học

16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nư­ớc ngoài:

16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nư­ớc: 5

16.3.3. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế:

16.3.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nư­ớc: 1

16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ tr­ước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất:

TT

Tên bài báo

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Tên tạp chí công bố

Năm công bố

 1  Đánh giá tác động hàm lượng kim loại nặng Cu,Zn lên rau và đất trồng tại phường Khánh Xuân, Thành phố Buôn Ma Thuột  Tác giả  Kỷ yếu Hội nghị Nông-Lâm-Ngư toàn Quốc lần thứ 6  2014
 2  Nghiên cứu tác động của chế phẩm EM (Effective Microoganisms) đến chất lượng đất trồng đậu tương (Glycine max L.) (giống MTDD176) tại Bình Định  Tác giả  Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây Nguyên  2017
 3  Tạo dòng và giải trình tự gen laccase 3 (Folac3) từ Fusarium oxysporum   Tác giả  Tạp chí Khoa học Đại học Huế  2018
4

 Phân lập một số chủng vi sinh vật sản xuất laccase tại thành phố Buôn Ma Thuột

 Tác giả  Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam  2018
 5

 Phân lập một số chủng nấm sản xuất laccase tại thành phố

Buôn Ma Thuột                                                                                  Tác giả                      Tạp chí khoa học Trường Đại học Tây Nguyên 2019

17. Số l­ượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã đ­ược cấp:

TT

Tên và nội dung văn bằng

Số, Ký mã hiệu

Nơi cấp

Năm cấp

1

       

2

       

3

       
         

18. Sản phẩm KHCN:

18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở n­ước ngoài:…………………………….

18.2 Số l­ượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nư­ớc:……………………………….

18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:

TT

Tên sản phẩm

Thời gian, hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Hiệu quả

1

     

2

     

19. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quản quản lý đề tài, thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

 Khảo sát một số chỉ tiêu môi trường tại khu vực trường Đại học Tây Nguyên/ Đề tài cơ sở  01/2011 - 12/2011  Trường Đại học Tây Nguyên  Đã nghiệm thu
Xác định hàm lượng kim loại nặng Cu, Zn trong đất trồng rau và trong rau tại phường Khánh Xuân - Thành phố Buôn Ma Thuột / Đề tài cấp cơ sở  5/2012 - 5/2013  Trường Đại học Tây Nguyên  Đã nghiệm thu
       

19.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với t­ư cách thành viên

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Ch­ương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chư­a nghiệm thu)

       
       
       
       
       
       

20. Giải thư­ởng về KHCN trong và ngoài nư­ớc

TT

Hình thức và nội dung giải thư­ởng

Tổ chức, năm tặng th­ưởng

     
     
     

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nư­ớc; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế:

 

 

Tôi cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác, đầy đủ và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm nếu có sai lệch.

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Đắk Lắk, ngày 8 tháng  12 năm 2015.
NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)