Smaller Default Larger

LÝ LỊCH KHOA HỌC

THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: PHAN THỊ THỤC UYÊN

2. Năm sinh: 1985 Nam/ Nữ: Nữ

3. Dân tộc: Kinh

4. Nơi sinh: Đắk Lắk

5. Quê Quán: Thăng bình, Quảng Nam

 

6. Địa chỉ th­ường trú hiện nay:

Số nhà, đường: 189 Trần Hưng Đạo

Phư­ờng (Xã): Thị Trấn Phước An 

Thành phố (Huyện):  Krông Pắk

Tỉnh: Đắk Lắk

Điện thoại: 0919048748

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Học vị:

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư­ Năm phong :.....................Nơi phong :..................................................

8.2. Giáo S­ư Năm phong :.....................Nơi phong :.................................................

9. Chức danh nghiên cứu:

10. Chức vụ: Cán bộ giảng dạy

11. Cơ quan công tác:

Tên cơ quan: Trường Đại học Tây Nguyên

Phòng, Ban, Viện, Bộ môn (Trung tâm), Khoa: KHTN&CN

Địa chỉ Cơ quan: 567 Lê Duẩn, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (0500)3825185 Fax: (0500)3825184

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

 Đại học  Đại học Khoa học tự nhiên – Thành phố Hồ Chí Minh  Quản lý môi trường  2007
 Thạc sĩ  Viện Môi trường và Tài nguyên – Thành phố Hồ Chí Minh  Quản lý môi trường  2014
       
       
       

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn Bằng

Tên khoá đào tạo

Nơi đào tạo

Thời gian đào tạo

       
       
       
       
       
14. Trình độ ngoại ngữ (ghi rõ cấp độ: Tốt, Rất tốt, Khá, Trung bình)

Ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

Chứng chỉ quốc tế

 Tiếng Anh  Trung bình  Trung bình  Trung bình  Trung bình  Toefl 503 – năm 2013
           
           

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

15. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Chức vụ

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

 Năm 2009 đến nay  Cán bộ giảng dạy  Đại học Tây Nguyên  567 Lê Duẩn - thành phố Buôn Ma Thuột
       
       

16. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố

16.1. Sách giáo trình

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc
là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.2 Sách chuyên khảo

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.3 Các bài báo khoa học

16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nư­ớc ngoài:

16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nư­ớc:

16.3.3. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế:

16.3.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nư­ớc:

16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ tr­ước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất:

TT

Tên bài báo

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Tên tạp chí công bố

Năm công bố

 1  Tiếp cận phương pháp nghiên cứu lựa chọn công nghệ xử lý chất thải rắn nông nghiệp bền vững tại Tây Nguyên  Đồng tác giả: Nguyễn Hoàng Phương  Tạp chí khoa học Trường đại học Tây Nguyên  2015
 2   Ứng dụng Vitual Water “nước ảo” và water footprint “dấu chân nước” trong quản lý tài nguyên nước  Tác giả  Hội nghị khoa học cấp Khoa KHTN&CN  2014
 3   Đánh giá hiện trạng và đề xuất phương pháp xử lý chất thải rắn nông nghiệp phù hợp với tỉnh Đăk Lăk  Đồng tác giả: Nguyễn Văn Quý, Nguyễn Trung Hiếu, Nguyễn Hoàng Phương  Hội nghị Khoa học Nông Lâm Ngư toàn quốc lần thứ 6  2016
 4  Nghiên cứu xây dựng tính phí tái chế bao bì giấy tại thành phố Hồ Chí Minh

Đồng tác giả:

Lê Thị Thúy Loan

Trần Thị Minh Hà 

 Tạp chí đại học Tây Nguyên 2017 
   
17. Số l­ượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã đ­ược cấp:

TT

Tên và nội dung văn bằng

Số, Ký mã hiệu

Nơi cấp

Năm cấp

1

       

2

       

3

       
         

18. Sản phẩm KHCN:

18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở n­ước ngoài:…………………………….

18.2 Số l­ượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nư­ớc:……………………………….

18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:

TT

Tên sản phẩm

Thời gian, hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Hiệu quả

1

     

2

     

19. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quản quản lý đề tài, thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

 Áp dụng phương pháp SAT (sustainability assessment of technologies) đề xuất một số công nghệ xử lý chất thải rắn nông nghiệp tại thành phố Buôn Ma Thuột / đề tài cấp cơ sở  1/2015-12/2015    Đã nghiệm thu
 Ứng dụng mô hình Landgem đánh giá hàm lượng phát thải khí metan từ chất thải hữu cơ tại bãi chôn lấp chất thải rắn thành phố Buôn Ma Thuột  1/2019-12/2019    Đang thực hiện

19.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với t­ư cách thành viên

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Ch­ương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chư­a nghiệm thu)

 Nghiên cứu thực trạng chống sét của các công trình xây dựng trường đại học tây nguyên và phương án cải tao/ đề tài cấp cơ sở  1/2010-12/2010    Đã nghiệm thu
 Xác định hàm lượng Mn, Cu, Zn trong một số khu vực ở Tp. Buôn Ma Thuột   2012-2013    Đã nghiệm thu
 Nghiên cứu   1/2018-12/2018    Đã nghiệm thu
       
       
       

20. Giải thư­ởng về KHCN trong và ngoài nư­ớc

TT

Hình thức và nội dung giải thư­ởng

Tổ chức, năm tặng th­ưởng

     
     
     

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nư­ớc; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế:

 

 

Tôi cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác, đầy đủ và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm nếu có sai lệch.

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Đắk Lắk, ngày tháng năm 2016.
NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)